Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën

donderdag 20 juni 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (Paul Rüpp-zaal)

Voorzitter
Dennis van Tiel
Toelichting

De vergadering is volledig na te luisteren via Commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën (royalcast.com)

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Er is een afmelding van de heer Geurts van Kessel en de heer Prinssen.

  Besluit

  Niet van toepassing.

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

 2. 2

  De commissie wordt gevraagd de conceptagenda vast te stellen.

  Besluit

  De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

  Voor de agendapunten: 9a Raadsvoorstel | Vaststelling Bestemmingsplan Bedafseweg ong. (naast 11), Uden; 9d Raadsvoorstel | Vaststelling bestemmingsplan Voor-Oventje 28-28a; 9i Raadsvoorstel | Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Duifhuizerweg 22; 9j Raadsvoorstel | Vaststelling bestemmingsplan Nabbegat 12 Zeeland; 9k Raadsvoorstel | Toestemming vaststelling Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN); 9n Raadsvoorstel | Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) BSOB en 9p Raadsvoorstel | Jaarplan 2025 RNOB heeft geen van de fracties aangegeven bespreking te wensen. De commissie adviseert deze agendapunten zonder beraadslaging als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering 27 juni 2024.

 3. 3

  Inwoners kunnen tijdens dit agendapunt het woord voeren (spreekrecht) over niet geagendeerde onderwerpen het werkveld van de commissie betreffende. Er kan ook ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Het inspreken geschiedt dan bij aanvang van het betreffende agendapunt.


  Insprekers dienen zich anderhalve dag voor de vergadering bij de commissiegriffier aan te melden.

  Besluit

  Niet van toepassing.

  Er hebben zich geen insprekers gemeld.

 4. 4

  De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

  Besluit

  De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

  De heer van Hout geeft aan dat de partijnaam verkeerd vermeld staat. Dit wordt aangepast.

 5. 5

  De overzichten worden ter vaststelling door de commissie bijgevoegd. De commissie wordt gevraagd het overzicht met openstaande toezeggingen en moties vast te stellen.

  Besluit

  De commissie stelt het overzicht van toezeggingen vast. Het overzicht van moties wordt gewijzigd vastgesteld.

  Dhr. de Vroomen vraagt naar de afdoening van de motie 29 over de Boekelse dijk en de stand van zaken rondom de uitvoering van de maatregelen die in Q2 zouden plaatsvinden. 


  Wethouder van den Heuvel antwoord dat in de tekst over de afdoening het woord 'vooralsnog' ontbreekt. Voor aanvullende maatregelen zullen meting plaatsvinden. De wethouder geeft aan dat er zo snel mogelijk begonnen wordt met de aanpak van de Boekelse dijk. Dhr. Vroomen en Dhr. Minten geven zich aan dat ze zich zorgen maken over de tijdstippen van de metingen.

 6. 6

  Commissieleden die tijdens de rondvraag vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk via de griffie bij de voorzitter van de vergadering. Er vindt geen debat plaats.

  Besluit

  Niet van toepassing.

  Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

 7. 7

  De portefeuillehouder van algemeen of dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling of van een samenwerkingsverband of raadsleden die zitting hebben in een gemeenschappelijk klankbordgroep informeert/ informeren de raad over belangrijke ontwikkelingen bij gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden.


  Onderstaand een overzicht van de vergaderingen in de periode 16 mei 2024 tot en met 20 juni 2024 van (het Algemeen Bestuur van) de verbonden partijen, welke in het taakveld van de commissie Ruimte, Economie en Financiën vallen:

  • Regiodag RNOB 20 juni 2024

  Besluit

  Niet van toepassing.

  Er zijn geen mededelingen.

 8. 8

  Elke fractie die een informatienota, ingekomen stuk, beantwoording van schriftelijke vragen of ander onderwerp voor de commissievergadering voor dit agendapunt wil agenderen, meldt dat bij de agendacommissie. Het aanmelden van een agendapunt, met motivatie en bespreekdoel, kan tot 12.00 uur op de dag van de agendacommissie bij de griffie.

  Besluit

  Niet van toepassing.

  Er zijn geen onderwerpen voor de beeldvorming geagendeerd.

 9. 9

  Elke fractie die een informatienota, ingekomen stuk, beantwoording van schriftelijke vragen of ander onderwerp voor de commissievergadering voor dit agendapunt wil agenderen, meldt dat bij de agendacommissie. Het aanmelden van een agendapunt, met motivatie en bespreekdoel, kan tot 12.00 uur op de dag van de agendacommissie bij de griffie.

 10. 9.a

  In het buitengebied van Uden, aan de Bedafseweg ligt een perceel, direct ten westen van het perceel Bedafseweg 11. Een initiatiefnemer wil daar een woning bouwen. Om dit te mogen doen, is eerst toestemming van de gemeenteraad nodig. Daarom heeft de initiatiefnemer een plan gemaakt.


  Iedereen kon zes weken lang het plan bekijken. Als je een opmerking hebt over het plan of je bent het er niet mee eens, dan kun je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Dit heeft één iemand gedaan. Op basis daarvan is het plan aangepast. De gemeente heeft het plan beoordeeld en geeft aan dat het plan in orde is. De gemeente vraagt dan ook aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen het plan.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze die is ingediend tegen het plan, de zienswijze gegrond te verklaren en naar aanleiding daarvan het plan aan te passen; 
  2. Het ontwerpbestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.1991.BPBedafseweg ong - VA01 gewijzigd vast te stellen; 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te zetten.

  Er vindt geen beraadslaging over dit agendapunt plaats.

 11. 9.b

  In Schaijk, aan Willibrordusweg 7, staat een woning en een agrarisch bedrijf. De woning is een bedrijfswoning. Dat betekent dat er alleen de mensen mogen wonen die ook het bedrijf runnen. Nu wonen er mensen die niet aan het bedrijf gebonden zijn. Dit kan alleen als de woning geen ‘bedrijfswoning’ meer is, maar de status krijgt van een ‘plattelandswoning’.


  De initiatiefnemer heeft dit verzoek uitgewerkt in een bestemmingsplan. Zes weken lang kon iedereen op dit plan reageren. Had je een opmerking of was je het er niet mee eens, dan kon je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. De provincie heeft een zienswijze ingediend. Deze zienswijze is beantwoord en besproken. Het plan hoefde niet te worden aangepast.


  De gemeente heeft het plan beoordeeld en geeft aan het verzoek ingewilligd kan worden. In dit raadsvoorstel staat ook uitgelegd waarom ze dat vindt. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen dit raadsvoorstel.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze en de zienswijze tegen het plan ongegrond te verklaren met verwijzing naar de motivering in de zienswijzenota; 
  2. De formele vaststellingsprocedure voort te zetten en het bestemmingsplan Willibrordusweg 7, Schaijk, identificatienummer NL.IMRO.BPWillibrordusweg7-VA01, vast te stellen; 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te zetten.

  Dhr. van Tiel (UdenPlusLanderd) geeft aan dat de technische vragen voldoende beantwoord zijn.

 12. 9.c

  De initiatiefnemer wil de N264 verbeteren. Bijvoorbeeld door parallelwegen aan te leggen, het oversteken te verbeteren vlakbij rotonde N264/N277 en meer groen te realiseren. De weg inclusief de kunstwerken, openbare verlichting en meubilair moet minimaal tien jaar na deze maatregelen in orde blijven, zonder groot onderhoud.


  De initiatiefnemer heeft dit project uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan. Zes weken lang kon iedereen op dit plan reageren. Had je een opmerking of was je het er niet mee eens, dan kon je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Er zijn zeven zienswijzen ingediend en op basis daarvan is het plan ook aangepast.


  De gemeente heeft beide plannen beoordeeld en geeft aan dat het mogelijk is om dit plan uit te voeren. In dit raadsvoorstel staat ook uitgelegd waarom ze dat vindt. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen dit raadsvoorstel.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen;
  2. Het bestemmingsplan ‘N264 deeltraject 1’ gewijzigd vast te stellen; 
  3. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te zetten.

  Dhr. Minten (CDA) vraagt naar de mogelijkheid tot vertragingen, doordat bouwblokwijzigngen niet toezegd worden. Wethouder van Lankvelt geeft aan dat er altijd de mogelijkheid is om beroep in te dienen. Er vindt nog gesprek plaats met inwoners en hij hoopt dat er geen vertraging optreedt.

 13. 9.d

  Op Voor-Oventje 28-28a staat nu een bedrijfswoning met bedrijfsruimte. Een initiatiefnemer wil van deze bedrijfswoning een burgerwoning maken. Ook wil hij of zij van de bedrijfsruimte een woning maken. De initiatiefnemer heeft hiervoor een plan gemaakt.


  Iedereen kon zes weken lang het plan bekijken. Als je een opmerking hebt over het plan of je bent het er niet mee eens, dan kun je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Dit heeft niemand gedaan. De gemeente heeft het plan beoordeeld en geeft aan dat het plan in orde is. De gemeente vraagt dan ook aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen het plan.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Voor-Oventje 28-28a’ gewijzigd vast te stellen; 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te zetten.

