Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Samenleving en Bestuur

donderdag 13 juni 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (Paul Rüpp-zaal)

Voorzitter
Karin Francken
Toelichting

Deze vergadering is volledig na te luisteren via:  Commissievergadering Samenleving en Bestuur (royalcast.com)

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Verhinderd: mevrouw Thenu (Maashorst Vooruit), de heer Tinie Kardol (UdenPlusLanderd)

  Besluit

  Niet van toepassing.

  De voorzitter opent de vergadering van de Commissie Samenleving en Bestuur om 19.30 uur.


  De voorzitter deelt mede dat er een bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Thenu (Maashorst Vooruit) en de heer Kardol (UdenPlusLanderd).


  De heer Visschers (PRO) meldt dat mevrouw Van Gils (PRO) ook verhinderd is.


  De heer Jozephs (Jong Maashorst) en de heer Bethlehem (Forum  voor Democratie) sluiten tijdens agendapunt 3 Spreekrecht alsnog aan.

 2. 2

  De commissie wordt gevraagd de conceptagenda vast te stellen.

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

  Tijdens het vaststellen van agendapunt 2 'Vaststelling agenda' doet de heer Snoeks (SP) het voorstel om de behandeling van agendapunt 9.a 'Raadsvoorstel Sterke sociale basis' op te schorten naar de eerst volgende cyclus (in optiek van SP hoort het voorstel bij het raadsvoorstel Accommodatiebeleid dat in september voor behandeling op de planning staat) maar tenminste naar de eerst volgende raadsvergadering. De heer Snoeks meldt dat een aantal vrijwilligers van Stichting OranjeRijk een brief aan de raad hebben gestuurd waarvan er maar een bij de 'Ingekomen stukken' is geplaatst. In de overige brieven kan relevante informatie staan waar de commissie nu niet over beschikt.


  Wethouder Sour geeft hierop aan dat de twee brieven aan het college gericht zijn en daarom niet toegevoegd aan de 'Ingekomen stukken' door de griffie. Het beleidsstuk Sterke sociale basis loopt vertraging op als behandeling hiervan uitgesteld wordt. De wethouder zorgt ervoor dat de brieven via de griffie aan de raad beschikbaar worden gesteld.


  Er vindt een hoofdelijke stemming plaats over het voorstel van de heer Snoeks. Er zijn tien stemmen voor en negen stemmen tegen geteld. Hiermee is het voorstel aangenomen en wordt agendapunt 9.a Raadsvoorstel Sterke sociale basis vanavond niet besproken. Het raadsvoorstel staat geagendeerd voor de raadsvergadering van donderdag 27 juni.

 3. 3

  Inwoners kunnen tijdens dit agendapunt het woord voeren (spreekrecht) over niet geagendeerde onderwerpen het werkveld van de commissie betreffende. Er kan ook ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Het inspreken geschiedt dan bij aanvang van het betreffende agendapunt.


  Insprekers dienen zich anderhalve dag voor de vergadering bij de commissiegriffier aan te melden.


  Twee insprekers hebben zich gemeld:
  - de heer Achterstraat namens Damverening DOG 
  - de heer Cuppen, vrijwilliger bij Stichting OranjeRijk 


  Beiden heren spreken in over de situatie rondom Stichting OranjeRijk.

  Besluit

  Niet van toepassing.

  De heer Achterstraat en de heer Cuppen spreken in over de situatie rondom de Stichting OranjerRijk.

 4. 4

  De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

  Besluit

  De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

 5. 5

  De overzichten zijn ter vaststelling door de commissie bijgevoegd.

  Besluit

  De commissie stelt het overzicht van toezeggingen en het overzicht van moties vast.

  De heer Visschers geeft aan dat toezegging 117 afgedaan kan worden. In het bijgevoegde overzicht Toezeggingen wordt dit voorgesteld aan de commissie. 


  Dit geldt ook voor toezegging 93, 99, 107, 108, 114, 117,136 en 137.

 6. 6

  Commissieleden die tijdens de rondvraag vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk via de griffie bij de voorzitter van de vergadering. Er vindt geen debat plaats.

  Besluit

  Niet van toepassing.

  Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

 7. 7

  De portefeuillehouder van algemeen of dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling of van een samenwerkingsverband of raadsleden die zitting hebben in een gemeenschappelijk klankbordgroep informeert/informeren de raad over belangrijke ontwikkelingen bij gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden.


