Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 27 juni 2024

19:30 - 22:50
Locatie

Raadzaal (Paul Rüpp-zaal)

Voorzitter
Hans van der Pas
Toelichting

De vergadering is te bekijken via Raadsvergadering (royalcast.com)

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Niet van toepassing.

  De voorzitter opent de raadsvergadering om 19:30 uur. Hij deelt mede dat er berichten van verhindering zijn ontvangen van de leden de heer Maathuis (Voor de Dorpen), de heer Poels (CDA) en de heer Bethlehem (FVD Maashorst), de wethouders de heer Van den Heuvel en de heer Van den Broek. Wethouder de heer Van Lankvelt zal later ter vergadering aansluiten.

 2. 2

  Besluit

  Het voorstel van de heer Minten (CDA) om de rondvraag van de heer Segers (SP) over de motie 'Verhogen van grens naar 130% van het wettelijk minimum inkomen voor gezinnen met kinderen' niet toe te laten, maar te verplaatsen naar de vergadering van 4 juli 2024 wordt aangenomen.


  De raad besluit unaniem het agendapunt 7.3, het raadsvoorstel Zienswijze conceptbegroting 2025 en conceptjaarverslag 2023 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, en het agendapunt 7.4, het raadsvoorstel Herbestemmen inzet gereserveerde bestemmingreserve ‘Leefbaarheid Gaarden’, als hamerpunten te agenderen.


  Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.


  Mevrouw Lukassen (GroenLinks) wordt door het lot aangewezen als degene die bij een hoofdelijke stemming het eerst haar stem zal uitbrengen.

  De heer Minten (CDA) stelt voor om de rondvraag van de heer Segers (SP) over de motie 'Verhogen van grens naar 130% van het wettelijk minimum inkomen voor gezinnen met kinderen' niet toe te laten, omdat deze vragen aan de orde kunnen komen bij het behandelen van de Kadernota tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2024. Dit voorstel wordt aangenomen met 16 stemmen voor (Jong Maashorst, CDA, Voor de Dorpen en Maashorst Vooruit) en 12 stemmen tegen (VVD, SP, Gewoon Uden, UdenPLusLanderd, PRO en GroenLinks).


  De heer Snoeks (SP) stelt voor om agendapunt 7.1, het Raadsvoorstel Beleidskader Sterke Sociale Basis, van de agenda te halen en deze te behandelen na de behandeling van dit raadsvoorstel in de volgende commissie Samenleving en Bestuur. De heer De Jong (PRO) stemt niet over dit voorstel om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Dit voorstel wordt afgewezen met 10 stemmen voor (VVD, SP, Gewoon Uden en UdenPlusLanderd) en 17 stemmen tegen (Jong Maashorst, CDA, Voor de Dorpen, Maashorst Vooruit en GroenLinks).


  De voorzitter licht toe het nodig te oordelen om met gesloten deuren te vergaderen over agendapunt 9. Bij dat agendapunt zal de raad beslissen of met gesloten deuren zal worden vergaderd. Dit agendapunt zal in het werkcafé besproken worden.

 3. 3

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

  Besluit

  De raad stelt de besluitenlijst van 23 mei 2024 ongewijzigd vast.

 4. 4

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

  Besluit

  De raad besluit tot afdoening van de ingekomen stukken overeenkomstig de daarbij aangeven voorstellen.

 5. 5

  Raadsleden die tijdens de rondvraag vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de rondvraag schriftelijk bij de voorzitter.


  26-06-2024: De heer Segers (SP) heeft vragen aangemeld over de motie ‘Verhogen van grens naar 130% van het wettelijk minimum inkomen voor gezinnen met kinderen’. De aangenomen motie van 16 november 2023 over deze rondvraag is hieraan toegevoegd.

  Besluit

  Niet van toepassing.

  Bij de vaststelling van de agenda zijn de vragen van de Segers (SP) niet toegelaten. Voor het overige zijn voor de rondvraag geen vragen ingediend.

 6. 6

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd als hamerstuk.

 7. 6.1

  In Uden staat een Sporthal, genaamd de Stigt. De gemeente wil dit gebouw verduurzamen, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van het dak. Landelijk is namelijk afgesproken dat we zoveel mogelijk CO2-neutrale gebouwen willen hebben.
  Bij Sporthal de Stigt moet de dakbedekking vervangen worden. Dit kan goed gecombineerd worden met het isoleren van het dak. Ook is er een subsidie beschikbaar om te verduurzamen. Voorwaarde is wel dat het werk voor april 2025 klaar moet zijn.
  Daarom vraagt de gemeente aan de gemeenteraad om Sporthal De Stigt nu te verduurzamen. In het raadsvoorstel legt de gemeente uit waarom en wat dit bijvoorbeeld voor de begroting betekent. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen dit voorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het voorstel tot het verduurzamen van sporthal de Stigt in Uden. 
  2. Een bruto krediet van € 477.000,- beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van sporthal de Stigt in Uden en door bijdrage van derden bedraagt per saldo het netto krediet € 294.000,-. 
  3. De hieruit voortvloeiende structurele lasten van € 1.3k in 2024 en € 2.5k in 2026 en verder te dekken uit het bestaande budget elektriciteitskosten in het taakveld 5.2 sportaccommodaties. 
  4. De 18e begrotingswijziging van jaar 2024 vast te stellen.

  Besluit

  1. In te stemmen met het voorstel tot het verduurzamen van sporthal de Stigt in Uden. 
  2. Een bruto krediet van € 477.000,- beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van sporthal de Stigt in Uden en door bijdrage van derden bedraagt per saldo het netto krediet € 294.000,-. 
  3. De hieruit voortvloeiende structurele lasten van € 1.3k in 2024 en € 2.5k in 2026 en verder te dekken uit het bestaande budget elektriciteitskosten in het taakveld 5.2 sportaccommodaties. 
  4. De 18e begrotingswijziging van jaar 2024 vast te stellen.

  Unaniem besloten.

 8. 6.2

  De GGD Hart voor Brabant bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale aandacht voor kwetsbare inwoners en jeugd. De GGD doet dit voor 19 gemeenten. In de ‘Gemeenschappelijke Regeling’ staat concreet omschreven wat de GGD moet doen.


  Eind 2023 heeft de GGD Hart voor Brabant de eerste versie van de Regeling 2024 aan alle 19 gemeenten laten zien. Alle deze gemeenteraden mochten toen feedback geven. Op basis daarvan is de Regeling op een aantal punten aangepast. Nu is er dus een tweede (definitieve) versie. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen dit plan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Het college toestemming te geven om de definitief gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant 2024 vast te stellen.

  Besluit

  Het college toestemming te geven om de definitief gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant 2024 vast te stellen.

  Unaniem besloten.

 9. 6.3

  De GGD HvB is de gemeenschappelijke regeling (GR) van 19 gemeenten waarin taken op het gebied van volksgezondheid en jeugdzorg zijn belegd met als wettelijke basis de WPG (Wet Publieke Gezondheid). De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale aandacht voor kwetsbare inwoners en de jeugd.


  Nu worden de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 ‘investeren in publieke gezondheid’ aan u voorgelegd.


  In februari 2024 is de kadernota 2025 GGD HvB aan u voorgelegd waarop u een zienswijze heeft gegeven. In de kadernota 2025 is het traject Transitie naar een toekomstbestendige GGD vermeld. De GGD verwachtte hiervoor kosten te maken die de GGD niet kan opvangen in de eigen begroting en zou nog met een plan komen voor de financiering. Dit is nu verwerkt in de voorliggende begrotingswijziging 2024.


  De begroting 2025 geeft aan welke belangrijkste inhoudelijke en financiële uitgangspunten de GGD hanteert voor 2025. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de kadernota 2025 is dat de middelen voor de Transitie naar een toekomstbestendige GGD zijn opgenomen in de begrotingswijziging 2024.


  21 juni 2024: het college heeft op 18 juni 2024 een gewijzigde versie van het raadsvoorstel, het concept-raadsbesluit en de begrotingswijziging vastgesteld. Het betreft een betere formulering van beslispunt 3 en een technische verbetering van dit beslispunt in de begrotingswijziging 2024. Door dit beslispunt is helder gemaakt welk bedrag eenmalig ten laste van de algemene reserve 2024 wordt gebracht (€ 217.621) en welk deel vanaf 2024 structureel ten laste van het begrotingsresultaat (€ 13.900) komt. Overigens in de begrotingswijziging is het structurele deel eenmalig ten laste van het begrotingsresultaat 2024 gebracht, omdat het structurele deel vanaf 2025 al is verwerkt in de kadernota 2025.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 GGD Hart voor Brabant (HvB) ‘Gelijke kansen op gezond leven’.
  2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging GGD HvB 2024 en geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen.
  3. De kosten van de begrotingswijziging GGD HvB 2024 als volgt te verwerken:
  a. De eenmalige structurele lasten van €13.900 ten laste van het structurele begrotingssaldo 2024 te brengen.
  b. De incidentele lasten van €217.621 ten laste van de algemene reserve te brengen.
  c. De begrotingswijziging nr. 19 van 2024 vast te stellen.
  4. Kennis te nemen van de begroting GGD HvB 2025 en geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 GGD Hart voor Brabant (HvB) ‘Gelijke kansen op gezond leven’.
  2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging GGD HvB 2024 en geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen.
  3. De kosten van de begrotingswijziging GGD HvB 2024 als volgt te verwerken:
  a. De eenmalige structurele lasten van €13.900 ten laste van het structurele begrotingssaldo 2024 te brengen.
  b. De incidentele lasten van €217.621 ten laste van de algemene reserve te brengen.
  c. De begrotingswijziging nr. 19 van 2024 vast te stellen.
  4. Kennis te nemen van de begroting GGD HvB 2025 en geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen.