  Er vindt geen beraadslaging over dit agendapunt plaats.

 14. 9.e

  Een initiatiefnemer wil op de Boekelsedijk 2 in Uden een woonzorgcomplex realiseren. Er komen dan 16 wooneenheden voor jongvolwassenen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking. Hiervoor moet de bestaande woning worden gesloopt. De initiatiefnemer heeft dit idee uitgewerkt in een plan met een ontwerp.


  Ook heeft hij of zij met de omgeving over het plan gesproken. Iedereen kon zes weken lang het plan bekijken. Als je een opmerking hebt over het plan of je bent het er niet mee eens, dan kun je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Dit heeft niemand gedaan. Met dit raadsvoorstel vraagt de gemeente aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen dit plan.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling en af te zien van een milieueffectrapportage;
  2. Het bestemmingsplan “Boekelsedijk 2, Uden” ongewijzigd vast te stellen; 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te zetten.

  Dhr. de Jong (PRO) vraagt naar de kanttekening dat er een kans bestaat op schade aan waardevolle en monumentale bomen. Dezelfde vraag geldt voor agendapunt 9f Vaststelling bestemmingsplan Bitswijk.


  Wethouder van Lankvalt geeft aan dat het risico inderdaad klein is met de gemaakte afspraken. Hij vindt het belangrijk dat de raad zich bewust is van de nodige maatregelen en heeft daarom het als kanttekening laten opnemen in beiden voorstellen.

 15. 9.f

  Een initiatiefnemer wil op het perceel aan Bitswijk 9-11 in Uden 5 grondgebonden woningen en 12 appartementen bouwen. Dit idee past op dit moment niet in het bestemmingsplan. Ieder stuk grond heeft namelijk een bepaalde functie. Alles wat je daar doet, bouwt of afbreekt, moet passen binnen dit zogeheten bestemmingsplan. Daarom heeft die persoon gevraagd of het bestemmingsplan veranderd kan worden. De gemeente heeft dit onderzocht en geeft aan dat dit kan.


  Ook kon iedereen het plan van de initiatiefnemer bekijken. Als je een opmerking had over het plan of je was het er niet mee eens, dan kon je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Er zijn drie zienswijzen ingediend over verandering van uitzicht, verkeersituaties en het opstelpunt voor afvalcontainers. De zienswijzen zijn naar tevredenheid beantwoord. Het plan hoefde er niet door aangepast te worden. Wel zijn er kleine, ambtelijke wijzigingen aangebracht.


  De gemeente heeft het volledige plan inmiddels beoordeeld en geeft aan dat het in orde is. De gemeente vraagt dan ook aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen het plan van de initiatiefnemer.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de zienswijzen ongegrond te verklaren; 
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Bitswijk 9-11, identificatienummer NL.IMRO.1991.BPBitswijkKroezel-VA01, Uden met enige kleinere ambtshalve wijzigingen gewijzigd vast te stellen; 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te zetten.

  De vraag van de heer de Jong (PRO) over de bescherming van kwetsbare bomen is al beantwoord bij agendapunt 9e.

 16. 9.g

  Woningcorporatie Area en de gemeente hebben geld vrijgemaakt om de leefbaarheid te vergroten van de omgeving rondom het Retraitehuis in Uden. Dit project heet ‘Leefbaarheid Gaarden’. Van het geld is nog 290.000 euro over.


  Ze willen dit geld gebruiken voor 9 flats aan de Willem Alexanderhof en Beatrixhof. Daar willen ze onder andere trappenhuizen bouwen, garageboxen verwijderen en de omgeving vergroenen. Dit project heet ‘vergroening omgeving flats’.


  Het geld van het project ‘Leefbaarheid Gaarden’ mogen ze alleen niet zomaar aan een ander project uitgeven. Hiervoor hebben ze eerst toestemming nodig van de gemeenteraad. Met dit raadsvoorstel vraagt de gemeente dan ook aan de raad of ze het goed vinden als die 290.000 euro van ‘Leefbaarheid Gaarden’ gebruikt wordt voor het project ‘Vergroening omgeving flats’.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het herbestemmen van de gereserveerde bestemmingreserve ‘Leefbaarheid Gaarden’ naar project ‘Vergroening omgeving flats’.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te zetten.

  Dhr. Snoeks (SP) is blij dat er een goede nieuwe bestemming is gevonden. Maar geeft aan dat de timing ongelukkig is, gezien de situatie bij Balans. Ondanks deze beeldvorming zal de fractie voorstemmen.
  Dhr. de Vroomen (VVD) wil graag horen van de mederaadsleden hoe ze er tegenaan kijken om een deel van het bedrag te bestemmen voor de Balans.  De wethouder geeft aan dat deze herbestemming kan, omdat het past binnen de kaders van het budget.


  In de tweede termijn geven meerdere fracties in reactie op het voorstel van de VVD aan een concreet voorstel af te wachten, waarbij het belang van een structurele oplossing benadrukt wordt. Daarbij wordt ook aangegeven dat het idee van de VVD afwijkt van de inhoud van het agendapunt. De VVD geeft aan de reacties in beraad te nemen.

 17. 9.h

  In het buitengebied van Zeeland, aan de achterzijde van Graspeel 43, staan twee bestaande gebouwtjes. Deze gebouwtjes worden voor de hobby als duivenhokken gebruikt. Deze gebouwtjes mogen er officieel niet staan en zijn dus illegaal. Maar er is voldoende ruimte voor de gebouwtjes, ze liggen buiten het zicht en hebben dus geen impact op de omgeving of het karakter van de woning. De initiatiefnemer vraagt dus aan de gemeenteraad om de hokken te legaliseren.


  Voordat de raad hierover beslist, kon iedereen zes weken lang dit plan bekijken. Als je een opmerking had over het plan of je was het er niet mee eens, dan kon je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Er is één zienswijze ingediend. Die is naar tevredenheid beantwoord. Het plan hoefde er niet door aangepast te worden. Wel zijn er kleine, ambtelijke wijzigingen aangebracht. In dit raadsvoorstel vraagt de gemeente aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen dit raadsvoorstel.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de tegen het plan ingediende zienswijze en de zienswijze ongegrond te verklaren; 
  2. Het bestemmingsplan Graspeel 43 te Zeeland met identificatienummer NL.IMRO.1991.BPGraspeel43-VA01, met een aantal ambtshalve aanpassingen gewijzigd vast te stellen; 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te zetten.

  Mevr. Lukassen (GroenLinks) vraagt of het normaal is om met het stellen van extra voorwaarden tot een legalisatie te komen? 


  Wethouder van Lankvelt geeft aan dat het een reguliere procedure is verlopen.

 18. 9.i

  Aan de Duifhuizerweg 22 in Uden staat een oude boerderij. Deze boerderij is in 1798 gebouwd en heeft cultuurhistorische waarde. Een initiatiefnemer wil het pand herstellen en er een woning van maken. Dit idee past op dit moment niet in het bestemmingsplan. Ieder stuk grond heeft namelijk een bepaalde functie. Alles wat je daar doet, bouwt of afbreekt, moet passen binnen dit zogeheten bestemmingsplan.


  Daarom heeft die persoon gevraagd of het bestemmingsplan veranderd kan worden. De gemeente heeft dit onderzocht en geeft aan dat dit kan. Ook heeft de initiatiefnemer met de omgeving over het plan gesproken. Iedereen kon vanaf 21 december zes weken lang het plan bekijken. Als je een opmerking hebt over het plan of je bent het er niet mee eens, dan kun je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Dit heeft niemand gedaan.


  Nu ligt er dus dit raadsvoorstel. In het dit voorstel vraagt de gemeente aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen de wijziging.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Duifhuizerweg 22’ gewijzigd vast te stellen; 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te zetten.

  Er vinden geen beraadslagingen plaats over dit agendapunt.

 19. 9.j

  Op Nabbegat 12 staat een veehouderij die vleeskalveren- en varkens heeft. Ook staan er enkele paarden. De initiatiefnemer wil stoppen met de vleesvarkens. In plaats daarvan wil hij of zij paarden houden en een pensionstalling beginnen. Hij of zij wil ook een paardenbak, longeercirkel en stapmolen aanleggen. De vleeskalveren blijven.


  De initiatiefnemer heeft dit plan uitgewerkt in een bestemmingsplan. Ook is de initiatiefnemer met de omgeving in gesprek geweest. Zij hebben geen bezwaar. Iedereen kon zes weken lang het plan inzien. Had je een opmerking of was je het er niet mee eens, dan kon je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. De provincie heeft een zienswijze ingediend. Op basis daarvan is de toelichting aangepast.


  De gemeente heeft het plan beoordeeld en geeft aan dat het kan worden uitgevoerd. In dit raadsvoorstel vraagt de gemeente aan de gemeenteraad dan ook om ‘ja’ te zeggen tegen dit raadsvoorstel.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Nabbegat 12 Zeeland” vast te stellen; 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te zetten.

