Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 24 februari 2022

19:30 - 21:16
Locatie

IBN/Meeters, Hockeyweg 5 in Uden

Voorzitter
Paul Rüpp
Toelichting

De vergadering is terug te luisteren via https://channel.royalcast.com/maashorst/#!/maashorst/20220224\_1

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
  Hij staat een moment stil bij de oorlog die vandaag begonnen is door Rusland tegen Oekraïne.
  Dit zal de laatste raadsvergadering zijn op 1,5m afstand en zonder publiek

 2. 2

  Besluit

  Agendapunten 7a t/m 7j en 8c zijn hamerpunten.
  Aan agendapunt 8a Kadernota GGD wordt door de SP een amendement toegevoegd.
  Aan agendapunt 8b kadernota kleinschalig collectief vervoer wordt door het CDA een amendement toegevoegd.
  De VVD heeft een motie Gemeentelijke Onderscheidingen aangekondigd, deze wordt als agendapunt 9aan de agenda toegevoegd.
  De heer De Jong (PRO) vraagt of hij alsnog een vraag mag stellen bij de rondvraag. De raad stemt hiermee in.

 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t

  1. De volgende personen te benoemen tot commissielid niet-zijnde raadslid:
   • De heer M.M.R. de Ridder (Gewoon Uden)
   • De heer P.A.M. Lukassen (SP).
  2. De heren De Ridder en Lukassen te benoemen tot lid van de raadscommissie Samenleving en Bestuur.
   De beide heren leggen de verklaring en belofte af.
 4. 4

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

  Besluit

  De raad stelt de besluitenlijst vast.

 5. 5

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

 6. 6

  Besluit

  De heer De Jong (PRO) vraagt naar verduidelijking over het besluit om tegemoet te komen in de energierekening van inwoners.
  Wethouder Sour antwoordt dat de gemeente hier nog geen beleid voor kan maken, omdat het Rijk de randvoorwaarden nog niet vastgesteld heeft.

 7. 7

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd als hamerstuk.

 8. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  1. Het bestemmingsplan 'Dorshout 5-5a Uden' gewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

 9. 7.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  De Financiële verordening artikel 212 Gemeentewet vast te stellen.

  Amendementen

  Titel
  Kleinschalig vervoer emissie o-voertuigen
 10. 7.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  De Wegsleepverordening gemeente Maashorst vast te stellen.

 11. 7.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  1. Het bestemmingsplan Maasstraat 12 Uden ongewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

 12. 7.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  1. Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten vast te stellen;
  2. Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten zoals besloten in de raad van gemeente Landerd van 28 september 2017 en de raad van gemeente Uden van 3 april 2008 in te trekken.

 13. 7.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  De Raad brengt bijgevoegde positieve zienswijze over de kadernota 2023 van
  Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant naar voren waarbij aangegeven wordt dat we in 2022 het gesprek aan willen gaan over heroverweging van de bestaande afspraken in het Werkvoorzieningschap.

 14. 7.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  1. Kennis te nemen van de Kadernota 2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord en
  bijgevoegde zienswijze naar voren te brengen
  2. Geen wensen of bedenkingen uitbrengen voor deelname van de Veiligheidsregio Brabant-Noord tot de deelneming aan de stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s en de stichting Waarborgfonds.

 15. 7.h

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  1. Kennis te nemen van de kadernota BHIC 2023.
  2. De uitgezette koers van het BHIC in de kadernota te ondersteunen
  3. De voorkeur voor scenario 1 uit te spreken.
  4. Het Portefeuillehoudersoverleg (8 april 2022) het groeimodel in onderling overleg aan laten passen om de reserves van het BHIC minder te belasten.

 16. 7.i

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  1. In te stemmen met de inhoudelijke koers van het RBL BNO zoals vastgesteld in
  beleidskader 2021 – 2024.
  2. Positieve zienswijze te geven op de Kadernota van RBL BNO.

 17. 7.j

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  Aanvullend op de op 20 januari 2022 benoemde leden van de auditcommissie te benoemen tot lid van de auditcommissie:
  a. De heer C.J. Bethlehem (raadslid FvD)
  b. De heer V.W.G.M. Smits (burgerlid VVD)

 18. 8

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

 19. 8.a

  22 februari 2022: Amendement en beantwoording technische vraag zijn toegevoegd.
  23 februari 2022: beantwoording vragen door wethouder Sour zijn toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Stemming Amendement: Unaniem voor
  Stemming geamendeerd voorstel: Unaniem voor
  De raad stemt met algemene stemmen voor het geamendeerde besluit.
  b e s l u i t
  Kennis te nemen van de Kadernota 2023 GGD Hart voor Brabant en een positieve zienswijze naar voren te brengen met de volgende aanvullingen:

  1. De gemeente Maashorst vindt het van belang dat er op korte termijn een nieuwe werkwijze en nieuw beleid gemaakt wordt om voorbereid te zijn op een pandemie, zodat we niet wederom voor verrassingen komen te staan. Wij zouden graag zien dat u hierbij de resultaten van de diverse onderzoeken betrekt.
  2. Daarbij vragen wij extra aandacht voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen, geestelijke en lichamelijke gezondheidsrisico's (inclusief omgevingsfactoren), preventie en digitale uitwisselbaarheid van gegevens.

  De SP dient, samen met VVD en GrL, GU en UPL, het volgende amendement in:
  besluit tot wijziging:
  van
  “Kennis te nemen van de Kadernota 2023 GGD Hart voor Brabant en een positieve zienswijze
  naar voren te brengen.”
  naar
  “Kennis te nemen van de Kadernota 2023 GGD Hart voor Brabant en een positieve zienswijze naar voren te brengen met de volgende aanvullingen:
  1. De gemeente Maashorst vindt het van belang dat er op korte termijn een nieuwe werkwijze en nieuw beleid gemaakt wordt om voorbereid te zijn op een pandemie, zodat we niet wederom voor verrassingen komen te staan. Wij zouden graag zien dat u hierbij de resultaten van de diverse onderzoeken betrekt.
  2. Daarbij vragen wij extra aandacht voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen, geestelijke en lichamelijke gezondheidsrisico's (inclusief omgevingsfactoren), preventie en digitale uitwisselbaarheid van gegevens.”


  Wethouder Sour zegt toe een aantal vragen van UdenPlusLanderd schriftelijk te beantwoorden.

 20. 8.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Stemming Amendement: Unaniem voor, met een stemverklaring van FvD.
  Stemming geamendeerd voorstel: Unaniem voor
  De raad stemt met algemene stemmen voor het geamendeerde besluit.
  b e s l u i t
  Kennis te nemen van de Kadernota 2023 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost en een positieve zienswijze af te geven met de volgende aanvullingen:

  1. Doet een dringend advies aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling om bij de aanbesteding van het nieuwe vervoerscontract bij het programma van eisen een plan van aanpak toe te voegen om gefaseerd over te gaan op emissieloze voertuigen, en
  2. Dit advies nu al kenbaar te maken bij de huidige vervoerder.

  Het CDA dient, samen met SP, UPL, JM, VdD, MV, PRO, GrL, VVD en GU het volgende amendement in:
  Besluit tot wijziging:
  van
  “Kennis te nemen van de Kadernota 2023 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost en een positieve zienswijze naar voren te brengen.”
  naar
  “Kennis te nemen van de Kadernota 2023 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost en een positieve zienswijze af te geven met de volgende aanvullingen:

  1. Doet een dringend advies aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling om bij de aanbesteding van het nieuwe vervoerscontract bij het programma van eisen een plan van aanpak toe te voegen om gefaseerd over te gaan op emissieloze voertuigen, en
  2. Dit advies nu al kenbaar te maken bij de huidige vervoerder.”
 21. 8.c

  23 februari 2023: door de griffie zijn antwoorden op vragen van Voor de Dorpen en GroenLinks toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t

  1. De ingediende zienswijzen gegrond te verklaren
  2. Het bestemmingsplan ‘‘Herplant Maashorstplassen” in Schaijk (NL.IMRO.1991.BPsch2021RijkswgHM-VG01) ongewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 22. 8.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  Kennis te nemen van de Kadernota 2023 ODBN en geen gebruik te maken het inbrengen van een zienswijze.

  Wethouder Van Lankvelt zegt toe dat hij er zorg voor zal dragen dat in de begroting van de OBDN 2023, of met een begeleidend schrijven van het college daarbij, de specificering van het uurtarief gegeven wordt.
  Wethouder Van Lankvelt zegt toe dat hij de benchmark van de andere Omgevingsdiensten zal toesturen.

  Toezeggingen

  Titel
  Benchmark andere Omgevingsdiensten
  Specificering uurtarief ODBN
 23. 8.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  Kennis te nemen van de kadernota 2023 van de BSOB en een zienswijze naar voren brengen waarin niet akkoord wordt gegaan met de kadernota 2023 van de BSOB.

  Wethouder Van Heeswijk zegt toe uit te zoeken of inwoners bij de gemeente zelf terecht kunnen met vragen over de OZB.

  Toezeggingen

  Titel
  Vragen over de OZB
 24. 8.f

  23 februari 2022: door de griffie is de afdoening van de toezeggingen door burgmeester Rupp, zoals gedaan tijdens de vergadering van de commissie REF van 17 februari 2022, inclusief een aangepaste bijlage 7, toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit, met een stemverklaring van de VVD.
  b e s l u i t

  1. In te stemmen met de verbouwing van de derde verdieping van bouwdeel C van het gemeentehuis op basis van de Eindrapportage huisvesting en Huisvestingsvisie Maashorst;
  2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het gemeentehuis van € 546.800,-;
  3. De begrotingswijziging vast te stellen en de financiële gevolgen te verwerken in de primitieve begroting 2022.

  Dit agendapunt wordt voorgezeten door plaatsvervangend raadsvoorzitter de heer Geerders, omdat het de portefeuille van de burgemeester betreft.
  Het college verzoekt om, zoals in de commissievergadering al enigszins aangekondigd, het raadsvoorstel dat voorligt te vervangen door een aangepast voorstel.
  Over dit aangepaste voorstel wordt beraadslaagd.

 25. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor de motie.

  De VVD dient, samen met JM, CDA, SP, VdD, MV, GU, UPL, PRO en GRL de volgende (op verzoek van PRO enigszins aangepaste) motie in:
  Draagt op aan het college van burgemeester en wethouders om

  1. Uiterlijk in de raadsvergadering van 23 juni 2022 een verordening gemeentelijke onderscheidingen Maashorst ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen, waarin in ieder geval de toekenning van de vrijwilligerspenning is verankerd;
  2. De financiële dekking hiervoor te borgen;
  3. Er zorg voor te dragen dat er ook dit jaar (2022) gemeentelijke onderscheidingen, en de vrijwilligerspenning in het bijzonder, worden uitgereikt.
   Wethouder Van den Broek geeft aan dat de onderscheidingen over 2022 wel uitgereikt zullen worden, maar in het eerste kwartaal van 2023. Reden hiervoor is dat er een zorgvuldig proces ingericht moet worden om tot de onderscheidingen te komen.

  Moties

  Titel
  Gemeentelijke onderscheidingen
 26. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.16uur.