  Unaniem besloten.

 10. 6.4

  De Gemeenschappelijke Regeling (GR) is een besluit waarin deelnemers afspraken maken over hoe ze samenwerken. Dit besluit kan leiden tot het oprichten van een organisatie. Het Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost is daar een voorbeeld van. Het doel van dit collectief is het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van kwalitatief hoogwaardig en kleinschalig vervoer in de regio.
  Aan dit collectief doen zeven gemeenten en Provincie Noord-Brabant mee. Provincie Noord-Brabant geeft aan na de wijziging de deelname stop te zetten. Door een wijziging in de wet was het nodig om de GR van Kleinschalig Collectief Vervoer aan te passen. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen deze nieuwe, aangepaste GR.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) vast te stellen.

  Besluit

  De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) vast te stellen.

  Unaniem besloten.

 11. 6.5

  Het Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (KCV) brengt het kleinschalig vervoer in de regio in stand, houdt de kwaliteit ervan op orde, ontwikkelt het en zorgt dat het in stand blijft. Aan dit collectief doen zeven gemeenten en Provincie Noord-Brabant aan mee. Het KCV biedt aan al deze partijen de volgende twee documenten aan:

  1.  Jaarrekening 2023. Hierin staat welke kosten KCV allemaal in 2023 heeft gemaakt. Dit document krijgt de gemeenteraad ter informatie aangeboden.
  2.  Begroting 2025: De KCV geeft in de begroting aan welke kosten zij verwacht te maken in 2025. Hierbij is er ook sprake van een financiële meevaller.

  Alle gemeenten en de provincie krijgen nu de kans om hun mening over de begroting te geven. Als zij een opmerking hebben of ze zijn het niet mee eens met wat er staat, dan kunnen ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in.


  De gemeente van Maashorst heeft de begroting beoordeeld en vraagt aan de gemeenteraad van Maashorst om geen zienswijzen in te dienen en het budget dat vrijkomt ter verwerken in de Kadernota 2025. De gemeente vraagt, met andere woorden, aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen het voorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer; 
  2. Kennis te nemen van de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer; 
  3. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen op de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer 
  4. De vrijval van structurele middelen van 121K in 2024 aflopend tot 9K in 2028 als gevolg van voorliggende begroting te verwerken in de Kadernota 2025.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer; 
  2. Kennis te nemen van de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer; 
  3. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen op de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer 
  4. De vrijval van structurele middelen van 121K in 2024 aflopend tot 9K in 2028 als gevolg van voorliggende begroting te verwerken in de Kadernota 2025.

  Unaniem besloten.

 12. 6.6

  Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 11 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2025.


  Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio beslist op 4 juli 2024 over de Programmabegroting. Het algemeen bestuur betrekt daarbij alle zienswijzen. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept Programmabegroting 2025. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner) bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio. Eerder spraken alle gemeenteraden zich positief uit over de Kaderbrief 2025, die de basis vormt voor deze programmabegroting. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 1 juli 2024 hun zienswijzen kenbaar te maken.


  Eerdere jaren werd met het zienswijzeverzoek voor de programmabegroting ook de jaarrekening aangeboden en werd een zienswijze gevraagd op de resultaatbestemming. Dit laatste is nu belegd bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Over de Jaarrekening 2023 en resultaatbestemming bent u in april jl. reeds door de Veiligheidsregio geïnformeerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen zienswijze naar voren te brengen op de begroting 2025 van Veiligheidsregio BrabantNoord; 
  2. Het financiële effect te verwerken in het basisbeeld van de begroting 2025 van de gemeente Maashorst.

  Besluit

  1. Geen zienswijze naar voren te brengen op de begroting 2025 van Veiligheidsregio BrabantNoord; 
  2. Het financiële effect te verwerken in het basisbeeld van de begroting 2025 van de gemeente Maashorst.

  Unaniem besloten.

 13. 6.7

  In 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Met de gewijzigde wet wil de wetgever de betrokkenheid van gemeenteraden bij het bestuur van gemeenschappelijke regelingen te verbeteren. Op grond van deze wetswijziging moet ook de gemeenschappelijk regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant worden aangepast. Deze gemeenschappelijke regeling regelt de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De uitvoering van de Wsw kent sinds 2015 een sterfhuisconstructie omdat instroom in de Wsw niet meer mogelijk is. De uitvoering van de Wsw door het Werkvoorzieningschap is dan ook beleidsarm.
  Een aantal wijzigingen in deze gemeenschappelijke regeling volgen direct uit de wet en golden meteen op 1 juli 2022. De andere wijzigingen moeten uiterlijk 1 juli 2024 geïmplementeerd zijn.


  De gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is een zogenaamde ‘collegeregeling’. Wijziging van deze regeling is dan ook een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Echter, alvorens het college komt tot definitieve besluitvorming, moet de raad in de gelegenheid worden gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen en vervolgens om toestemming te geven voor de gewijzigde regeling. Dit gebeurt in twee afzonderlijke raadsvergaderingen, die van 4 april 2024 en die van 27 juni 2024.
  In de raadsvergadering van 4 april 2024 is aan uw raad gevraagd om een zienswijze te geven over de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieninschap Noordoost-Brabant. Het college heeft u geadviseerd het eens te zijn met de door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap voorgestelde aanpassingen. Dit advies heeft u gevolgd, door het volgende te besluiten: “Eens te zijn met het ontwerp van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, omdat de voorgestelde wijzigingen recht doen aan de status van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)”.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant volgens het verzoek van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant in de brief van 13 november 2023.

  Besluit

  Het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant volgens het verzoek van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant in de brief van 13 november 2023.

  Unaniem besloten.

 14. 6.8

  Het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost (RBL BNO) zet zich in voor bijvoorbeeld de leerplicht en het aanpakken van voortijdige schoolverlaters. Zij doet dit voor zes gemeenten. Het RBK BNO biedt aan al deze partijen de volgende twee documenten aan:

  1. **Jaarrekening 2023:**Hierin staat welke kosten RBL BNO allemaal in 2023 heeft gemaakt. Dit document krijgt de gemeenteraad ter informatie aangeboden.
  2. **Begroting 2025:**De RBL BNO geeft in de begroting aan welke kosten zij verwacht te maken in 2025. En welke projecten zij daarvoor willen uitvoeren.

  Alle gemeenten en de provincie krijgen nu de kans om hun mening over de begroting te geven. Als zij een opmerking hebben of ze zijn het niet mee eens met wat er staat, dan kunnen ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in.


  De gemeente van Maashorst heeft de begroting beoordeeld en vraagt aan de gemeenteraad van Maashorst om geen zienswijzen in te dienen. De gemeente vraagt, met andere woorden, aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen het voorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van RBL BNO. 
  2. Kennis te nemen van de (concept)begroting 2025 van RBL BNO en geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van RBL BNO. 
  2. Kennis te nemen van de (concept)begroting 2025 van RBL BNO en geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen.

  Unaniem besloten.

 15. 6.9

  De Gemeenschappelijke Regeling (GR) is een besluit waarin deelnemers afspraken maken over hoe ze samenwerken. Dit besluit kan leiden tot het oprichten van een organisatie. De Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV Brabant MWN) is daar een voorbeeld van. Bij deze regeling zijn 35 gemeenten aangesloten. Gemeente Maashorst is er daar één van.
  De GR was aan een update toe. RAV Brabant MWN heeft de GR daarom eind 2023 als concept aan alle gemeenten en de provincie voorgelegd. Als zij een opmerking hadden over de regeling of ze waren het er niet mee eens, dan konden ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in.


  Gemeente Maashorst heeft dat niet gedaan, 26 andere gemeenten wel. Op basis daarvan is de GR aangepast. Deze nieuwe, aangepaste versie biedt de RAV Brabant MWN via dit opnieuw aan. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om hier ‘ja’ tegen te zeggen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Het college toestemming te geven om de definitief gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord versie 8 vast te stellen.

  Besluit

  Het college toestemming te geven om de definitief gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord versie 8 vast te stellen.

  Unaniem besloten.

 16. 6.10

  Het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) beheert archieven en zorgt dat het algemene publiek kennismaakt met de Brabantse geschiedenis. Zij doet dit voor tien gemeenten, twee waterschappen en het Rijk. Hiervoor maken zij kosten. Daarom maken ze elk jaar een begroting. Deze leggen zij voor aan die gemeenten, waterschappen en het Rijk, want deze partijen delen samen de kosten. Het BHIC heeft nu een begroting gemaakt voor 2025. De gemeente heeft deze begroting beoordeeld en vraagt in dit raadsvoorstel aan de gemeenteraad of ze ‘ja’ willen zeggen tegen deze begroting.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  De volgende zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2025 van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC): De begroting en meerjarenraming zijn sluitend en in overeenstemming met de kadernota. De gemeenteraad kan instemmen met deze ontwerpbegroting.

  Besluit

  De volgende zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2025 van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC): De begroting en meerjarenraming zijn sluitend en in overeenstemming met de kadernota. De gemeenteraad kan instemmen met deze ontwerpbegroting.

  Unaniem besloten.

 17. 6.11

  In het buitengebied van Uden, aan de Bedafseweg ligt een perceel, direct ten westen van het perceel Bedafseweg 11. Een initiatiefnemer wil daar een woning bouwen. Om dit te mogen doen, is eerst toestemming van de gemeenteraad nodig. Daarom heeft de initiatiefnemer een plan gemaakt.


  Iedereen kon zes weken lang het plan bekijken. Als je een opmerking hebt over het plan of je bent het er niet mee eens, dan kun je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Dit heeft één iemand gedaan. Op basis daarvan is het plan aangepast. De gemeente heeft het plan beoordeeld en geeft aan dat het plan in orde is. De gemeente vraagt dan ook aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen het plan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze die is ingediend tegen het plan, de zienswijze gegrond te verklaren en naar aanleiding daarvan het plan aan te passen; 
  2. Het ontwerpbestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.1991.BPBedafseweg ong - VA01 gewijzigd vast te stellen; 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze die is ingediend tegen het plan, de zienswijze gegrond te verklaren en naar aanleiding daarvan het plan aan te passen; 
  2. Het ontwerpbestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.1991.BPBedafseweg ong - VA01 gewijzigd vast te stellen; 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Unaniem besloten.

 18. 6.12

  In Schaijk, aan Willibrordusweg 7, staat een woning en een agrarisch bedrijf. De woning is een bedrijfswoning. Dat betekent dat er alleen de mensen mogen wonen die ook het bedrijf runnen. Nu wonen er mensen die niet aan het bedrijf gebonden zijn. Dit kan alleen als de woning geen ‘bedrijfswoning’ meer is, maar de status krijgt van een ‘plattelandswoning’.


  De initiatiefnemer heeft dit verzoek uitgewerkt in een bestemmingsplan. Zes weken lang kon iedereen op dit plan reageren. Had je een opmerking of was je het er niet mee eens, dan kon je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. De provincie heeft een zienswijze ingediend. Deze zienswijze is beantwoord en besproken. Het plan hoefde niet te worden aangepast.


  De gemeente heeft het plan beoordeeld en geeft aan het verzoek ingewilligd kan worden. In dit raadsvoorstel staat ook uitgelegd waarom ze dat vindt. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen dit raadsvoorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze en de zienswijze tegen het plan ongegrond te verklaren met verwijzing naar de motivering in de zienswijzenota; 
  2. De formele vaststellingsprocedure voort te zetten en het bestemmingsplan Willibrordusweg 7, Schaijk, identificatienummer NL.IMRO.BPWillibrordusweg7-VA01, vast te stellen; 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze en de zienswijze tegen het plan ongegrond te verklaren met verwijzing naar de motivering in de zienswijzenota; 
  2. De formele vaststellingsprocedure voort te zetten en het bestemmingsplan Willibrordusweg 7, Schaijk, identificatienummer NL.IMRO.BPWillibrordusweg7-VA01, vast te stellen; 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Unaniem besloten.

 19. 6.13

  De initiatiefnemer wil de N264 verbeteren. Bijvoorbeeld door parallelwegen aan te leggen, het oversteken te verbeteren vlakbij rotonde N264/N277 en meer groen te realiseren. De weg inclusief de kunstwerken, openbare verlichting en meubilair moet minimaal tien jaar na deze maatregelen in orde blijven, zonder groot onderhoud.


  De initiatiefnemer heeft dit project uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan. Zes weken lang kon iedereen op dit plan reageren. Had je een opmerking of was je het er niet mee eens, dan kon je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Er zijn zeven zienswijzen ingediend en op basis daarvan is het plan ook aangepast.


  De gemeente heeft beide plannen beoordeeld en geeft aan dat het mogelijk is om dit plan uit te voeren. In dit raadsvoorstel staat ook uitgelegd waarom ze dat vindt. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen dit raadsvoorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen;
  2. Het bestemmingsplan ‘N264 deeltraject 1’ gewijzigd vast te stellen; 
  3. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen;
  2. Het bestemmingsplan ‘N264 deeltraject 1’ gewijzigd vast te stellen; 
  3. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Unaniem besloten.

 20. 6.14

  Op Voor-Oventje 28-28a staat nu een bedrijfswoning met bedrijfsruimte. Een initiatiefnemer wil van deze bedrijfswoning een burgerwoning maken. Ook wil hij of zij van de bedrijfsruimte een woning maken. De initiatiefnemer heeft hiervoor een plan gemaakt.


  Iedereen kon zes weken lang het plan bekijken. Als je een opmerking hebt over het plan of je bent het er niet mee eens, dan kun je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Dit heeft niemand gedaan. De gemeente heeft het plan beoordeeld en geeft aan dat het plan in orde is. De gemeente vraagt dan ook aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen het plan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Voor-Oventje 28-28a’ gewijzigd vast te stellen; 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Voor-Oventje 28-28a’ gewijzigd vast te stellen; 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Unaniem besloten.

 21. 6.15

  Een initiatiefnemer wil op de Boekelsedijk 2 in Uden een woonzorgcomplex realiseren. Er komen dan 16 wooneenheden voor jongvolwassenen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking. Hiervoor moet de bestaande woning worden gesloopt. De initiatiefnemer heeft dit idee uitgewerkt in een plan met een ontwerp.


  Ook heeft hij of zij met de omgeving over het plan gesproken. Iedereen kon zes weken lang het plan bekijken. Als je een opmerking hebt over het plan of je bent het er niet mee eens, dan kun je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Dit heeft niemand gedaan. Met dit raadsvoorstel vraagt de gemeente aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen dit plan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling en af te zien van een milieueffectrapportage;
  2. Het bestemmingsplan “Boekelsedijk 2, Uden” ongewijzigd vast te stellen; 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling en af te zien van een milieueffectrapportage;
  2. Het bestemmingsplan “Boekelsedijk 2, Uden” ongewijzigd vast te stellen; 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Unaniem besloten.

 22. 6.16

  Een initiatiefnemer wil op het perceel aan Bitswijk 9-11 in Uden 5 grondgebonden woningen en 12 appartementen bouwen. Dit idee past op dit moment niet in het bestemmingsplan. Ieder stuk grond heeft namelijk een bepaalde functie. Alles wat je daar doet, bouwt of afbreekt, moet passen binnen dit zogeheten bestemmingsplan. Daarom heeft die persoon gevraagd of het bestemmingsplan veranderd kan worden. De gemeente heeft dit onderzocht en geeft aan dat dit kan.


  Ook kon iedereen het plan van de initiatiefnemer bekijken. Als je een opmerking had over het plan of je was het er niet mee eens, dan kon je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Er zijn drie zienswijzen ingediend over verandering van uitzicht, verkeersituaties en het opstelpunt voor afvalcontainers. De zienswijzen zijn naar tevredenheid beantwoord. Het plan hoefde er niet door aangepast te worden. Wel zijn er kleine, ambtelijke wijzigingen aangebracht.


  De gemeente heeft het volledige plan inmiddels beoordeeld en geeft aan dat het in orde is. De gemeente vraagt dan ook aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen het plan van de initiatiefnemer.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de zienswijzen ongegrond te verklaren; 
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Bitswijk 9-11, identificatienummer NL.IMRO.1991.BPBitswijkKroezel-VA01, Uden met enige kleinere ambtshalve wijzigingen gewijzigd vast te stellen; 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de zienswijzen ongegrond te verklaren; 
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Bitswijk 9-11, identificatienummer NL.IMRO.1991.BPBitswijkKroezel-VA01, Uden met enige kleinere ambtshalve wijzigingen gewijzigd vast te stellen; 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Unaniem besloten.