  Er vinden geen beraadslagingen plaats over dit agendapunt.

 20. 9.k

  De Gemeenschappelijke Regeling (GR) is een besluit waarin deelnemers afspraken maken over hoe ze samenwerken. Dit besluit kan leiden tot het oprichten van een organisatie. De Omgevingsdienst Brabant Noord is zo’n organisatie. Bij deze regeling zijn provincie Noord-Brabant en elf gemeenten aangesloten. Gemeente Maashorst is er daar één van.


  De Omgevingsdienst heeft de GR aan alle gemeenten en de provincie voorgelegd. Als zij een opmerking hadden over de regeling of ze waren het er niet mee eens, dan konden ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Gemeente Maashorst heeft dat gedaan. Ze hadden een opmerking over de participatie en de archiefwet. Deze wijzigingen zijn door de Omgevingsdienst aangepast. Nu ligt de nieuwe, aangepaste versie klaar. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om hier ‘ja’ tegen te zeggen.

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven om de GR- Omgevingsdienst Brabant Noord vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te zetten.

  Er vinden geen beraadslagingen plaats over dit agendapunt.

 21. 9.l

  De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) werkt aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving. Onder andere door te adviseren over milieu en natuur. Zij doen dit namens en voor de gemeenten in Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant.


  De ODBN heeft een jaarrekening 2023 en een begroting voor 2025 gemaakt. Hierin staat welke kosten zij hebben gemaakt en denken te gaan maken. Zij leggen deze twee overzichten voor aan alle gemeenten. De gemeente heeft naar deze documenten gekeken en geeft aan dat het in orde is. In dit raadsvoorstel leggen zij uit waarom ze dit vinden en vragen ze aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen de jaarrekening en begroting.

  Voorgesteld besluit

  1. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen op de (concept)begroting 2025 van de Omgevingsdienst Brabant Noord. 
  2. De financiële gevolgen van de (concept)begroting 2025 van de Omgevingsdienst Brabant Noord op te nemen in de programmabegroting 2025.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te zetten.

  Dhr. Smits (VVD) vraagt hoe de wethouder het in de kanttekeningen genoemde nadeel dat optreedt in 2026 en 2027 wil aanpakken? 


  Wethouder geeft aan dat het beeld terug komt een in elk voorstel wordt benoemd.

 22. 9.m

  De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) heft en vordert de lokale belastingen en voert de waarderingen van WOZ-objecten uit. Zij doet dit namens en voor 12 gemeenten en twee waterschappen. Zij bieden aan al deze partijen de volgende drie documenten aan:

  1. Jaarrekening 2023. Hierin staat welke kosten BSOB allemaal in 2023 heeft gemaakt. Dit document krijgt de gemeenteraad ter informatie aangeboden.
  2. **1e begrotingswijziging 2024:**De kosten voor BSOB vallen hoger uit dan verwacht, onder andere doordat personeelskosten zijn gestegen. De BSOB vraagt via deze begrotingswijziging daarom om een extra bijdrage vanuit de gemeenten en waterschappen.
  3. **Begroting 2025:**De BSOB geeft in de begroting aan welke kosten zij verwacht te maken in 2025.

  Alle gemeenten en waterschappen krijgen nu de kans om hun mening over de begrotingswijziging en de begroting te geven. Als zij een opmerking hebben of ze zijn het niet mee eens met wat er staat, dan kunnen ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in.


  De gemeente van Maashorst heeft beide documenten beoordeeld en vraagt aan de gemeenteraad van Maashorst om geen zienswijzen in te dienen en de extra bijdrage te betalen. De gemeente vraagt, met andere woorden, aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen de voorstellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023, ontwerp 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 BSOB. 
  2. Gebruik maken van de bevoegdheid om de volgende zienswijze naar voren te brengen: Zowel in 2023 als in 2024 wordt de BSOB geconfronteerd met een groot aantal bezwaren waar veel extra personele inzet (inhuur) niet te voorkomen is. Hierdoor stijgen de begrote personeelskosten fors. Hopelijk kan veranderende (landelijke) wetgeving binnenkort de problemen rondom de bezwaren wegnemen. Daarnaast is door toetreding van de Dommelvallei er een flink efficiencyvoordeel ontstaan. Dit levert vanaf 2024 een positief effect op de begroting. Neemt niet weg dat de gemeente Maashorst nadrukkelijk vraagt om met het oog op de z.g. ravijnjaren 2026- 2027 om de komende jaren terughoudend te zijn en kostenstijgingen en ontwikkelingen zo veel mogelijk binnen de beschikbare financiële middelen op te vangen. BSOB verdient een compliment m.b.t. prima waardering vanuit de Waarderingskamer.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te zetten.

  Dhr. Smits (VVD) heeft ook hier de vraag over het nadeel dat optreedt in 2026 en 2027. 


  Wethouder van Heeswijk geeft aan dat de kanttekening bij alle gemeenschappelijke regeling is opgenomen. Specifiek bij dit voorstel is er de verwachting dat er door nieuwe deelnemers aan de regeling een voordeel kan optreden.


  Daarnaast geeft de wethouder aan dat er een wijziging is gekomen van de jaarrekening, waardoor de gemeente Maashorst 10.000 euro extra moet betalen. Dit wordt bij de bestuursrapportage gemeld aan de raad.

 23. 9.n

  De Gemeenschappelijke Regeling (GR) is een besluit waarin deelnemers afspraken maken over hun onderlinge samenwerking. Dit besluit kan leiden tot het oprichten van een organisatie. De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) is zo’n organisatie. Bij deze regeling zijn twaalf gemeenten en twee waterschappen aangesloten. Gemeente Maashorst is er daar één van.


  Door een wijziging in de wet was het nodig om de GR BSOB aan te passen. Alle gemeenten en waterschappen mochten reageren op deze aangepaste versie. Als zij een opmerking hadden over de regeling of ze waren het er niet mee eens, dan konden ze dit aangeven. Ze dienden dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Deze zienswijzen zijn verwerkt. Nu ligt de nieuwe, aangepaste versie klaar. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om hier ‘ja’ tegen te zeggen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de definitieve voorgestelde wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) BSOB.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te zetten.

  Er vinden geen beraadslagingen plaats over dit agendapunt.

 24. 9.o

  Sommige uitdagingen zijn te groot voor een gemeente of waterschap alleen. In Noordoost-Brabant werken daarom tien gemeenten en twee waterschappen samen aan maatschappelijke en economische uitdagingen. Deze samenwerking heet RNOB en hoe zij samenwerken is vastgelegd in een convenant. Iedere vier jaar kijken zij opnieuw naar het convenant om te bepalen of het aangepast moet worden.


  Het Dagelijks Bestuur van de RNOB heeft daarom een concept samenwerkingsconvenant opgesteld. Ook heeft zij een financieel voorstel gemaakt. Alle gemeenten en waterschappen krijgen nu de kans om daar hun mening over te geven. Als zij een opmerking hebben over of ze zijn het niet mee eens met wat er staat, dan kunnen ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in. De gemeente heeft de documenten beoordeeld en vraagt aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen de voorstellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Geen zienswijze in te dienen op het concept samenwerkingsconvenant RNOB.
  2. In te stemmen met een geïndexeerde financiële bijdrage voor 2025 aan de RNOB vooruitlopend op het besluit over het nieuwe samenwerkingsconvenant RNOB waarbij: 
  a. de financiële bijdrage van € 3 per inwoner in 2024 geldt als basisjaar; 
  b. dit bedrag per 1 januari 2025 wordt geïndexeerd en uitkomt op € 3,12; 
  c. voor de verdeling van de bijdrage tussen RNOB en AgriFood Capital de verhouding van 2024 geldt als basisjaar (€ 1,56 RNOB en € 1,44 AFC). 
  3. In te stemmen met een financiële bijdrage 2025 aan de strategische WERKagenda ‘Op weg naar 2030’ van Noordoost Brabant Werkt waarbij: 
  a. de financiële bijdrage van € 1 per inwoner in 2024 geldt als basisjaar; 
  b. dit bedrag per 1 januari 2025 wordt geïndexeerd en uitkomt op € 1,04.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te zetten.

  Dhr. de Vroomen (VVD) vraagt naar de noodzaak van indexeren door de RNOB?


  Burgemeester van der Pas geeft aan dat hij blij is met de positieve samenwerking in de regio. Er is al een aantal jaren niet geindexeerd bij de RNOB en door de prijsstijgingen kunnen minder ambities waargemaakt worden. Het is daarom het voorstel om nu wel te indexeren.

 25. 9.p

  RNOB is een samenwerking tussen twee waterschappen en negen gemeenten. Voorheen waren dit tien gemeenten, maar vanaf 2025 neemt Heusden niet meer deel. Het RNOB zet zich in voor maatschappelijke en economische uitdagingen in de regio.


  Ieder jaar maakt het RNOB een jaarplan met een begroting. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan wat het RNOB in 2025 gaat doen en hoe de financiële bijdrage van alle deelnemende partijen wordt ingezet. De vijf hoofdopgaves zijn: vitale leefomgeving, duurzaam bereikbaar, aantrekkelijk vestigen, behoud van talent en een sterk verhaal.


  Alle gemeenten en waterschappen krijgen nu de kans om hun mening over dit jaar plan te geven. Als zij een opmerking hebben of ze zijn het niet mee eens met wat er staat, dan kunnen ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in. De gemeente van Maashorst heeft het jaarplan beoordeeld en vraagt aan de gemeenteraad van Maashorst om ‘ja’ te zeggen tegen het jaarplan.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het jaarplan 2025 van RNOB en dit kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van RNOB middels een zienswijze.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te zetten.

  Er vinden geen beraadslagingen plaats over dit agendapunt.

 26. 9.q

  In Volkel bij Niemeskant wil een initiatiefnemer 186 woningen bouwen, deels op de locatie van bedrijf Wassenberg. De initiatiefnemer heeft dit project uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan. Ook is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarin staat hoe ze kwaliteit van bijvoorbeeld het landschap en de architectuur willen borgen.


  Zes weken lang kon iedereen op dit plan reageren. Had je een opmerking of was je het er niet mee eens, dan kon je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Er zijn tien zienswijzen ingediend en op basis daarvan is het plan ook aangepast.


  De gemeente heeft beide plannen beoordeeld en geeft aan dat het mogelijk is om dit plan uit te voeren. In dit raadsvoorstel staat ook uitgelegd waarom ze dat vindt. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen dit raadsvoorstel.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. Het Beeldkwaliteitplan Niemeskant Volkel vast te stellen; 
  2. In te stemmen met de Nota zienswijzen bestemmingsplan Niemeskant Volkel; 
  3. In te stemmen met de Nota wijzigingen bestemmingsplan Niemeskant Volkel; 
  4. Het bestemmingsplan Niemeskant Volkel gewijzigd vast te stellen; 
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te zetten.

  Meerdere fracties hebben vragen over de manier waarop er omgegaan wordt met de zorgen van inwoners over de verkeerssituatie aan de Vloedstraat. 


  De wethouder van Lankvelt geeft aan hij in gesprek gegaan is met de inwoners en blij is met de constructieve houding. Met deze inwoners heeft hij aangegeven dat er een procesvoorstel naar de inwoners gaat hoe er hiermee wordt omgegaan. Dit kan geen onderdeel van het plan, omdat de Vloedstraat buiten het plangebied ligt. 


  In de tweede termijn geven fracties aan blij te zijn dat er woningbouw in Volkel kan plaatsvinden.

 27. 9.r

  De gemeente heeft grond in haar bezit. Deze gronden worden beheerd. Ook kan de gemeente grond kopen of verkopen. Het Grondbedrijf is een dienst binnen de gemeente die deze zaken regelt. Ze hebben een Meerjarenperspectief (MJP) voor 2024 gemaakt waarin staat hoe het grondbedrijf er financieel voor staat en wat bijvoorbeeld de grondprijzen zijn.


  Zo kan de gemeente goede afwegingen maken, bijvoorbeeld op het maken van beleid of het aan- of verkopen van gronden. Dit plan wordt elk jaar geactualiseerd. De gemeente heeft dit MJP beoordeelt en vraagt nu aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen het MJP.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Meerjarenperspectief (MJP) Grondbedrijf 2024 en de daarin opgenomen geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen. 
  2. De bijgevoegde begrotingswijziging nr. 13 vast te stellen. 
  3. In te stemmen met het activeren van voorbereidingskosten voor het project Dierenpark in Volkel van maximaal € 100.000 en voor het project Vluchtoordweg in Uden van maximaal € 200.000.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te zetten.

  De heer de Vroomen (VVD) vraagt naar de lange doorlooptijd van het bouwrijp en woonrijp maken van het dierenpark in Volkel.


  De heer van Tiel (UdenPlusLanderd) vraagt naar een toelichting waarom 5 van de 13 grondexplotiaties verliesgevend zijn


  Wethouder van Lankvelt geeft aan de vraag van de VVD technisch na te moeten vragen. De vraag van UdenPlusLanderd geeft de wethouder aan dat ze gezien de lange doorlooptijd er druk staat op de exploitaties. Het streven is altijd zo dicht mogelijk bij 0 uit te komen.

 28. 9.s

  De gemeente wil graag de kwaliteit verhogen van het gebied ten oosten van het centrum in Uden. Bijvoorbeeld door verschillende woningen te bouwen, de leefomgeving groener te maken en leegstand terug te dringen. Het gaat om het gebied tussen de Kastanjeweg, Violierstraat, Stationstraat en Losplaats. Hiervoor is een gebiedsvisie gemaakt, waarin op hoofdlijnen staat wat er nodig is. De gemeente werkt nu aan een plan, de ontwikkelstrategie, waarin deze visie concreet gemaakt wordt.  In de tussentijd worden er ook al enkele actiepunten uitgevoerd, waar dit kan. Nu doet zich de kans voor om de locaties Kastanjeweg 44 en 46 (PNEM locatie), Kastanjeweg 66A en 68 en Prior van Milstraat 2A tot en met 12 (Van Donzel locatie) te kopen. Dit zijn percelen die in dit gebied liggen. In dit raadsvoorstel heeft de gemeente alle voor- en nadelen van deze koop op een rij gezet.  Een voordeel is bijvoorbeeld dat de gemeente zelf eigenaar wordt van de gronden. Zij zijn dan niet afhankelijk van de eigenaar en kunnen zelf dus bepalen wanneer en hoe ze de percelen willen ontwikkelen. Een nadeel van kopen is wel dat je als gemeente de percelen moet beheren en onderhouden. Dat kost geld en heeft dus effect op de begroting.  De gemeente heeft alle voor- en nadelen afgewogen en is van mening dat het kopen van deze percelen een juiste beslissing is. Zij leggen in dit raadsvoorstel ook uit waarom. Zij vragen aan de gemeenteraad dan ook om ‘ja’ te zeggen tegen het kopen van deze percelen en de begroting hierop aan te passen.  Wil je zelf alle voor- en nadelen teruglezen? Bekijk dan het raadsvoorstel. Vind je de tekst lastig om te begrijpen? Neem dan contact op met de griffie.
  Voorgesteld besluit:
  1. Af te zien van het uiten van wensen en bedenkingen in het kader van artikel 169 lid 4 Gemeentewet over het voornemen van het college tot het sluiten van de koopovereenkomst die als bijlage 1 is gevoegd bij dit raadsvoorstel.
  2. Het voor rekening en risico van de gemeente komende deel van de verwachte koopsom ad € 4.350.000,-, exclusief BTW, voor de aankoop van de locaties Kastanjeweg 44, 66, 66A en 68 en Prior van Milstraat 2 tot en met 12 te Uden beschikbaar te stellen en de te kopen objecten onder te brengen bij materieel vast actief (MVA) gronden en terreinen horende bij het grondbedrijf.
  3. De verwerving in te brengen in de grondexploitatie Kastanjeweg Oost en de locaties als verwerving op te nemen bij de eerstvolgende herijking van de grondexploitatie bij het MJP 2025. Hieruit vloeit voort een incidentele rentelast in 2024 van € 39.150,-.
  4. Deze incidentele rentelast te dekken door deze ten laste te brengen van de algemene reserve grondbedrijf.
  5. Voor ‘2024’ een bedrag van € 3.000,- beschikbaar te stellen voor ‘kosten koper’
  6. Deze incidentele uitgaven te dekken door deze ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
  7. Voor ‘2024’ een bedrag van € 90.000,- beschikbaar te stellen voor ‘beheer en onderhoud’.
  8. Deze incidentele uitgaven te dekken door deze ten laste te brengen van de algemene reserve grondbedrijf.
  9. De ‘17e’ begrotingswijziging van ‘2024’ vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te zetten.

  Dhr. van Tiel (UdenPlusLanderd) vraagt naar de onderzoeken rondom bodemkwaliteit en asbest. Hij uit zijn zorgen over de risico's als deze vragen van te voren nog niet duidelijk zijn. Dhr. van Minten (CDA) vraagt wanneer de sloop zal beginnen, of de GS al hebben ingestemd en hij vraagt aandacht voor de woningen in het plangebied. Dhr. Akdeniz (Jong Maashorst) is blij met de aankoop van de locaties, zodat de gemeente de regie heeft. Hij vraagt aan de wethouder of in de planvorming minimaal 30% sociale woningbouw wordt opgenomen. De heer de Vroomen (VVD) vraagt ook aandacht voor een snelle sloop van de gebouwen. 


  Wethouder van Lankvelt beantwoordt de gestelde vragen. De vragen van UdenPlusLanderd over de onderzoeken worden beantwoord door de ambtelijke ondersteuning. 


  In de tweede termijn vindt er debat plaats over de risico's en zorgen van UdenPlusLanderd. Een groot aantal fracties geeft aan dat ze blij zijn dat er een oplossing komt in dit langdurige dossier.

 29. 10

  Besluit

  Niet van toepassing.

  De voorzitter sluit de vergadering om 21:20.