Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De vergadering wordt om 15.00 uur geopend. Berichten van verhindering zijn er van de heer Keijzer, mevrouw Klijs en de heer Bethlehem.
  De heer Akdenizneemt op een later moment deel aan de vergadering.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld overeenkomstig het concept, met inachtneming van de orde die door het Presidium daarbij is aangereikt.
  In deze vergadering wordt het woord gevoerd in de beschouwingen naar grootte van de fractie.
  Mevrouw Troost wordt door het lot aangewezen als het lid dat bij hoofdelijke stemming in voorkomend geval het eerst een stem zal uitbrengen.

 3. 3

  Door het college wordt de programmabegroting 2023 - 2026 ter vaststelling voorgelegd. Ter voorbereiding op de besluitvorming is een informatieavond gehouden, een gecombineerde commissievergadering en een schriftelijke eerste termijn.
  Voor deze vergadering geldt een aparte vergaderorde die als bijlage bij de vergadering is gevoegd.

  Voorgesteld besluit

  1. De programmabegroting 2023-2026 vast te stellen
  2. De investeringskredieten voor 2023 beschikbaar te stellen zoals deze zijn opgenomen in het Meerjaren Investerings Plan (MIP)
  3. De OZB voor het jaar 2023 alleen te verhogen met het inflatiepercentage van 2,3%
  4. Het tekort 2023 ad € 1.019.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve
  5. Het saldo van de incidentele inkomsten en uitgaven voor de jaren 2023-2026 ad € 1.557.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve.

  Besluit

  1. De programmabegroting 2023-2026 vast te stellen
  2. De investeringskredieten voor 2023 beschikbaar te stellen zoals deze zijn opgenomen in het Meerjaren Investerings Plan (MIP)
  3. De OZB voor het jaar 2023 alleen te verhogen met het inflatiepercentage van 2,3%
  4. Het tekort 2023 ad € 1.019.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve
  5. Het saldo van de incidentele inkomsten en uitgaven voor de jaren 2023-2026 ad € 1.557.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve.

  Het raadsbesluit wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem aangenomen.

 4. 3.a

  Besluit

  Motie 1: (cultuurpas) ingetrokken
  Motie 2: (natuurgebied De Maashorst) ingetrokken
  Motie 3: (energiekosten verenigingen) gewijzigd aangenomen (28-0)
  Motie 4: (MFA Uden-zuid) verworpen (6 voor GU, UPL en SP, rest 22 tegen)
  Motie 5: (verborgen armoede) ingetrokken
  Motie 6: (reserves voor ondersteuning inwoners) verworpen (3 voor SP, rest 25 tegen)
  Motie 7: (senioren arbeidsmarkt) ingetrokken
  Motie 8: (Global goals) unaniem aangenomen (28-0)

  Moties

  Titel
  Motie 1 UdenPlusLanderd Cultuurpas
  Motie 2 Het natuurgebied de Maashorst
  Motie 3 Tegemoetkoming energiekosten voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties
  Motie 4 Multifunctionele Accomodatie (MFA) in Uden-Zuid
  Motie 5 Snelle en effectieve preventie van (verborgen) armoede en schulden
  Motie 6 Inzetten reserves ter ondersteuning van de inwoners
  Motie 7 Senioren en arbeidsmarkt
  Motie 8 Maashorst aanmelden als Global Goals gemeente
 5. 4

  Besluit

  .

  De vergadering wordt om 19.12 uur gesloten.