 23. 6.17

  Aan de Duifhuizerweg 22 in Uden staat een oude boerderij. Deze boerderij is in 1798 gebouwd en heeft cultuurhistorische waarde. Een initiatiefnemer wil het pand herstellen en er een woning van maken. Dit idee past op dit moment niet in het bestemmingsplan. Ieder stuk grond heeft namelijk een bepaalde functie. Alles wat je daar doet, bouwt of afbreekt, moet passen binnen dit zogeheten bestemmingsplan.


  Daarom heeft die persoon gevraagd of het bestemmingsplan veranderd kan worden. De gemeente heeft dit onderzocht en geeft aan dat dit kan. Ook heeft de initiatiefnemer met de omgeving over het plan gesproken. Iedereen kon vanaf 21 december zes weken lang het plan bekijken. Als je een opmerking hebt over het plan of je bent het er niet mee eens, dan kun je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Dit heeft niemand gedaan.


  Nu ligt er dus dit raadsvoorstel. In het dit voorstel vraagt de gemeente aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen de wijziging.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Duifhuizerweg 22’ gewijzigd vast te stellen; 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Duifhuizerweg 22’ gewijzigd vast te stellen; 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Unaniem besloten.

 24. 6.18

  Op Nabbegat 12 staat een veehouderij die vleeskalveren- en varkens heeft. Ook staan er enkele paarden. De initiatiefnemer wil stoppen met de vleesvarkens. In plaats daarvan wil hij of zij paarden houden en een pensionstalling beginnen. Hij of zij wil ook een paardenbak, longeercirkel en stapmolen aanleggen. De vleeskalveren blijven.


  De initiatiefnemer heeft dit plan uitgewerkt in een bestemmingsplan. Ook is de initiatiefnemer met de omgeving in gesprek geweest. Zij hebben geen bezwaar. Iedereen kon zes weken lang het plan inzien. Had je een opmerking of was je het er niet mee eens, dan kon je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. De provincie heeft een zienswijze ingediend. Op basis daarvan is de toelichting aangepast.


  De gemeente heeft het plan beoordeeld en geeft aan dat het kan worden uitgevoerd. In dit raadsvoorstel vraagt de gemeente aan de gemeenteraad dan ook om ‘ja’ te zeggen tegen dit raadsvoorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Nabbegat 12 Zeeland” vast te stellen; 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Nabbegat 12 Zeeland” vast te stellen; 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Unaniem besloten.

 25. 6.19

  De Gemeenschappelijke Regeling (GR) is een besluit waarin deelnemers afspraken maken over hoe ze samenwerken. Dit besluit kan leiden tot het oprichten van een organisatie. De Omgevingsdienst Brabant Noord is zo’n organisatie. Bij deze regeling zijn provincie Noord-Brabant en elf gemeenten aangesloten. Gemeente Maashorst is er daar één van.


  De Omgevingsdienst heeft de GR aan alle gemeenten en de provincie voorgelegd. Als zij een opmerking hadden over de regeling of ze waren het er niet mee eens, dan konden ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Gemeente Maashorst heeft dat gedaan. Ze hadden een opmerking over de participatie en de archiefwet. Deze wijzigingen zijn door de Omgevingsdienst aangepast. Nu ligt de nieuwe, aangepaste versie klaar. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om hier ‘ja’ tegen te zeggen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven om de GR- Omgevingsdienst Brabant Noord vast te stellen.

  Besluit

  Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven om de GR- Omgevingsdienst Brabant Noord vast te stellen.

  Unaniem besloten.

 26. 6.20

  De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) werkt aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving. Onder andere door te adviseren over milieu en natuur. Zij doen dit namens en voor de gemeenten in Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant.


  De ODBN heeft een jaarrekening 2023 en een begroting voor 2025 gemaakt. Hierin staat welke kosten zij hebben gemaakt en denken te gaan maken. Zij leggen deze twee overzichten voor aan alle gemeenten. De gemeente heeft naar deze documenten gekeken en geeft aan dat het in orde is. In dit raadsvoorstel leggen zij uit waarom ze dit vinden en vragen ze aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen de jaarrekening en begroting.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen op de (concept)begroting 2025 van de Omgevingsdienst Brabant Noord. 
  2. De financiële gevolgen van de (concept)begroting 2025 van de Omgevingsdienst Brabant Noord op te nemen in de programmabegroting 2025.

  Besluit

  1. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen op de (concept)begroting 2025 van de Omgevingsdienst Brabant Noord. 
  2. De financiële gevolgen van de (concept)begroting 2025 van de Omgevingsdienst Brabant Noord op te nemen in de programmabegroting 2025.

  Unaniem besloten.

 27. 6.21

  De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) heft en vordert de lokale belastingen en voert de waarderingen van WOZ-objecten uit. Zij doet dit namens en voor 12 gemeenten en twee waterschappen. Zij bieden aan al deze partijen de volgende drie documenten aan:

  1. Jaarrekening 2023. Hierin staat welke kosten BSOB allemaal in 2023 heeft gemaakt. Dit document krijgt de gemeenteraad ter informatie aangeboden.
  2. **1e begrotingswijziging 2024:**De kosten voor BSOB vallen hoger uit dan verwacht, onder andere doordat personeelskosten zijn gestegen. De BSOB vraagt via deze begrotingswijziging daarom om een extra bijdrage vanuit de gemeenten en waterschappen.
  3. **Begroting 2025:**De BSOB geeft in de begroting aan welke kosten zij verwacht te maken in 2025.

  Alle gemeenten en waterschappen krijgen nu de kans om hun mening over de begrotingswijziging en de begroting te geven. Als zij een opmerking hebben of ze zijn het niet mee eens met wat er staat, dan kunnen ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in.


  De gemeente van Maashorst heeft beide documenten beoordeeld en vraagt aan de gemeenteraad van Maashorst om geen zienswijzen in te dienen en de extra bijdrage te betalen. De gemeente vraagt, met andere woorden, aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen de voorstellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023, ontwerp 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 BSOB. 
  2. Gebruik maken van de bevoegdheid om de volgende zienswijze naar voren te brengen: Zowel in 2023 als in 2024 wordt de BSOB geconfronteerd met een groot aantal bezwaren waar veel extra personele inzet (inhuur) niet te voorkomen is. Hierdoor stijgen de begrote personeelskosten fors. Hopelijk kan veranderende (landelijke) wetgeving binnenkort de problemen rondom de bezwaren wegnemen. Daarnaast is door toetreding van de Dommelvallei er een flink efficiencyvoordeel ontstaan. Dit levert vanaf 2024 een positief effect op de begroting. Neemt niet weg dat de gemeente Maashorst nadrukkelijk vraagt om met het oog op de z.g. ravijnjaren 2026- 2027 om de komende jaren terughoudend te zijn en kostenstijgingen en ontwikkelingen zo veel mogelijk binnen de beschikbare financiële middelen op te vangen. BSOB verdient een compliment m.b.t. prima waardering vanuit de Waarderingskamer.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023, ontwerp 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 BSOB. 
  2. Gebruik maken van de bevoegdheid om de volgende zienswijze naar voren te brengen: Zowel in 2023 als in 2024 wordt de BSOB geconfronteerd met een groot aantal bezwaren waar veel extra personele inzet (inhuur) niet te voorkomen is. Hierdoor stijgen de begrote personeelskosten fors. Hopelijk kan veranderende (landelijke) wetgeving binnenkort de problemen rondom de bezwaren wegnemen. Daarnaast is door toetreding van de Dommelvallei er een flink efficiencyvoordeel ontstaan. Dit levert vanaf 2024 een positief effect op de begroting. Neemt niet weg dat de gemeente Maashorst nadrukkelijk vraagt om met het oog op de z.g. ravijnjaren 2026- 2027 om de komende jaren terughoudend te zijn en kostenstijgingen en ontwikkelingen zo veel mogelijk binnen de beschikbare financiële middelen op te vangen. BSOB verdient een compliment m.b.t. prima waardering vanuit de Waarderingskamer.

  Unaniem besloten.

 28. 6.22

  De Gemeenschappelijke Regeling (GR) is een besluit waarin deelnemers afspraken maken over hun onderlinge samenwerking. Dit besluit kan leiden tot het oprichten van een organisatie. De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) is zo’n organisatie. Bij deze regeling zijn twaalf gemeenten en twee waterschappen aangesloten. Gemeente Maashorst is er daar één van.


  Door een wijziging in de wet was het nodig om de GR BSOB aan te passen. Alle gemeenten en waterschappen mochten reageren op deze aangepaste versie. Als zij een opmerking hadden over de regeling of ze waren het er niet mee eens, dan konden ze dit aangeven. Ze dienden dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Deze zienswijzen zijn verwerkt. Nu ligt de nieuwe, aangepaste versie klaar. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om hier ‘ja’ tegen te zeggen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de definitieve voorgestelde wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) BSOB.

  Besluit

  In te stemmen met de definitieve voorgestelde wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) BSOB.

  Unaniem besloten.

 29. 6.23

  Sommige uitdagingen zijn te groot voor een gemeente of waterschap alleen. In Noordoost-Brabant werken daarom tien gemeenten en twee waterschappen samen aan maatschappelijke en economische uitdagingen. Deze samenwerking heet RNOB en hoe zij samenwerken is vastgelegd in een convenant. Iedere vier jaar kijken zij opnieuw naar het convenant om te bepalen of het aangepast moet worden.


  Het Dagelijks Bestuur van de RNOB heeft daarom een concept samenwerkingsconvenant opgesteld. Ook heeft zij een financieel voorstel gemaakt. Alle gemeenten en waterschappen krijgen nu de kans om daar hun mening over te geven. Als zij een opmerking hebben over of ze zijn het niet mee eens met wat er staat, dan kunnen ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in. De gemeente heeft de documenten beoordeeld en vraagt aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen de voorstellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen zienswijze in te dienen op het concept samenwerkingsconvenant RNOB.
  2. In te stemmen met een geïndexeerde financiële bijdrage voor 2025 aan de RNOB vooruitlopend op het besluit over het nieuwe samenwerkingsconvenant RNOB waarbij: 
  a. de financiële bijdrage van € 3 per inwoner in 2024 geldt als basisjaar; 
  b. dit bedrag per 1 januari 2025 wordt geïndexeerd en uitkomt op € 3,12; 
  c. voor de verdeling van de bijdrage tussen RNOB en AgriFood Capital de verhouding van 2024 geldt als basisjaar (€ 1,56 RNOB en € 1,44 AFC). 
  3. In te stemmen met een financiële bijdrage 2025 aan de strategische WERKagenda ‘Op weg naar 2030’ van Noordoost Brabant Werkt waarbij: 
  a. de financiële bijdrage van € 1 per inwoner in 2024 geldt als basisjaar; 
  b. dit bedrag per 1 januari 2025 wordt geïndexeerd en uitkomt op € 1,04.

  Besluit

  1. Geen zienswijze in te dienen op het concept samenwerkingsconvenant RNOB.
  2. In te stemmen met een geïndexeerde financiële bijdrage voor 2025 aan de RNOB vooruitlopend op het besluit over het nieuwe samenwerkingsconvenant RNOB waarbij: 
  a. de financiële bijdrage van € 3 per inwoner in 2024 geldt als basisjaar; 
  b. dit bedrag per 1 januari 2025 wordt geïndexeerd en uitkomt op € 3,12; 
  c. voor de verdeling van de bijdrage tussen RNOB en AgriFood Capital de verhouding van 2024 geldt als basisjaar (€ 1,56 RNOB en € 1,44 AFC). 
  3. In te stemmen met een financiële bijdrage 2025 aan de strategische WERKagenda ‘Op weg naar 2030’ van Noordoost Brabant Werkt waarbij: 
  a. de financiële bijdrage van € 1 per inwoner in 2024 geldt als basisjaar; 
  b. dit bedrag per 1 januari 2025 wordt geïndexeerd en uitkomt op € 1,04.

  Unaniem besloten.

 30. 6.24

  RNOB is een samenwerking tussen twee waterschappen en negen gemeenten. Voorheen waren dit tien gemeenten, maar vanaf 2025 neemt Heusden niet meer deel. Het RNOB zet zich in voor maatschappelijke en economische uitdagingen in de regio.


  Ieder jaar maakt het RNOB een jaarplan met een begroting. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan wat het RNOB in 2025 gaat doen en hoe de financiële bijdrage van alle deelnemende partijen wordt ingezet. De vijf hoofdopgaves zijn: vitale leefomgeving, duurzaam bereikbaar, aantrekkelijk vestigen, behoud van talent en een sterk verhaal.


  Alle gemeenten en waterschappen krijgen nu de kans om hun mening over dit jaar plan te geven. Als zij een opmerking hebben of ze zijn het niet mee eens met wat er staat, dan kunnen ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in. De gemeente van Maashorst heeft het jaarplan beoordeeld en vraagt aan de gemeenteraad van Maashorst om ‘ja’ te zeggen tegen het jaarplan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het jaarplan 2025 van RNOB en dit kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van RNOB middels een zienswijze.

  Besluit

  In te stemmen met het jaarplan 2025 van RNOB en dit kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van RNOB middels een zienswijze.

  Unaniem besloten.

 31. 6.25

  In Volkel bij Niemeskant wil een initiatiefnemer 186 woningen bouwen, deels op de locatie van bedrijf Wassenberg. De initiatiefnemer heeft dit project uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan. Ook is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarin staat hoe ze kwaliteit van bijvoorbeeld het landschap en de architectuur willen borgen.


  Zes weken lang kon iedereen op dit plan reageren. Had je een opmerking of was je het er niet mee eens, dan kon je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Er zijn tien zienswijzen ingediend en op basis daarvan is het plan ook aangepast.


  De gemeente heeft beide plannen beoordeeld en geeft aan dat het mogelijk is om dit plan uit te voeren. In dit raadsvoorstel staat ook uitgelegd waarom ze dat vindt. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen dit raadsvoorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. Het Beeldkwaliteitplan Niemeskant Volkel vast te stellen; 
  2. In te stemmen met de Nota zienswijzen bestemmingsplan Niemeskant Volkel; 
  3. In te stemmen met de Nota wijzigingen bestemmingsplan Niemeskant Volkel; 
  4. Het bestemmingsplan Niemeskant Volkel gewijzigd vast te stellen; 
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  1. Het Beeldkwaliteitplan Niemeskant Volkel vast te stellen; 
  2. In te stemmen met de Nota zienswijzen bestemmingsplan Niemeskant Volkel; 
  3. In te stemmen met de Nota wijzigingen bestemmingsplan Niemeskant Volkel; 
  4. Het bestemmingsplan Niemeskant Volkel gewijzigd vast te stellen; 
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Unaniem besloten.

 32. 6.26

  De gemeente heeft grond in haar bezit. Deze gronden worden beheerd. Ook kan de gemeente grond kopen of verkopen. Het Grondbedrijf is een dienst binnen de gemeente die deze zaken regelt. Ze hebben een Meerjarenperspectief (MJP) voor 2024 gemaakt waarin staat hoe het grondbedrijf er financieel voor staat en wat bijvoorbeeld de grondprijzen zijn.


  Zo kan de gemeente goede afwegingen maken, bijvoorbeeld op het maken van beleid of het aan- of verkopen van gronden. Dit plan wordt elk jaar geactualiseerd. De gemeente heeft dit MJP beoordeelt en vraagt nu aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen het MJP.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het Meerjarenperspectief (MJP) Grondbedrijf 2024 en de daarin opgenomen geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen. 
  2. De bijgevoegde begrotingswijziging nr. 13 vast te stellen. 
  3. In te stemmen met het activeren van voorbereidingskosten voor het project Dierenpark in Volkel van maximaal € 100.000 en voor het project Vluchtoordweg in Uden van maximaal € 200.000.

  Besluit

  1. Het Meerjarenperspectief (MJP) Grondbedrijf 2024 en de daarin opgenomen geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen. 
  2. De bijgevoegde begrotingswijziging nr. 13 vast te stellen. 
  3. In te stemmen met het activeren van voorbereidingskosten voor het project Dierenpark in Volkel van maximaal € 100.000 en voor het project Vluchtoordweg in Uden van maximaal € 200.000.

  Unaniem besloten.

 33. 6.27

  Op 2 maart 2023 heeft de gemeenteraad de leden van de rekenkamer benoemd. Op 8 juni 2023 heeft de raad besloten de opzet van de rekenkamer te wijzigen, omdat de leden van de rekenkamer zelf onderzoeken (grotendeels) zelf (kunnen) uitvoeren. Dit uitgangspunt had ook meer ureninzet van de leden van de rekenkamer tot gevolg. Uw raad heeft besloten tot een hogere vergoeding. Deze vergoeding is voor alle leden gelijk. In de praktijk blijkt nu dat de voorzitter van de rekenkamer meer tijd kwijt is dan van tevoren gedacht. Hij heeft een voortrekkersrol binnen de rekenkamer. Hier past een hogere maandelijkse vergoeding bij. Het voorstel is om deze op een hoogte van 100% van een maandelijkse raadsvergoeding te stellen. Dit betreft een all-in vergoeding, zonder afzonderlijke reiskostenvergoeding. De andere leden van de rekenkamer gaan hiermee akkoord.


  Voorgesteld besluit
  De Verordening rekenkamer gemeente Maashorst 2023 als volgt te wijzigen:


  het tweede lid van artikel 6 komt te luiden:


  2. De bruto maandelijkse vergoeding voor werkzaamheden bedraagt voor de voorzitter honderd procent (100%) van de maximale vergoeding voor de werkzaamheden van een raadslid per maand voor een gemeente met de inwonersklasse van de gemeente Maashorst zoals vastgelegd in artikel 3.1.1. lid 1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Voor elk van de andere leden bedraagt de bruto maandelijkse vergoeding voor werkzaamheden vijfenzeventig procent (75%) van de maximale vergoeding voor de werkzaamheden van een raadslid per maand voor een gemeente met de inwonersklasse van de gemeente Maashorst zoals vastgelegd in artikel 3.1.1. lid 1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De Verordening rekenkamer gemeente Maashorst 2023 als volgt te wijzigen:


  het tweede lid van artikel 6 komt te luiden:


  2. De bruto maandelijkse vergoeding voor werkzaamheden bedraagt voor de voorzitter honderd procent (100%) van de maximale vergoeding voor de werkzaamheden van een raadslid per maand voor een gemeente met de inwonersklasse van de gemeente Maashorst zoals vastgelegd in artikel 3.1.1. lid 1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Voor elk van de andere leden bedraagt de bruto maandelijkse vergoeding voor werkzaamheden vijfenzeventig procent (75%) van de maximale vergoeding voor de werkzaamheden van een raadslid per maand voor een gemeente met de inwonersklasse van de gemeente Maashorst zoals vastgelegd in artikel 3.1.1. lid 1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

  Unaniem besloten.

 34. 7

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

 35. 7.1

  De gemeente heeft een beleidskader geschreven over een sterke sociale basis. Een sterke sociale basis zorgt ervoor dat mensen mee kunnen doen aan de maatschappij en voor zichzelf kunnen zorgen. Dat is goed voor de inwoners zelf, maar voorkomt ook dat de professionele zorg niet overvraagt wordt.


  De gemeente wil de sociale basis voor inwoners versterken onder andere door lichte zorg- en ondersteuningsvragen dichtbij de inwoner te brengen, zoveel mogelijk in het eigen netwerk. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van gastvrije ontmoetingsplekken in de wijk.


  In dit raadsvoorstel vraagt de gemeente aan de gemeenteraad toestemming om het beleidskader ‘Sterke sociale basis’ verder uit te werken en uit te voeren. Ook vraagt de gemeente om een aanvullende financiering van 300.000 euro. Tot slot vraagt de gemeente om het budget dat voor 2024 is vrijgemaakt en wat aan het eind van 2024 nog niet op is, beschikbaar te houden voor de uitvoering van dit beleid in 2025 en 2026.

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2)
  tegen
  Fractie Gewoon Uden (2), Fractie SP (3), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Onder voorbehoud van het honoreren van de wens voor aanvullende financiering van € 300.000 zoals die is opgenomen in de kadernota 2025 in te stemmen met het beleidskader ‘Sterke Sociale Basis’. 
  2. De resterende middelen ‘Transformatiebudget Sterke Sociale Basis’ per eind 2024 beschikbaar te houden voor de implementatie van het beleid in 2025 en 2026. 
  3. Toestemming aan het college te geven voor een nadere uitwerking en uitvoering van het beleidskader ‘Sterke Sociale Basis’.

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Onder voorbehoud van het honoreren van de wens voor aanvullende financiering van € 300.000 zoals die is opgenomen in de kadernota 2025 in te stemmen met het beleidskader ‘Sterke Sociale Basis’. 
  2. De resterende middelen ‘Transformatiebudget Sterke Sociale Basis’ per eind 2024 beschikbaar te houden voor de implementatie van het beleid in 2025 en 2026. 
  3. Toestemming aan het college te geven voor een nadere uitwerking en uitvoering van het beleidskader ‘Sterke Sociale Basis’.

  Na dit agendapunt besluit de raad te schorsen van 21:12 tot 21:22 uur.

  De heer De Jong (PRO) neemt om de schijn van belangenverstrengelingen te voorkomen, niet deel aan de beraadslagingen en de stemmingen.


  Het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor (Jong Maashorst, CDA, Voor de Dorpen, Maashorst Vooruit, UdenPlusLanderd en GroenLinks) en 8 stemmen tegen (VVD, SP en Gewoon Uden).

 36. 7.2

  De gemeente heeft een Uitgangspuntennotitie Migratieopgaven opgesteld. Hierin staat omschreven waar de gemeente op let bij het zoeken naar en het ontwikkelen van opvanglocaties voor migranten. Ook is in een ander plan vastgelegd hoe de gemeente hierover communiceert en participeert. De uitgangspunten zijn samen met de gemeenteraad bepaald tijdens een bijeenkomst. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad of ze ‘ja’ willen zeggen tegen deze notitie en dit plan.


  Verder vraagt de gemeente nog iets anders. Als de gemeente bijzondere bebouwing wil regelen die niet past in het omgevingsplan, dan is het namelijk nodig dat de gemeenteraad advies geeft. In dit raadsvoorstel vraagt de gemeente aan de raad of zij wil overwegen om geen gebruik te maken van deze adviesrol, als het gaat om het realiseren van mogelijke opvanglocaties die volledig voldoen aan de uitgangspunten. De gemeente blijft de raad uiteraard wel informeren over deze locaties en het proces.


  25 juni 2024: de heer Snoeks (SP) heeft een amendement aangekondigd over de adviesrol van de raad bij buitenplanse omgevingsactiviteiten Oekraïnehuisvesting.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Uitgangpuntennotitie Migratieopgaven als ‘beleid Opvanglocaties Migratie’, en het communicatie- en participatiekader, en; 
  2. Af te zien van de mogelijkheid van advies bij aanvragen voor een buitenplanse omgevingsactiviteit, bij het bepalen van Oekraïnehuisvesting die gerealiseerd wordt binnen de vastgestelde uitgangpuntennotitie Migratieopgaven.

  Besluit

  Het amendement 'Adviesrol raad bij buitenplanse omgevingsactiviteiten Oekraïnehuisvesting' wordt in stemming gebracht. Omdat de stemmen staken, wordt het nemen van een beslissing op het amendement en op het raadsvoorstel uitgesteld tot de raadsvergadering van 4 juli 2024

  Er zijn 14 raadsleden die voor het amendement stemmen (Voor de Dorpen, VVD, SP, Gewoon Uden, UdenPlusLanderd, PRO en GroenLinks) en 14 raadsleden die tegen het amendement stemmen (Jong Maashorst, CDA en Maashorst Vooruit).

 37. 7.3

  Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant helpt mensen met een handicap aan passen werkt. Dit kan gaan om een lichamelijke, verstandelijke en psychische handicap. Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant doet dit namens zes gemeenten. Het Werkvoorzieningschap biedt aan al deze partijen de volgende twee documenten aan:

  1. **Concept jaarverslag 2023:**Hierin staat welke projecten en taken het Werkvoorzieningschap in 2023 heeft uitgevoerd en tegen welke kosten.
  2. **Concept begroting 2025:**Het Werkvoorzieningschap geeft in de begroting aan welke kosten zij verwacht te maken in 2025. En welke projecten zij daarvoor willen uitvoeren.

  Alle gemeenten en de provincie krijgen nu de kans om hun mening over het jaarverslag en de begroting te geven. Als zij een opmerking hebben of ze zijn het niet mee eens met wat er staat, dan kunnen ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Gemeente Maashorst vraagt aan de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen voor het concept jaarverslag. En dus ‘ja’ te zeggen tegen het concept jaarverslag.
  Wel vragen zij aan de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting. Iedere gemeente levert een financiële bijdrage aan het Werkvoorzieningschap. Voor 2025 kwam dit uit op een bedrag van 0,279 euro per inwoner. Dit is in de begroting van het Werkvoorzieningsbureau afgerond naar 0,28 euro, terwijl in de begroting van gemeente Maashorst 0,27 euro per inwoner was afgesproken. De gemeente vraagt dus of de gemeenteraad of ze aan het Werkvoorzieningschap willen vragen dit bedrag aan te passen, want dan klopt de begroting van Maashorst op dit vlak weer.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De volgende zienswijze naar voren te brengen op de conceptbegroting 2025 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant: “In de begroting is voor de gemeente Maashorst een bijdrage opgenomen van € 16.554. Dit betekent een bedrag per inwoner van € 0,279 oftewel afgerond € 0,28 per inwoner. Dit is niet in overeenstemming met het vastgestelde bedrag van € 0,27 per inwoner in de Kadernota 2025. Om het bedrag per inwoner in overeenstemming te brengen met de Kadernota 2025 verzoeken wij u het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap te bevorderen dat de bijdrage per inwoner uitkomt op € 0,27, met als voorwaarde een sluitende begroting”. 
  2. Geen zienswijze naar voren te brengen op het conceptjaarverslag 2023 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

  Besluit

  1. De volgende zienswijze naar voren te brengen op de conceptbegroting 2025 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant: “In de begroting is voor de gemeente Maashorst een bijdrage opgenomen van € 16.554. Dit betekent een bedrag per inwoner van € 0,279 oftewel afgerond € 0,28 per inwoner. Dit is niet in overeenstemming met het vastgestelde bedrag van € 0,27 per inwoner in de Kadernota 2025. Om het bedrag per inwoner in overeenstemming te brengen met de Kadernota 2025 verzoeken wij u het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap te bevorderen dat de bijdrage per inwoner uitkomt op € 0,27, met als voorwaarde een sluitende begroting”. 
  2. Geen zienswijze naar voren te brengen op het conceptjaarverslag 2023 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

  Unaniem besloten. Dit agendapunt is als hamerpunt behandeld.

 38. 7.4

  Woningcorporatie Area en de gemeente hebben geld vrijgemaakt om de leefbaarheid te vergroten van de omgeving rondom het Retraitehuis in Uden. Dit project heet ‘Leefbaarheid Gaarden’. Van het geld is nog 290.000 euro over.


  Ze willen dit geld gebruiken voor 9 flats aan de Willem Alexanderhof en Beatrixhof. Daar willen ze onder andere trappenhuizen bouwen, garageboxen verwijderen en de omgeving vergroenen. Dit project heet ‘vergroening omgeving flats’.


  Het geld van het project ‘Leefbaarheid Gaarden’ mogen ze alleen niet zomaar aan een ander project uitgeven. Hiervoor hebben ze eerst toestemming nodig van de gemeenteraad. Met dit raadsvoorstel vraagt de gemeente dan ook aan de raad of ze het goed vinden als die 290.000 euro van ‘Leefbaarheid Gaarden’ gebruikt wordt voor het project ‘Vergroening omgeving flats’.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het herbestemmen van de gereserveerde bestemmingreserve ‘Leefbaarheid Gaarden’ naar project ‘Vergroening omgeving flats’.

  Besluit

  In te stemmen met het herbestemmen van de gereserveerde bestemmingreserve ‘Leefbaarheid Gaarden’ naar project ‘Vergroening omgeving flats’.

  Unaniem besloten. Dit agendapunt is als hamerpunt behandeld.

 39. 7.5

  In het buitengebied van Zeeland, aan de achterzijde van Graspeel 43, staan twee bestaande gebouwtjes. Deze gebouwtjes worden voor de hobby als duivenhokken gebruikt. Deze gebouwtjes mogen er officieel niet staan en zijn dus illegaal. Maar er is voldoende ruimte voor de gebouwtjes, ze liggen buiten het zicht en hebben dus geen impact op de omgeving of het karakter van de woning. De initiatiefnemer vraagt dus aan de gemeenteraad om de hokken te legaliseren.


  Voordat de raad hierover beslist, kon iedereen zes weken lang dit plan bekijken. Als je een opmerking had over het plan of je was het er niet mee eens, dan kon je dit aangeven. Je dient dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Er is één zienswijze ingediend. Die is naar tevredenheid beantwoord. Het plan hoefde er niet door aangepast te worden. Wel zijn er kleine, ambtelijke wijzigingen aangebracht. In dit raadsvoorstel vraagt de gemeente aan de gemeenteraad om ‘ja’ te zeggen tegen dit raadsvoorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de tegen het plan ingediende zienswijze en de zienswijze ongegrond te verklaren; 
  2. Het bestemmingsplan Graspeel 43 te Zeeland met identificatienummer NL.IMRO.1991.BPGraspeel43-VA01, met een aantal ambtshalve aanpassingen gewijzigd vast te stellen; 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de tegen het plan ingediende zienswijze en de zienswijze ongegrond te verklaren; 
  2. Het bestemmingsplan Graspeel 43 te Zeeland met identificatienummer NL.IMRO.1991.BPGraspeel43-VA01, met een aantal ambtshalve aanpassingen gewijzigd vast te stellen; 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Unaniem aangenomen.

 40. 7.6

  De gemeente wil graag de kwaliteit verhogen van het gebied ten oosten van het centrum in Uden. Bijvoorbeeld door verschillende woningen te bouwen, de leefomgeving groener te maken en leegstand terug te dringen. Het gaat om het gebied tussen de Kastanjeweg, Violierstraat, Stationstraat en Losplaats. Hiervoor is een gebiedsvisie gemaakt, waarin op hoofdlijnen staat wat er nodig is. De gemeente werkt nu aan een plan, de ontwikkelstrategie, waarin deze visie concreet gemaakt wordt.


  In de tussentijd worden er ook al enkele actiepunten uitgevoerd, waar dit kan. Nu doet zich de kans voor om de locaties Kastanjeweg 44 en 46 (PNEM locatie), Kastanjeweg 66A en 68 en Prior van Milstraat 2A tot en met 12 (Van Donzel locatie) te kopen. Dit zijn percelen die in dit gebied liggen. In dit raadsvoorstel heeft de gemeente alle voor- en nadelen van deze koop op een rij gezet.


  Een voordeel is bijvoorbeeld dat de gemeente zelf eigenaar wordt van de gronden. Zij zijn dan niet afhankelijk van de eigenaar en kunnen zelf dus bepalen wanneer en hoe ze de percelen willen ontwikkelen. Een nadeel van kopen is wel dat je als gemeente de percelen moet beheren en onderhouden. Dat kost geld en heeft dus effect op de begroting.


  De gemeente heeft alle voor- en nadelen afgewogen en is van mening dat het kopen van deze percelen een juiste beslissing is. Zij leggen in dit raadsvoorstel ook uit waarom. Zij vragen aan de gemeenteraad dan ook om ‘ja’ te zeggen tegen het kopen van deze percelen en de begroting hierop aan te passen.


  Wil je zelf alle voor- en nadelen teruglezen? Bekijk dan het raadsvoorstel. Vind je de tekst lastig om te begrijpen? Neem dan contact op met de griffie.


  Voorgesteld besluit

  1. Af te zien van het uiten van wensen en bedenkingen in het kader van artikel 169 lid 4 Gemeentewet over het voornemen van het college tot het sluiten van de koopovereenkomst die als bijlage 1 is gevoegd bij dit raadsvoorstel.
  2.  Het voor rekening en risico van de gemeente komende deel van de verwachte koopsom ad € 4.350.000,-, exclusief BTW, voor de aankoop van de locaties Kastanjeweg 44, 66, 66A en 68 en Prior van Milstraat 2 tot en met 12 te Uden beschikbaar te stellen en de te kopen objecten onder te brengen bij materieel vast actief (MVA) gronden en terreinen horende bij het grondbedrijf.
  3.  De verwerving in te brengen in de grondexploitatie Kastanjeweg Oost en de locaties als verwerving op te nemen bij de eerstvolgende herijking van de grondexploitatie bij het MJP 2025. Hieruit vloeit voort een incidentele rentelast in 2024 van € 39.150,-.
  4.  Deze incidentele rentelast te dekken door deze ten laste te brengen van de algemene reserve grondbedrijf.
  5.  Voor ‘2024’ een bedrag van € 3.000,- beschikbaar te stellen voor ‘kosten koper’
  6.  Deze incidentele uitgaven te dekken door deze ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
  7.  Voor ‘2024’ een bedrag van € 90.000,- beschikbaar te stellen voor ‘beheer en onderhoud’.
  8.  Deze incidentele uitgaven te dekken door deze ten laste te brengen van de algemene reserve grondbedrijf.
  9.  De ‘17e’ begrotingswijziging van ‘2024’ vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie UdenPlusLanderd (2)

  Besluit

  1. Af te zien van het uiten van wensen en bedenkingen in het kader van artikel 169 lid 4 Gemeentewet over het voornemen van het college tot het sluiten van de koopovereenkomst die als bijlage 1 is gevoegd bij dit raadsvoorstel.
  2. Het voor rekening en risico van de gemeente komende deel van de verwachte koopsom ad € 4.350.000,-, exclusief BTW, voor de aankoop van de locaties Kastanjeweg 44, 66, 66A en 68 en Prior van Milstraat 2 tot en met 12 te Uden beschikbaar te stellen en de te kopen objecten onder te brengen bij materieel vast actief (MVA) gronden en terreinen horende bij het grondbedrijf.
  3. De verwerving in te brengen in de grondexploitatie Kastanjeweg Oost en de locaties als verwerving op te nemen bij de eerstvolgende herijking van de grondexploitatie bij het MJP 2025. Hieruit vloeit voort een incidentele rentelast in 2024 van € 39.150,-.
  4. Deze incidentele rentelast te dekken door deze ten laste te brengen van de algemene reserve grondbedrijf.
  5. Voor ‘2024’ een bedrag van € 3.000,- beschikbaar te stellen voor ‘kosten koper’
  6. Deze incidentele uitgaven te dekken door deze ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
  7. Voor ‘2024’ een bedrag van € 90.000,- beschikbaar te stellen voor ‘beheer en onderhoud’.
  8. Deze incidentele uitgaven te dekken door deze ten laste te brengen van de algemene reserve grondbedrijf.
  9. De ‘17e’ begrotingswijziging van ‘2024’ vast te stellen.

  Het voorstel wordt aangenomen met 26 stemmen voor (Jong Maashorst, CDA, Voor de Dorpen, Maashorst Vooruit, VVD, SP, Gewoon Uden, PRO en GroenLinks) en 2 stemmen tegen (UdenPlusLanderd).


  De heer Van Tiel (UdenPlusLanderd) legt als stemverklaring af niet tegen de aankoop te zijn, maar zorgen te hebben over milieuvervuiling.

 41. 8

  Op 25 juni 2024 hebben de heer Snoeks (SP) en de heer Prinssen (VVD) een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd met als onderwerp 'Overheidsparticipatie middels uitdaagrecht bij OranjeRijk'. Deze motie wordt mede ingediend door Gewoon Uden en UdenPlusLanderd.

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  Fractie Gewoon Uden (1), Fractie SP (3), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2)

  Besluit

  De motie 'Overheidsparticipatie middels uitdaagrecht bij OranjeRijk' wordt verworpen met 7 stemmen voor (VVD, SP en Gewoon Uden) en 19 stemmen tegen (Jong Maashorst, CDA, Voor de Dorpen, Maashorst Vooruit, UdenPlusLanderd en GroenLinks)


  Na dit agendapunt schorst de raad de vergadering van 22:37 tot 22:42 uur.

  De heer De Jong (PRO) neemt niet deel aan de beraadslagingen en de stemmingen om belangenverstrengeling te voorkomen.


  Naar aanleiding van een vraag van de heer Benneker (Voor de Dorpen) zegt wethouder Sour toe om verslagen van de gesprekken met OranjeRijk aan de raad te doen toekomen.


  De heer De Ridder (Gewoon Uden) verlaat de vergadering om 22:30 uur.


  De heer Van Tiel (UdenPlusLanderd) legt als stemverklaring af dat UdenPlusLanderd de motie mee heeft ondertekend. De fractie wilde de motie het liefst aanhouden, maar wordt nu voor de situatie gezet waarin de fractie voor of tegen moet stemmen. Daarom gaat de fractie nu mee met de wethouder. De fractie geeft aan naar aanleiding van het gespreksverslag hierop terug te kunnen komen.

  Moties

  Titel
  Overheidsparticipatie middels uitdaagrecht bij OranjeRijk

  Toezeggingen

  Titel
  Verslagen gesprekken met OranjeRijk
 42. 9

  De mogelijke verplaatsing van het Transportbedrijf Van Dijk (hierna: verkoper) is al sinds de start van de omgevingsstudie naar de omklap van de N605 een aandachtspunt. Het transportbedrijf zit feitelijk 'in de weg', aangezien het vrachtverkeer ontsloten wordt via de Rechtestraat, welke doorsneden wordt door de nieuwe N605. In het ontwerp van de N605 is als terugvaloptie een nieuwe ventweg ingetekend langs de nieuwe N605 om het bedrijf te ontsluiten. Dit is vanuit verkeers- en ruimtelijk oogpunt echter een zeer suboptimale oplossing: het ruimtebeslag is relatief groot en de investering is alleen nodig voor dit bedrijf. Deze ventweg vertegenwoordigd in de raming voor de aanleg van de N605 een waarde van ongeveer € 300.000,-.


  Ruimtelijk gezien veroorzaken de transportbewegingen overlast in de omgeving en is de functie van een transportbedrijf op die plek in het buitengebied niet gewenst. Bovendien kan het bedrijf er verder niet groeien of uitbreiden. Gemeente en verkoper zijn tot de conclusie gekomen dat een vertrek van het bedrijf van verkoper de voorkeur heeft. De afspraken zijn vastgelegd in bijgevoegde overeenkomsten; een koopovereenkomst en een gebruiksovereenkomst. Hierin is opgenomen dat verkoper de locatie tot begin 2027, de verwachte start van de aanleg van de N605, kan blijven gebruiken.
  Gelet op artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet informeert het college u met dit raadsvoorstel over zijn voornemen om de bijgevoegde koopovereenkomst te sluiten en stelt het u in de gelegenheid om desgewenst wensen en bedenkingen naar voren te brengen die het college meeneemt bij zijn besluit over het aangaan van de bijgevoegde koopovereenkomst.


  Gelet op het feit dat het niet gewenst is dat de essentialia van de bijgevoegde concept-koopovereenkomst, gelet op artikel 5.1 lid 1 onder c (bedrijfs- en fabricagegegevens rechtspersoon) van de Wet open overheid, openbaar worden voordat de koopovereenkomst door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Maashorst met de verkoper is gesloten en is geëffectueerd, is door het college van B&W op grond van artikel 87 van de Gemeentewet op het dossier, het raadsvoorstel en op de stukken die in dit verband aan de raad worden voorgelegd geheimhouding opgelegd. Het raadsvoorstel en de bijbehorende stukken worden aan de raad met toepassing van artikel 88 lid 2 van de Gemeentewet verstrekt. Aan de raad wordt voorgesteld de geheimhouding op te heffen zodra de koop is geëffectueerd en de eigendomsoverdracht blijkt uit de openbare registers/het Kadaster.


  Voorgesteld besluit

  1. Af te zien van het uiten van wensen en bedenkingen in het kader van artikel 169 lid 4 Gemeentewet tegen het sluiten van de koopovereenkomst die als bijlage 1 is gevoegd bij dit raadsvoorstel.
  2. Een krediet beschikbaar te stellen voor de voor rekening van de gemeente komende koopsom ad. € 1.310.000,- k.k. ten behoeve van de aankoop van Oosterensepad 10 te Volkel en de objecten onder te brengen bij materieel vast activa (MVA) gronden en terreinen horende bij het grondbedrijf.
  3. De hieruit voortvloeiende structurele kapitaallasten (rente) ad. € 11.790,- te dekken door deze ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
  4. Voor ‘2024’ een bedrag van € 15.500,- beschikbaar te stellen voor ‘kosten koper’, bodemonderzoek en asbestinventarisatie.
  5. Deze incidentele uitgaven te dekken door deze ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
  6. Voor '2024 en verder' een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen voor ‘beheer en onderhoud’.
  7. Deze meerjarige structurele uitgaven te dekken door deze ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
  8. De ‘16e’ begrotingswijziging van ‘2024’ vast te stellen.
  9. De geheimhouding op het raadsvoorstel, raadsbesluit en alle daarbij behorende documenten “Verwerving Oosterensepad 10 te Volkel” op te heffen, vanaf het moment dat de koop is geëffectueerd en inschrijving van de eigendom in de openbare registers – het Kadaster heeft plaatsgevonden. Deze datum is gesteld op 1 juli a.s.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (1), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (2), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad besluit tijdens dit agendapunt achter gesloten deuren te vergaderen. Eveneens besluit de raad de geheimhouding over hetgeen besproken wordt op te heffen tegelijkertijd met de geheimhouding op de stukken.


  Vervolgens besluit de raad:

  1. Af te zien van het uiten van wensen en bedenkingen in het kader van artikel 169 lid 4 Gemeentewet tegen het sluiten van de koopovereenkomst die als bijlage 1 is gevoegd bij dit raadsvoorstel.
  2. Een krediet beschikbaar te stellen voor de voor rekening van de gemeente komende koopsom ad. € 1.310.000,- k.k. ten behoeve van de aankoop van Oosterensepad 10 te Volkel en de objecten onder te brengen bij materieel vast activa (MVA) gronden en terreinen horende bij het grondbedrijf.
  3. De hieruit voortvloeiende structurele kapitaallasten (rente) ad. € 11.790,- te dekken door deze ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
  4. Voor ‘2024’ een bedrag van € 15.500,- beschikbaar te stellen voor ‘kosten koper’, bodemonderzoek en asbestinventarisatie.
  5. Deze incidentele uitgaven te dekken door deze ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
  6. Voor '2024 en verder' een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen voor ‘beheer en onderhoud’.
  7. Deze meerjarige structurele uitgaven te dekken door deze ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
  8. De ‘16e’ begrotingswijziging van ‘2024’ vast te stellen.
  9. De geheimhouding op het raadsvoorstel, raadsbesluit en alle daarbij behorende documenten “Verwerving Oosterensepad 10 te Volkel” op te heffen, vanaf het moment dat de koop is geëffectueerd en inschrijving van de eigendom in de openbare registers – het Kadaster heeft plaatsgevonden. Deze datum is gesteld op 1 juli a.s.

  De heer Snoeks verlaat om 22:42 uur de vergadering, voor de behandeling van dit onderwerp.  Het voorstel wordt door de nog aanwezige raadsleden unaniem aangenomen.

 43. 10

  Besluit

  Niet van toepassing.

  De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur.