Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 24 november 2022

19:30 - 20:30

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Noa de Groot is met kennisgeving afwezig.
  Janco Bethlehem is aanwezig vanaf agendapunt 7b.
  Wethouder Van den Broek doet een mededeling m.b.t. toezegging nr 42 (onderzoek inzameling KCA in Schaijk). Daar zal in de commissievergadering van de eerstvolgende cyclus nog op worden teruggekomen.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt met de volgende twee aanpassingen overeenkomstig het concept vastgesteld. De agendapunten 7a (Integraal Veiligheidsplan) en 7d (Adviescommissie omgevingskwaliteit) worden toegevoegd aan de hamerstukken, resp. 6c en 6d.
  De heer Minten wordt door het lot aangewezen als het raadslid dat als eerste zijn stem zal uitbrengen bij een hoofdelijke stemming en daarmede begint in een debat de CDA-fractie als eerste.

 3. 3

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

  Besluit

  De besluitenlijsten worden overeenkomstig de concepten vastgesteld.

 4. 4

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

  Besluit

  Besloten wordt overeenkomstig de aangegeven voorstellen bij de ingekomen stukken.

 5. 5

  Raadsleden die tijdens de rondvraag vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de rondvraag schriftelijk bij de voorzitter.

  Besluit

  Er zijn  geen vragen voor de rondvraag.

 6. 6

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd als hamerstuk.

 7. 6.a

  In het raadsbesluit d.d. 26-9-2019 is door de gemeenteraad van voormalig Landerd ingestemd met de realisatie van het Dorpshuis Zeeland. Het uitgangspunt was een nul-op-de-metergebouw o.a. door het opwekken van zonne-energie. Inmiddels is duidelijk geworden dat het elektriciteitsnetwerk overvol is en nieuwe bedrijven, waar dorpshuizen ook onder vallen, niet terug kunnen leveren. Er ontstaat een tekort in de exploitatie, omdat nu de zonne-energie niet terug geleverd kan worden en hierdoor stijgen de energiekosten.

  Voorgesteld besluit

  1. Budget beschikbaar te stellen voor incidentele subsidie van maximaal € 58.800,- voor een periode van 1 jaar voor de energiekosten (ontstaan doordat de opgewekte energie -nog- niet teruggeleverd kan worden).
  2. Aan het College de opdracht te geven om een energieclausule toe te voegen aan de huurovereenkomst van Dorpshuis Zeeland en aan de subsidieverstrekking onderstaande voorwaarden te verbinden:
   a. De energievergoeding wordt maandelijks uitgekeerd, gelijk aan de maandelijkse voorschotnota/eindafrekening van de energieleverancier.
   b. Samen met het bestuur van Stichting Dorpshuis Zeeland wordt gestart met:
   • een pilot voor een energiemonitoring- en energiemanagementtool om gedrag en pieken te monitoren;
   • het onderzoeken van deze werkafspraken om te komen tot een effectieve en efficiënte energieverbruik en om een vertaling te maken in de exploitatie.
   c. Na 6 maanden wordt met de stichting en gebruikers de energiemonitoring geëvalueerd en de raad wordt hierover geïnformeerd.
  3. Dit budget ten laste te brengen van het saldo van de programmabegroting 2023-2026 door begrotingswijziging 25 (bijlage 2) vast te stellen.

  Besluit

  1. Budget beschikbaar te stellen voor incidentele subsidie van maximaal € 58.800,- voor een periode van 1 jaar voor de energiekosten (ontstaan doordat de opgewekte energie -nog- niet teruggeleverd kan worden).
  2. Aan het College de opdracht te geven om een energieclausule toe te voegen aan de huurovereenkomst van Dorpshuis Zeeland en aan de subsidieverstrekking onderstaande voorwaarden te verbinden:
   a. De energievergoeding wordt maandelijks uitgekeerd, gelijk aan de maandelijkse voorschotnota/eindafrekening van de energieleverancier.
   b. Samen met het bestuur van Stichting Dorpshuis Zeeland wordt gestart met:
   • een pilot voor een energiemonitoring- en energiemanagementtool om gedrag en pieken te monitoren;
   • het onderzoeken van deze werkafspraken om te komen tot een effectieve en efficiënte energieverbruik en om een vertaling te maken in de exploitatie.
   c. Na 6 maanden wordt met de stichting en gebruikers de energiemonitoring geëvalueerd en de raad wordt hierover geïnformeerd.
  3. Dit budget ten laste te brengen van het saldo van de programmabegroting 2023-2026 door begrotingswijziging 25 (bijlage 2) vast te stellen.
 8. 6.b

  Het grondbeleid geeft een koers voor de grondpolitiek. Het helpt de gemeente bij de realisatie van bestuurlijke ambities, de omgevingsvisie en sectoraal beleid zoals de versnellingsagenda wonen, gezondheid, natuur en landschap en versterking van de economie.


  De huidige nota Grondbeleid van de voormalige gemeente Uden dateert uit 2017, de huidige nota Grondbeleid van de voormalige gemeente Landerd uit 2019. Deze nieuwe Nota Grondbeleid harmoniseert het grondbeleid van de voormalige gemeenten Uden en Landerd, maakt het grondbeleid dynamischer en anticipeert op de Omgevingswet (Ow).

  Voorgesteld besluit

  De nota Grondbeleid gemeente Maashorst 2022 vast te stellen en deze in werking te laten treden per 24 november 2022 en per diezelfde datum de nota Grondbeleid 2017 van de voormalige gemeente Uden en de nota Grondbeleid 2019 van de voormalige gemeente Landerd in te trekken.

  Besluit

  De nota Grondbeleid gemeente Maashorst 2022 vast te stellen en deze in werking te laten treden per 24 november 2022 en per diezelfde datum de nota Grondbeleid 2017 van de voormalige gemeente Uden en de nota Grondbeleid 2019 van de voormalige gemeente Landerd in te trekken.

 9. 7

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

 10. 7.a

  Artikel 38b van de Politiewet 2012 bepaalt dat de gemeenteraad ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vaststelt die de gemeente op het terrein van de veiligheid nastreeft door de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening door de politie.
  Het voorliggende Integraal Veiligheidsplan (IVP) voorziet daarin. Het is de uitwerking van een traject dat de veiligheidspartners gezamenlijk hebben doorlopen om te komen tot gemeentelijke doelstellingen en prioriteiten op het gebied van veiligheid voor de komende vier jaar.

  Voorgesteld besluit

  Het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 van de gemeente Maashorst vast te stellen.

  Besluit

  Het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 van de gemeente Maashorst vast te stellen.

 11. 7.b

  Dtv (sinds 5 april 2022 geregistreerd als Stichting Lokale Omroep Maashorst) is in onze gemeente de aangewezen lokale omroep. Dtv is voor haar bedrijfsvoering afhankelijk van subsidie vanuit de gemeente. Daar komt bij dat de omroep te maken heeft met hogere kosten in verband met het grotere aantal inwoners van Maashorst ten opzichte van Uden, en de gestegen kosten van onder andere personeel. Uiteraard zet de organisatie maximaal in op het vergroten van de eigen (reclame)inkomsten. De verwachting is dat een groei van de inkomsten de kostenontwikkelingen nooit volledig zal kunnen compenseren.

  Voorgesteld besluit

  1. Met ingang van 2023 jaarlijks een budget beschikbaar te stellen voor de subsidiëring van de lokale omroep van gemeente Maashorst, aanvullend op de wettelijke bijdrage, tot een totaalbedrag van maximaal € 142.500 (conform het hieronder beschreven scenario 2).
  2. Aan het college de opdracht te geven om aan deze subsidieverstrekking prestatievoorwaarden te verbinden, zoals afgestemd met Dtv (zie bijlage 1) en om deze voorwaarden halfjaarlijks te evalueren.
  3. De subsidieperiode gelijk te stellen aan de looptijd van de zendmachtiging, te weten 5 jaren.
  4. Budget ten laste te brengen van het saldo van de programmabegroting 2023-2026 en in te stemmen met bijgesloten begrotingswijziging (bijlage 4).

  Besluit

  1. Met ingang van 2023 jaarlijks een budget beschikbaar te stellen voor de subsidiëring van de lokale omroep van gemeente Maashorst, aanvullend op de wettelijke bijdrage, tot een totaalbedrag van maximaal € 142.500 (conform het hieronder beschreven scenario 2).
  2. Aan het college de opdracht te geven om aan deze subsidieverstrekking prestatievoorwaarden te verbinden, zoals afgestemd met Dtv (zie bijlage 1) en om deze voorwaarden halfjaarlijks te evalueren.
  3. De subsidieperiode gelijk te stellen aan de looptijd van de zendmachtiging, te weten 5 jaren.
  4. Budget ten laste te brengen van het saldo van de programmabegroting 2023-2026 en in te stemmen met bijgesloten begrotingswijziging (bijlage 4).

  Toezeggingen

  Titel
  Uitzenden raadsvergaderingen
 12. 7.c

  Een nieuwe gemeente vraagt om een nieuwe frisse blik op cultuur. Een nieuw, overtuigend verhaal over de rol van kunst en cultuur in Maashorst en duidelijkheid over waar de gemeente de komende jaren, tot en met 2030, op inzet.
  Om tot een nieuw cultuurbeleid te komen is er een uitgebreid traject uitgestippeld, waarbinnen er veel mogelijkheden zijn voor participatie door stakeholders. Het proces is gestart in mei 2022 en duurt tot en met mei 2023. De ambitie- en kadernota is de uitkomst van fase 1. In fase 2 wordt invulling gegeven aan de wijze waarop we de ambitie en doelen willen bereiken. Dit vormt uiteindelijk het nieuwe cultuurbeleid.

  Voorgesteld besluit

  De ambitie- en kadernota cultuurbeleid 2024-2030 vast te stellen.

  Besluit

  De ambitie- en kadernota cultuurbeleid 2024-2030 vast te stellen.

 13. 7.d

  Met het vaststellen van deze verordening kan de adviescommissie worden ingesteld. Deze verordening gaat niet in op beleidskeuzes maar is nodig om voor de Omgevingswet de commissie in te gaan stellen.  Op het moment dat de verordening is vastgesteld kan het college een regelement van orde vaststellen waarin de wijze van advisering wordt bepaald en de wijze waarop de leden worden aangesteld. Bij overgang op 1 januari nemen de huidige leden automatisch  zitting voor een jaar. Hierdoor kan voor 2024 de commissie goed ingeregeld worden.

  Voorgesteld besluit

  1. De Verordening op de adviescommissie Omgevingskwaliteit gemeente
  Maashorst vast te stellen.

  Besluit

  1. De Verordening op de adviescommissie Omgevingskwaliteit gemeente
  Maashorst vast te stellen.

 14. 8

  Besluit

  .

  De vergadering wordt om 20.34 uur gesloten.