  Onderstaand een overzicht van de periode 19 april 2024 tot en met 13 juni 2024 van de vergaderingen van (het Algemeen Bestuur van) de verbonden partijen welke in het taakveld van de commissie Samenleving en Bestuur vallen:
  - Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd NOB (16 mei)
  - Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (29 mei)
  - Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Wmo Brabant Noordoost-oost (6 juni)
  - Stuurgroep Zorg en Veiligheid (6 juni)

  Besluit

  Niet van toepassing.

  Wethouder Sour doet de volgende mededelingen:


  Portefeuillehouderoverleg Wmo Brabant Noordoost-oost
  De producten Geclusterd beschermd thuis, Beschermd thuis en Housing first zijn voor een nieuwe aanbesteding vastgesteld. Deze producten zijn van belang voor de doorcentralisatie van 'Beschermd wonen'.


  Stuurgroep Zorg en Veiligheid
  De 'pleger aanpak' in het kader van huiselijk geweld is besproken. Dit is nog geen onderdeel van de geïntegreerde aanpak van huishoudelijk geweld. Daarom wordt nu extra ingezet om deze aanpak meer bekendheid te geven. Daarnaast is er een besluit genomen om een aantal nieuwe convenantpartners toe te laten treden tot het zorg- en veiligheidshuis. Het gaat om organisaties met expertise op het gebied van een licht verstandelijke beperking.


  Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd NOB
  Er gaat een regionale projectleider aan de slag die zich bezig gaat houden met wooninitiatieven voor jongeren van 16 tot 27 jaar. Dit om de uitstroom uit jeugdzorg te bevorderen. Ook is vanuit het regionaal budgettair kader geld beschikbaar gesteld voor een aantal zaken rondom complexe scheidingen zoals Villa Pinedo en het aansluiten bij de website 'Als je uit elkaar' gaat en 'Online ouderbijeenkomsten'.

 8. 8

  Elke fractie die een informatienota, ingekomen stuk, beantwoording van schriftelijke vragen of ander onderwerp voor de commissievergadering voor dit agendapunt wil agenderen, meldt dat bij de agendacommissie. Het aanmelden van een agendapunt, met motivatie en bespreekdoel, kan tot 12.00 uur op de dag van de agendacommissie bij de griffie.

  Besluit

  Niet van toepassing.

  Er zijn geen onderwerpen geagendeerd voor beeldvorming.

 9. 9

  Elke fractie die een informatienota, ingekomen stuk, beantwoording van schriftelijke vragen of ander onderwerp voor de commissievergadering voor dit agendapunt wil agenderen, meldt dat bij de agendacommissie. Het aanmelden van een agendapunt, met motivatie en bespreekdoel, kan tot 12.00 uur op de dag van de agendacommissie bij de griffie.

 10. 9.a

  De gemeente heeft een beleidskader geschreven over een sterke sociale basis. Een sterke sociale basis zorgt ervoor dat mensen mee kunnen doen aan de maatschappij en voor zichzelf kunnen zorgen. Dat is goed voor de inwoners zelf, maar voorkomt ook dat de professionele zorg niet overvraagt wordt.


  De gemeente wil de sociale basis voor inwoners versterken onder andere door lichte zorg- en ondersteuningsvragen dichtbij de inwoner te brengen, zoveel mogelijk in het eigen netwerk. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van gastvrije ontmoetingsplekken in de wijk.


  In dit raadsvoorstel vraagt de gemeente aan de gemeenteraad toestemming om het beleidskader ‘Sterke sociale basis’ verder uit te werken en uit te voeren. Ook vraagt de gemeente om een aanvullende financiering van 300.000 euro. Tot slot vraagt de gemeente om het budget dat voor 2024 is vrijgemaakt en wat aan het eind van 2024 nog niet op is, beschikbaar te houden voor de uitvoering van dit beleid in 2025 en 2026.

  Voorgesteld besluit

  1. Onder voorbehoud van het honoreren van de wens voor aanvullende financiering van € 300.000 zoals die is opgenomen in de kadernota 2025 in te stemmen met het beleidskader ‘Sterke Sociale Basis’. 
  2. De resterende middelen ‘Transformatiebudget Sterke Sociale Basis’ per eind 2024 beschikbaar te houden voor de implementatie van het beleid in 2025 en 2026. 
  3. Toestemming aan het college te geven voor een nadere uitwerking en uitvoering van het beleidskader ‘Sterke Sociale Basis’.

  Besluit

  Niet van toepassing.

  Tijdens het vaststellen van agendapunt 2 'Vaststelling agenda' doet de heer Snoeks (SP) het voorstel om de behandeling van agendapunt 9.a 'Raadsvoorstel Sterke sociale basis' opschorten naar de eerst volgende cyclus (in optiek van SP hoort het voorstel bij het raadsvoorstel Accommodatiebeleid dat in september voor behandeling op de planning staat) maar tenminste naar de eerst volgende raadsvergadering. De heer Snoeks meldt dat een aantal vrijwilligers van Stichting OranjeRijk een brief aan de raad hebben gestuurd waarvan er maar een bij de 'Ingekomen stukken' is geplaatst. In de overige brieven kan relevante informatie staan waar de commissie nu niet over beschikt.


  Er vindt een hoofdelijke stemming plaats over het voorstel van de heer Snoeks. Er zijn tien stemmen voor en negen stemmen tegen geteld. Hiermee is het voorstel aangenomen en wordt agendapunt 9.a Raadsvoorstel Sterke sociale basis vanavond niet besproken. Het raadsvoorstel staat geagendeerd voor de raadsvergadering van donderdag 27 juni.

 11. 9.b

  De gemeente heeft een Uitgangspuntennotitie Migratieopgaven opgesteld. Hierin staat omschreven waar de gemeente op let bij het zoeken naar en het ontwikkelen van opvanglocaties voor migranten. Ook is in een ander plan vastgelegd hoe de gemeente hierover communiceert en participeert. De uitgangspunten zijn samen met de gemeenteraad bepaald tijdens een bijeenkomst. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad of ze ‘ja’ willen zeggen tegen deze notitie en dit plan.


  Verder vraagt de gemeente nog iets anders. Als de gemeente bijzondere bebouwing wil regelen die niet past in het omgevingsplan, dan is het namelijk nodig dat de gemeenteraad advies geeft. In dit raadsvoorstel vraagt de gemeente aan de raad of zij wil overwegen om geen gebruik te maken van deze adviesrol, als het gaat om het realiseren van mogelijke opvanglocaties die volledig voldoen aan de uitgangspunten. De gemeente blijft de raad uiteraard wel informeren over deze locaties en het proces.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Uitgangpuntennotitie Migratieopgaven als ‘beleid Opvanglocaties Migratie’, en het communicatie- en participatiekader, en;
  2. Af te zien van de mogelijkheid van advies bij aanvragen voor een buitenplanse omgevingsactiviteit, bij het bepalen van Oekraïnehuisvesting die gerealiseerd wordt binnen de vastgestelde uitgangpuntennotitie Migratieopgaven.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

 12. 9.c

  In Uden staat een Sporthal, genaamd de Stigt. De gemeente wil dit gebouw verduurzamen, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van het dak. Landelijk is namelijk afgesproken dat we zoveel mogelijk CO2-neutrale gebouwen willen hebben.
  Bij Sporthal de Stigt moet de dakbedekking vervangen worden. Dit kan goed gecombineerd worden met het isoleren van het dak. Ook is er een subsidie beschikbaar om te verduurzamen. Voorwaarde is wel dat het werk voor april 2025 klaar moet zijn.
  Daarom vraagt de gemeente aan de gemeenteraad om Sporthal De Stigt nu te verduurzamen. In het raadsvoorstel legt de gemeente uit waarom en wat dit bijvoorbeeld voor de begroting betekent. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen dit voorstel.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het voorstel tot het verduurzamen van sporthal de Stigt in Uden. 
  2. Een bruto krediet van € 477.000,- beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van sporthal de Stigt in Uden en door bijdrage van derden bedraagt per saldo het netto krediet € 294.000,-. 
  3. De hieruit voortvloeiende structurele lasten van € 1.3k in 2024 en € 2.5k in 2026 en verder te dekken uit het bestaande budget elektriciteitskosten in het taakveld 5.2 sportaccommodaties. 
  4. De 18e begrotingswijziging van jaar 2024 vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

 13. 9.d

  De GGD Hart voor Brabant bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale aandacht voor kwetsbare inwoners en jeugd. De GGD doet dit voor 19 gemeenten. In de ‘Gemeenschappelijke Regeling’ staat concreet omschreven wat de GGD moet doen.


  Eind 2023 heeft de GGD Hart voor Brabant de eerste versie van de Regeling 2024 aan alle 19 gemeenten laten zien. Alle deze gemeenteraden mochten toen feedback geven. Op basis daarvan is de Regeling op een aantal punten aangepast. Nu is er dus een tweede (definitieve) versie. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen dit plan.

  Voorgesteld besluit

  Het college toestemming te geven om de definitief gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant 2024 vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

 14. 9.e

  De GGD HvB is de gemeenschappelijke regeling (GR) van 19 gemeenten waarin taken op het gebied van volksgezondheid en jeugdzorg zijn belegd met als wettelijke basis de WPG (Wet Publieke Gezondheid). De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale aandacht voor kwetsbare inwoners en de jeugd. 


  Nu worden de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 ‘investeren in publieke gezondheid’ aan u voorgelegd. 


  In februari 2024 is de kadernota 2025 GGD HvB aan u voorgelegd waarop u een zienswijze heeft gegeven. In de kadernota 2025 is het traject Transitie naar een toekomstbestendige GGD vermeld. De GGD verwachtte hiervoor kosten te maken die de GGD niet kan opvangen in de eigen begroting en zou nog met een plan komen voor de financiering. Dit is nu verwerkt in de voorliggende begrotingswijziging 2024. 


  De begroting 2025 geeft aan welke belangrijkste inhoudelijke en financiële uitgangspunten de GGD hanteert voor 2025. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de kadernota 2025 is dat de middelen voor de Transitie naar een toekomstbestendige GGD zijn opgenomen in de begrotingswijziging 2024.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 GGD Hart voor Brabant (HvB) ‘Gelijke kansen op gezond leven’. 
  2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging GGD HvB 2024 en geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen. 
  3. De kosten van de begrotingswijziging GGD HvB 2024 ten laste te brengen van het begrotingssaldo en hiervoor bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
  4. Kennis te nemen van de begroting GGD HvB 2025 en geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

 15. 9.f

  De Gemeenschappelijke Regeling (GR) is een besluit waarin deelnemers afspraken maken over hoe ze samenwerken. Dit besluit kan leiden tot het oprichten van een organisatie. Het Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost is daar een voorbeeld van. Het doel van dit collectief is het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van kwalitatief hoogwaardig en kleinschalig vervoer in de regio.
  Aan dit collectief doen zeven gemeenten en Provincie Noord-Brabant mee. Provincie Noord-Brabant geeft aan na de wijziging de deelname stop te zetten. Door een wijziging in de wet was het nodig om de GR van Kleinschalig Collectief Vervoer aan te passen. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen deze nieuwe, aangepaste GR.

  Voorgesteld besluit

  De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

 16. 9.g

  Het Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (KCV) brengt het kleinschalig vervoer in de regio in stand, houdt de kwaliteit ervan op orde, ontwikkelt het en zorgt dat het in stand blijft. Aan dit collectief doen zeven gemeenten en Provincie Noord-Brabant aan mee. Het KCV biedt aan al deze partijen de volgende twee documenten aan:
  1. Jaarrekening 2023. Hierin staat welke kosten KCV allemaal in 2023 heeft gemaakt. Dit document krijgt de gemeenteraad ter informatie aangeboden.
  2. Begroting 2025: De KCV geeft in de begroting aan welke kosten zij verwacht te maken in 2025. Hierbij is er ook sprake van een financiële meevaller.


  Alle gemeenten en de provincie krijgen nu de kans om hun mening over de begroting te geven. Als zij een opmerking hebben of ze zijn het niet mee eens met wat er staat, dan kunnen ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in.


  De gemeente van Maashorst heeft de begroting beoordeeld en vraagt aan de gemeenteraad van Maashorst om geen zienswijzen in te dienen en het budget dat vrijkomt ter verwerken in de Kadernota 2025. De gemeente vraagt, met andere woorden, aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen het voorstel.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer;
  2. Kennis te nemen van de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer;
  3. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen op de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen;
  4. De vrijval van structurele middelen van 121K in 2024 aflopend tot 9K in 2028 als gevolg van voorliggende begroting te verwerken in de Kadernota 2025;

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

 17. 9.h

  Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 11 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2025. 


  Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio beslist op 4 juli 2024 over de Programmabegroting. Het algemeen bestuur betrekt daarbij alle zienswijzen. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept Programmabegroting 2025. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner) bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio. Eerder spraken alle gemeenteraden zich positief uit over de Kaderbrief 2025, die de basis vormt voor deze programmabegroting. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 1 juli 2024 hun zienswijzen kenbaar te maken. 


  Eerdere jaren werd met het zienswijzeverzoek voor de programmabegroting ook de jaarrekening aangeboden en werd een zienswijze gevraagd op de resultaatbestemming. Dit laatste is nu belegd bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Over de Jaarrekening 2023 en resultaatbestemming bent u in april jl. reeds door de Veiligheidsregio geïnformeerd.

  Voorgesteld besluit

  1. Geen zienswijze naar voren te brengen op de begroting 2025 van Veiligheidsregio Brabant-Noord;
  2. Het financiële effect te verwerken in het basisbeeld van de begroting 2025 van de gemeente Maashorst.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

 18. 9.i

  In 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Met de gewijzigde wet wil de wetgever de betrokkenheid van gemeenteraden bij het bestuur van gemeenschappelijke regelingen te verbeteren. Op grond van deze wetswijziging moet ook de gemeenschappelijk regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant worden aangepast. Deze gemeenschappelijke regeling regelt de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De uitvoering van de Wsw kent sinds 2015 een sterfhuisconstructie omdat instroom in de Wsw niet meer mogelijk is. De uitvoering van de Wsw door het Werkvoorzieningschap is dan ook beleidsarm. 
  Een aantal wijzigingen in deze gemeenschappelijke regeling volgen direct uit de wet en golden meteen op 1 juli 2022. De andere wijzigingen moeten uiterlijk 1 juli 2024 geïmplementeerd zijn. 


  De gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is een zogenaamde ‘collegeregeling’. Wijziging van deze regeling is dan ook een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Echter, alvorens het college komt tot definitieve besluitvorming, moet de raad in de gelegenheid worden gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen en vervolgens om toestemming te geven voor de gewijzigde regeling. Dit gebeurt in twee afzonderlijke raadsvergaderingen, die van 4 april 2024 en die van 27 juni 2024. 
  In de raadsvergadering van 4 april 2024 is aan uw raad gevraagd om een zienswijze te geven over de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieninschap Noordoost-Brabant. Het college heeft u geadviseerd het eens te zijn met de door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap voorgestelde aanpassingen. Dit advies heeft u gevolgd, door het volgende te besluiten: “Eens te zijn met het ontwerp van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, omdat de voorgestelde wijzigingen recht doen aan de status van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)”.

  Voorgesteld besluit

  Het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant volgens het verzoek van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant in de brief van 13 november 2023.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

 19. 9.j

  Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant helpt mensen met een handicap aan passen werkt. Dit kan gaan om een lichamelijke, verstandelijke en psychische handicap. Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant doet dit namens zes gemeenten. Het Werkvoorzieningschap biedt aan al deze partijen de volgende twee documenten aan:


  1. **Concept jaarverslag 2023:**Hierin staat welke projecten en taken het Werkvoorzieningschap in 2023 heeft uitgevoerd en tegen welke kosten.


  2. **Concept begroting 2025:**Het Werkvoorzieningschap geeft in de begroting aan welke kosten zij verwacht te maken in 2025. En welke projecten zij daarvoor willen uitvoeren.


  Alle gemeenten en de provincie krijgen nu de kans om hun mening over het jaarverslag en de begroting te geven. Als zij een opmerking hebben of ze zijn het niet mee eens met wat er staat, dan kunnen ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Gemeente Maashorst vraagt aan de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen voor het concept jaarverslag. En dus ‘ja’ te zeggen tegen het concept jaarverslag.
  Wel vragen zij aan de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting. Iedere gemeente levert een financiële bijdrage aan het Werkvoorzieningschap. Voor 2025 kwam dit uit op een bedrag van 0,279 euro per inwoner. Dit is in de begroting van het Werkvoorzieningsbureau afgerond naar 0,28 euro, terwijl in de begroting van gemeente Maashorst 0,27 euro per inwoner was afgesproken. De gemeente vraagt dus of de gemeenteraad of ze aan het Werkvoorzieningschap willen vragen dit bedrag aan te passen, want dan klopt de begroting van Maashorst op dit vlak weer.

  Voorgesteld besluit

  1. De volgende zienswijze naar voren te brengen op de conceptbegroting 2025 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant: “In de begroting is voor de gemeente Maashorst een bijdrage opgenomen van € 16.554. Dit betekent een bedrag per inwoner van € 0,279 oftewel afgerond € 0,28 per inwoner. Dit is niet in overeenstemming met het vastgestelde bedrag van € 0,27 per inwoner in de Kadernota 2025. Om het bedrag per inwoner in overeenstemming te brengen met de Kadernota 2025 verzoeken wij u het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap te bevorderen dat de bijdrage per inwoner uitkomt op € 0,27, met als voorwaarde een sluitende begroting”. 
  2. Geen zienswijze naar voren te brengen op het conceptjaarverslag 2023 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

  De fractie van GroenLinks geeft aan dit voorstel te willen bespreken tijdens de raadsvergadering van 27 juni.

 20. 9.k

  Het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost (RBL BNO) zet zich in voor bijvoorbeeld de leerplicht en het aanpakken van voortijdige schoolverlaters. Zij doet dit voor zes gemeenten. Het RBK BNO biedt aan al deze partijen de volgende twee documenten aan:


  1. **Jaarrekening 2023:**Hierin staat welke kosten RBL BNO allemaal in 2023 heeft gemaakt. Dit document krijgt de gemeenteraad ter informatie aangeboden.


  2. **Begroting 2025:**De RBL BNO geeft in de begroting aan welke kosten zij verwacht te maken in 2025. En welke projecten zij daarvoor willen uitvoeren.


  Alle gemeenten en de provincie krijgen nu de kans om hun mening over de begroting te geven. Als zij een opmerking hebben of ze zijn het niet mee eens met wat er staat, dan kunnen ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in.


  De gemeente van Maashorst heeft de begroting beoordeeld en vraagt aan de gemeenteraad van Maashorst om geen zienswijzen in te dienen. De gemeente vraagt, met andere woorden, aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen het voorstel.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van RBL BNO.
  2. Kennis te nemen van de (concept)begroting 2025 van RBL BNO en geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

 21. 9.l

  De Gemeenschappelijke Regeling (GR) is een besluit waarin deelnemers afspraken maken over hoe ze samenwerken. Dit besluit kan leiden tot het oprichten van een organisatie. De Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV Brabant MWN) is daar een voorbeeld van. Bij deze regeling zijn 35 gemeenten aangesloten. Gemeente Maashorst is er daar één van.
  De GR was aan een update toe. RAV Brabant MWN heeft de GR daarom eind 2023 als concept aan alle gemeenten en de provincie voorgelegd. Als zij een opmerking hadden over de regeling of ze waren het er niet mee eens, dan konden ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in.


  Gemeente Maashorst heeft dat niet gedaan, 26 andere gemeenten wel. Op basis daarvan is de GR aangepast. Deze nieuwe, aangepaste versie biedt de RAV Brabant MWN via dit opnieuw aan. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om hier ‘ja’ tegen te zeggen.

  Voorgesteld besluit

  Het college toestemming te geven om de definitief gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord versie 8 vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

 22. 9.m

  Het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) beheert archieven en zorgt dat het algemene publiek kennismaakt met de Brabantse geschiedenis. Zij doet dit voor tien gemeenten, twee waterschappen en het Rijk. Hiervoor maken zij kosten. Daarom maken ze elk jaar een begroting. Deze leggen zij voor aan die gemeenten, waterschappen en het Rijk, want deze partijen delen samen de kosten. Het BHIC heeft nu een begroting gemaakt voor 2025. De gemeente heeft deze begroting beoordeeld en vraagt in dit raadsvoorstel aan de gemeenteraad of ze ‘ja’ willen zeggen tegen deze begroting.

  Voorgesteld besluit

  De volgende zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2025 van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC): De begroting en meerjarenraming zijn sluitend en in overeenstemming met de kadernota. De gemeenteraad kan instemmen met deze ontwerpbegroting.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

 23. 10

  Besluit

  Niet van toepassing.

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur.