Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 22 december 2022

19:30 - 21:15
Locatie

Raadzaal Maashorst

Voorzitter
Rianne Donders–de Leest (wnd.)
Toelichting

https://channel.royalcast.com/webcast/maashorst/20221222\_1

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  .

  De waarnemend raadsvoorzitter, de heer Geerders, opent de vergadering.
  Afwezig met kennisgeving zijn Karin Francken en de heer de heer Benneker.

 2. 2

  Besluit

  .

  De waarnemend voorzitter installeert mevrouw Donders als raadsvoorzitter en hangt haar de ambtsketen om en overhandigt haar de voorzittershamer.

 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt overeenkomstig het concept vastgesteld en de heer Bos wordt door het lot aangewezen als degene die een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen.

 4. 4

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

  Besluit

  De besluitenlijst wordt overeenkomstig het concept vastgesteld.

 5. 5

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

  Besluit

  Besloten wordt overeenkomstig het concept.
  Daarnaast wordt afgesproken dat het nieuwe concept van de Nieuwjaarsreceptie wordt geëvalueerd. Mede afhankelijk van de reacties wordt de opzet dan al dan niet aangepast. De griffier zal dit onder de aandacht van het college brengen.

 6. 6

  Besluit

  .

  Er zijn geen dringende vragen voor de Rondvraag

 7. 7

  Raadslid Mirelle Klijs (Gewoon Uden) heeft te kennen gegeven haar raadslidmaatschap niet langer te kunnen combineren met haar overige werkzaamheden. Zij heeft haar ontslag ingediend. De voorzitter van het centraal stembureau heeft de heer M.M.R. (Mike) de Ridder als haar opvolger benoemd. De raad wordt gevraagd de heer De Ridder toe te laten als raadslid. Na het besluit tot toelating zal de heer De Ridder worden beëdigd.

  Besluit

  Ingesteld wordt een commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven. Deze commissie bestaat uit mevrouw Troost, mevrouw de Groot en de heer Snoeks.
  De commissie adviseert de heer de Ridder toe te laten tot de raad. De raad besluit dienovereenkomstig.

  Mevrouw Klijs wordt toegesproken en bedankt voor haar inzet door de voorzitter en enkele raadsleden. Dit gaat vergezeld van een bloemetje.

 8. 8

  Door de agendacommissie zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd als hamerstuk.

 9. 8.a

  De Archiefwet 1995 regelt de wijze waarop archiefbescheiden dienen te worden beheerd. Volgens artikel 30 van de Archiefwet zijn gemeenten verplicht een verordening over het archiefbeheer op te stellen.
  Op 14 juli 2022 heeft uw raad de Archiefverordening vastgesteld. Het concept van deze verordening is opgesteld in samenwerking met de vorige gemeentearchivaris. De nieuwe gemeentearchivaris en Interbestuurlijk Toezicht (IBT) vanuit de provincie hebben echter opmerkingen gemaakt bij deze verordening. De artikelen 2 en 3 (Archiefbewaarplaats en gemeentearchivaris) zijn bevoegdheden van het college en worden geregeld in de Beheerregeling Informatiebeheer.
  Daarom wordt nu een nieuwe verordening voorgelegd aan uw raad.

  Voorgesteld besluit

  De Archiefverordening gemeente Maashorst 2022-2 vast te stellen.

  Besluit

  De Archiefverordening gemeente Maashorst 2022-2 vast te stellen.

 10. 8.b

  Op grond van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben burgemeester en wethouders en de burgemeester toestemming van de gemeenteraad nodig voor het treffen of wijzigen van een gemeenschappelijke regeling of voor het toe- of uittreden uit zo’n regeling.
  De centrumregeling van het Regionaal Bureau Leerplicht BNO moet gewijzigd worden zodat deze weer actueel is na de gemeentelijke samenvoegingen. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een kleine inhoudelijke wijziging te doen, namelijk de behandeling van een bezwaarschrift af te laten doen door de gemeente van de bezwaarmaker.

  Voorgesteld besluit

  Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om de Centrumregeling Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Regio Brabant Noord Oost (Regio 36b) in te trekken en de Centrumregeling Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Regio Brabant Noord Oost 2022 (Regio 36b) vast te stellen.

  Besluit

  Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om de Centrumregeling Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Regio Brabant Noord Oost (Regio 36b) in te trekken en de Centrumregeling Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Regio Brabant Noord Oost 2022 (Regio 36b) vast te stellen.

 11. 8.c

  Stichting Bizob (Bureau Inkoop en aanbestedingen ZuidOost-Brabant) is een samenwerkingsverband van gemeenten in regio Zuidoost- en Noordoost-Brabant. Sinds juni 2012 heeft de voormalige gemeente Uden een samenwerkingsovereenkomst met Bizob, deze is destijds geëvalueerd en in 2016 is besloten om deel te nemen in de samenwerkingsconstructie. Van rechtswege is gemeente Maashorst rechtsopvolger en nu contractspartij.
  Dit voorstel beoogt de samenwerking te bekrachtigen ter wille van de doelstelling van deelneming aan stichting Bizob, welke is om de inkoopfunctie voor de gemeente Maashorst noodzakelijk door samenwerking met voldoende gewicht en deskundigheid te organiseren.

  Voorgesteld besluit

  Ter kennis van het college van burgemeester en wethouders te brengen dat hij geen wensen en bedenkingen heeft met betrekking tot het voornemen tot bekrachtiging van de deelname aan stichting Bizob (Bureau Inkoop en aanbestedingen ZuidOost-Brabant).

  Besluit

  Ter kennis van het college van burgemeester en wethouders te brengen dat hij geen wensen en bedenkingen heeft met betrekking tot het voornemen tot bekrachtiging van de deelname aan stichting Bizob (Bureau Inkoop en aanbestedingen ZuidOost-Brabant).

 12. 8.d

  In verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de vorige griffier, Garrelt de Graaf, per 1 oktober 2022 is er per die datum een vacature ontstaan. Uw raad heeft in de raadsvergadering van 22 september 2022 de heer A.W.J.M. Cornelissen aangewezen als interim-griffier. Het proces voor de werving en selectie van een nieuwe griffier is begin september 2022 opgestart. De voorzitter van de werkgeverscommissie heeft voor de begeleiding van de werving en selectie opdracht verleend aan Bestman, Bestuur & Management. De werkgeverscommissie, de raadsvoorzitter, de gemeentesecretaris, het griffieteam en een HR-functionaris hebben input geleverd voor een profielschets. Dit heeft geresulteerd in de plaatsing van een vacaturetekst op 28 oktober 2022. Er hebben 7 kandidaten gereageerd. Er hebben twee gespreksrondes plaatsgevonden. Uit de gespreksrondes is geconcludeerd dat de heer Gradisen voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het functieprofiel. Er is door (een afvaardiging van) de werkgeverscommissie unaniem gekozen de heer Gradisen aan de raad voor te dragen als aan te wijzen griffier en daarmee samenhangend het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Aan uw raad wordt voorgesteld de heer Gradisen per 1 maart 2023 aan te wijzen als griffier voor de gemeenteraad van Maashorst.

  Besluit

  De raad besluit de heer Nathan Gradisen per 1 maart 2023 aan te wijzen als griffier.

 13. 8.e

  Besluit

  De raad besluit de aanwijzing van de heer A.W.J.M. Cornelissen als interim-griffier van de gemeente Maashorst te verlengen tot aan de datum waarop de nieuw aan te wijzen griffier zijn werkzaamheden aanvangt.

 14. 8.f

  De behoefte aan woningen in Nederland is enorm. Ook de gemeente Maashorst probeert vanuit zijn ambities, zoals verwoord in het “Bestuursakkoord 2022-2026”, potentiële locaties tot ontwikkeling te brengen. Een van deze locaties is gelegen in Odiliapeel en valt  binnen het bestemmingsplan “Odiliapeel 2012”. Odiliapeel is een dorp met iets meer dan 2.000 inwoners. Om de leefbaarheid in stand te houden en de toekomstbestendigheid te garanderen is het noodzakelijk om het dorp in aantallen inwoners verder te laten groeien. Op dit moment is er met name voor de jeugd en jonge gezinnen onvoldoende aanbod in betaalbare woningen om deze doelgroepen in Odiliapeel in voldoende mate te behouden. Ontwikkelaar Grobouw B.V. uit Odiliapeel is in 2020 met het initiatief gestart om binnen het bestemmingsplan “Odiliapeel 2012” tot realisatie van het project “Gebiedsontwikkeling Odiliapeel Oost”
  te komen. Ambitie van het project is om circa 45 betaalbare grondgebonden woningen te realiseren. Om dit in een 1e  stap te concretiseren is in opdracht van Grobouw B.V. en in samenwerking met de gemeente Maashorst door het projectteam Agron Advies, Westerlaken B.V. en Folded een gebiedsvisie opgesteld. De gebiedsvisie geeft op hoofdlijnen een indruk van het ruimtelijke kader waarbinnen het gebied te ontwikkelen.
  Aan de raad wordt gevraagd de gebiedsvisie voor het project Gebiedsontwikkeling Odiliapeel Oost vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het projectplan voor het project Gebiedsontwikkeling Odiliapeel Oost
  2. De gebiedsvisie voor het project Gebiedsontwikkeling Odiliapeel Oost vast te stellen

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het projectplan voor het project Gebiedsontwikkeling Odiliapeel Oost
  2. De gebiedsvisie voor het project Gebiedsontwikkeling Odiliapeel Oost vast te stellen

 15. 8.g

  In 2017 heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Uden een krediet beschikbaar gesteld om voor het gebied tussen de Land van Ravensteinstraat, de Leeuweriksweg en de Aldetiendstraat tot een herontwikkeling te komen. Het college van de voormalige gemeente Uden heeft vervolgens een Nota van uitgangspunten vastgesteld voor de herontwikkeling van dit gebied. In 2018 is besloten de marktuitvraag die op basis van de Nota van Uitgangspunten zou worden uitgezet uit te stellen in afwachting van de resultaten uit de centrumvisie en de ontwikkeling van IKC West. Op 9 november 2021 heeft het college van de voormalig gemeente Uden besloten, nadat de raad op 4 november 2021 aangegeven had geen wensen en bedenkingen te hebben, de herontwikkeling van dit gebied te gunnen aan de combinatie Janssen de Jong Projectontwikkeling en Hurks B.V. met hun plan CONNECT Uden. Om het project verder ten uitvoer te kunnen brengen is een financieel kader uitgewerkt in een grondexploitatie nodig. Het voorbereidingskrediet Herontwikkeling Leeuweriksweg is ingezet om te komen tot een plan zoals dat er nu ligt.
  De raad wordt gevraagd om de grondexploitatie voor het complex Hoek Leeuweriksweg – Land van Ravensteinstraat conform bijlage 1 te openen en het voorbereidingskrediet Herontwikkeling Leeuweriksweg op te nemen in de grondexploitatie Hoek Leeuweriksweg – Land van Ravensteinstraat.

  Voorgesteld besluit

  1. De grondexploitatie voor het complex Hoek Leeuweriksweg – Land van Ravensteinstraat conform bijlage 1 te openen.
  2. Het voorbereidingskrediet Herontwikkeling Leeuweriksweg op te nemen in de grondexploitatie Hoek Leeuweriksweg – Land van Ravensteinstraat.

  Besluit

  1. De grondexploitatie voor het complex Hoek Leeuweriksweg – Land van Ravensteinstraat conform bijlage 1 te openen.
  2. Het voorbereidingskrediet Herontwikkeling Leeuweriksweg op te nemen in de grondexploitatie Hoek Leeuweriksweg – Land van Ravensteinstraat.

 16. 8.h

  In het Bestuursakkoord 2022-2026 Samen bouwen we Maashorst staat dat gemeente Maashorst haar afvalinzameling voor al haar inwoners wil uniformeren, naar een circulaire economie streeft en daarvoor onder andere haar wil afvalbeleid harmoniseren en de dienstverlening naar de inwoners hoog in het vaandel staat. Gemeente Maashorst heeft op haar grondgebied een eigen milieustraat. Het voortzetten van de Gemeenschappelijke regeling Milieustraat Oss zou een opsplitsing blijven betekenen tussen de inwoners van Maashorst: de inwoners van Reek, Schaijk en Zeeland moeten met hun grof afval naar een milieustraat buiten de gemeente Maashorst gaan (duurzaamheidsplein Oss) en de inwoners uit Odiliapeel, Uden en Volkel gaan naar de milieustraat binnen de gemeente Maashorst (milieustraat Maashorst). Aan de raad wordt gevraagd te besluiten tot uittreding uit de gemeenschappelijke regeling.

  Voorgesteld besluit

  1. Uit de Gemeenschappelijke Regeling Milieustraat Oss te treden.
  2. Het gebruik van Duurzaamheidsplein Oss door inwoners uit Reek, Schaijk en Zeeland per 1 januari 2024 te beëindigen.
  3. Voor 2024 een bedrag van €263.000 beschikbaar te stellen voor uittreding Gemeenschappelijke Regeling Milieustraat Oss.
  4. Deze incidentele uitgave 2024 te dekken door te beschikken over de Algemene Reserve.
  5. De 32e begrotingswijziging vast te stellen.

  Besluit

  1. Uit de Gemeenschappelijke Regeling Milieustraat Oss te treden.
  2. Het gebruik van Duurzaamheidsplein Oss door inwoners uit Reek, Schaijk en Zeeland per 1 januari 2024 te beëindigen.
  3. Voor 2024 een bedrag van €263.000 beschikbaar te stellen voor uittreding Gemeenschappelijke Regeling Milieustraat Oss.
  4. Deze incidentele uitgave 2024 te dekken door te beschikken over de Algemene Reserve.
  5. De 32e begrotingswijziging vast te stellen.
 17. 8.i

  In het bestuursakkoord 2022-2026 Samen bouwen we Maashorst staat dat gemeente Maashorst haar afvalinzameling voor al haar inwoners wil uniformeren, naar een circulaire economie streeft en daarvoor onder andere haar wil afvalbeleid harmoniseren en staat de dienstverlening naar de inwoners hoog in het vaandel staat. Het college streeft met het voorliggende raadsvoorstel naar een uniforme afvalinzameling voor alle inwoners van de gemeente Maashorst in 2025. Uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Afvalinzameling biedt de mogelijkheid om de afvalinzameling te uniformeren in heel Maashorst. Het uittreden vereist een bestuurlijk besluit. Volgens bepaling in wet Gemeenschappelijke Regelingen art. 1, lid 4 gaat het college van burgemeester en wethouders over tot het uittreden. Wel heeft het college hiervoor toestemming van de gemeenteraad nodig.

  Voorgesteld besluit

  1. Het college toestemming te geven om uit de Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling gemeente Landerd te treden.
  2. De inzameling door gemeente Oss per 1 januari 2025 te beëindigen.
  3. Voor 2025 een bedrag van €60.000 beschikbaar te stellen voor de uittreding Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling.
  4. Deze incidentele uitgave 2025 te dekken door te beschikken over de Algemene Reserve.
  5. De 31e begrotingswijziging vast te stellen.

  Besluit

  1. Het college toestemming te geven om uit de Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling gemeente Landerd te treden.
  2. De inzameling door gemeente Oss per 1 januari 2025 te beëindigen.
  3. Voor 2025 een bedrag van €60.000 beschikbaar te stellen voor de uittreding Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling.
  4. Deze incidentele uitgave 2025 te dekken door te beschikken over de Algemene Reserve.
  5. De 31e begrotingswijziging vast te stellen.

 18. 8.j

  Op basis van de Financiële verordening gemeente Maashorst 2022 informeert het college de gemeenteraad in de 2e bestuursrapportage over de realisatie van de begroting over de eerste 8 maanden van het lopende begrotingsjaar en bevat de bestuursrapportage ook een herijkingsnota over de reserves en voorzieningen.
  In deze bestuursrapportage is, voor zover mogelijk, een doorkijk over het gehele jaar meegenomen en zijn ook eventuele financiële gevolgen voor de volgende jaren in beeld gebracht. De 2e bestuursrapportage bevat:
  • Een voortgangsrapportage, waarbij kort toegelicht de voortgang van de uitvoering van het programmaplan 2022
  • De 2e financiële afwijkingenrapportage
  • De herijking reserves en voorzieningen 2022

  Voorgesteld besluit

  1. De 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 voor kennisgeving aan te nemen
  2. De kredieten zoals opgenomen in de 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 beschikbaar te stellen
  3. De in het onderdeel Herijkingen reserves en voorzieningen opgenomen af- en bijramingen, instellen en opheffen van reserves en voorzieningen vast te stellen
  4. Het overschot 2e van 2022 ad € 8.477.000 toe te voegen aan de Algemene reserve
  5. Het tekort 2e van 2023 ad € 520.000 te onttrekken aan de Algemene reserve
  6. Het saldo van de incidentele inkomsten en uitgaven voor de jaren 2022 en 2023 ad € 3.303.000 te onttrekken aan de Algemene reserve
  7. De 29e begrotingswijziging van 2022 vast te stellen
  8. De 1e begrotingswijziging van 2023 vast te stellen

  Besluit

  1. De 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 voor kennisgeving aan te nemen
  2. De kredieten zoals opgenomen in de 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 beschikbaar te stellen
  3. De in het onderdeel Herijkingen reserves en voorzieningen opgenomen af- en bijramingen, instellen en opheffen van reserves en voorzieningen vast te stellen
  4. Het overschot 2e van 2022 ad € 8.477.000 toe te voegen aan de Algemene reserve
  5. Het tekort 2e van 2023 ad € 520.000 te onttrekken aan de Algemene reserve
  6. Het saldo van de incidentele inkomsten en uitgaven voor de jaren 2022 en 2023 ad € 3.303.000 te onttrekken aan de Algemene reserve
  7. De 29e begrotingswijziging van 2022 vast te stellen
  8. De 1e begrotingswijziging van 2023 vast te stellen
 19. 8.k

  Als onderdeel van de planning- en controlcyclus wordt jaarlijks, ter behandeling in de laatste vergadering van het lopende jaar, het voorstel tot overheveling van budgetten aan de raad aangeboden. Het voorstel is om een bedrag van € 9.637.996 over te hevelen naar 2023.


  Op 19 december 2022 zijn twee aangepaste begrotingswijzingen toegevoegd. Abusievelijk zijn bij de agendacommissie en de commissie REF van 15 december 2022 foutieve versies opgenomen.
  In de begrotingswijziging stond een overheveling budget verkoop De Garf.
  Die overheveling is op het laatste moment echter nog uit het overhevelingsvoorstel verwijderd.
  Bijgevoegde begrotingswijzigingen sluiten aan met de Bijlage Specificatie overheveling van budgetten 2022 naar 2023.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de voorstellen tot overheveling van budgetten van 2022 naar 2023
  2. Vast te stellen de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging

  Besluit

  1. In te stemmen met de voorstellen tot overheveling van budgetten van 2022 naar 2023
  2. Vast te stellen de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging

 20. 9

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

 21. 9.a

  2022-12-09: Een nieuwe versie van de Verordening gemeentelijke onderscheidingen is toegevoegd aan de stukken (Bijlage 1 Verordening gemeentelijke onderscheiding gemeente Maashorst-aangevuld 081222.docx). Tijdens de commissievergadering van 8 december 2022 heeft wethouder Van den Broek aangegeven dat nog in de verordening wordt opgenomen dat alle erepenningen van voormalig Landerd en Uden worden opgenomen in het register van Maashorst. Daartoe zijn artikel 10 en 11 toegevoegd aan de verordening.

  Voorgesteld besluit

  1. De ‘Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Maashorst’ vast te stellen.
  2. De ‘Verordening Gemeentelijke Onderscheidingen Uden’ van de voormalige gemeente Uden (vastgesteld op 1 augustus 2004) en de ‘Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen’ van de voormalige gemeente Landerd (vastgesteld op 28 september 1994) in te trekken.

  21 december 2022: Motie Maashorst Vooruit toegevoegd.

  Besluit

  1. De ‘Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Maashorst’ vast te stellen.
  2. De ‘Verordening Gemeentelijke Onderscheidingen Uden’ van de voormalige gemeente Uden (vastgesteld op 1 augustus 2004) en de ‘Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen’ van de voormalige gemeente Landerd (vastgesteld op 28 september 1994) in te trekken.

  (besluit unaniem aangenomen)

  21 december 2022: Motie Maashorst Vooruit toegevoegd.


  Er wordt over dit onderwerp ook een motie aangenomen (unaniem aangenomen).

  Moties

  Titel
  Motie Vrijwilligerspenning voor duurzaamheid
 22. 9.b

  2022-12-09: Tijdens de commissievergadering van 8 december 2022 heeft wethouder Van den Broek aangegeven dat begrotingswijziging 3 dient te worden toegevoegd aan het raadsbesluit. Het aangepaste raadsvoorstel en -besluit en bijbehorende bijlage (begrotingswijziging 3) zijn toegevoegd aan de stukken.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de subsidieregeling ‘compensatie kosten accommodatiegebruik door hogere energielasten’.
  2. Het benodigde budget ter hoogste van 220K vanuit de algemene reserves beschikbaar te stellen.
  3. De begrotingswijziging (nummer 3) vast te stellen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de subsidieregeling ‘compensatie kosten accommodatiegebruik door hogere energielasten’.
  2. Het benodigde budget ter hoogste van 220K vanuit de algemene reserves beschikbaar te stellen.
  3. De begrotingswijziging (nummer 3) vast te stellen.

  (besluit unaniem aangenomen)

 23. 9.c

  Op 21 december 2021 stemde het college van de voormalige gemeente Landerd in met het bereikte onderhandelingsresultaat op hoofdlijnen over de aankoop van een gedeelte van perceel K 1503 te Zeeland nabij bedrijventerrein Voederheil. De aan te kopen grond is ca. 3 hectare groot en bevindt zich tussen de Bergmaas, de Landweer en Voederheil. De gronden worden verworven om een extra ontsluiting van bedrijventerrein Voederheil naar de Bergmaas mogelijk te maken en voor een toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein.
  De totale aankoopprijs bedraagt naar verwachting € 1.150.000,-, exclusief BTW. De grondprijs is € 35,- per m². Het bedrag bestaat verder uit een vergoeding voor een latere levering dan in december 2021 was afgesproken, een vergoeding voor de deskundigenkosten en de kosten koper. In het onderhandelingsresultaat is afgesproken dat de gemeente streeft naar afname van de gronden medio 2022. Vanwege het later afnemen van de gronden door de gemeente is overeenstemming bereikt over een vergoeding hiervoor. Om te voorkomen dat het bedrag verder oploopt, wordt aan de raad gevraagd alvast de verwachte aankoopsom beschikbaar te stellen. Zo kan direct na instemming van het college met de overeenkomst het perceel worden afgenomen.

  Voorgesteld besluit

  1. De verwachte koopsom ad € 1.150.000,- euro, exclusief BTW, voor de aankoop van een perceel landbouwgrond nabij bedrijventerrein Voederheil beschikbaar te stellen en deze gronden te activeren als materieel vast actief (MVA) gronden en terreinen.
  2. Vervolgens de grond in te brengen in de grondexploitatie Voederheil II en de grond als verwerving op te nemen bij de eerstvolgende herijking van de grondexploitatie bij de jaarrekening 2022 (MJP 2023).
  3. De rentelast in 2022 van €3.450 te onttrekken uit de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf.
  4. De 33e begrotingswijziging van 2022 vast te stellen.

  Besluit

  1. De verwachte koopsom ad € 1.150.000,- euro, exclusief BTW, voor de aankoop van een perceel landbouwgrond nabij bedrijventerrein Voederheil beschikbaar te stellen en deze gronden te activeren als materieel vast actief (MVA) gronden en terreinen.
  2. Vervolgens de grond in te brengen in de grondexploitatie Voederheil II en de grond als verwerving op te nemen bij de eerstvolgende herijking van de grondexploitatie bij de jaarrekening 2022 (MJP 2023).
  3. De rentelast in 2022 van €3.450 te onttrekken uit de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf.
  4. De 33e begrotingswijziging van 2022 vast te stellen.


  (unaniem aangenomen)

 24. 9.d

  De belastingtarieven welke zijn opgenomen in de diverse belastingverordeningen worden ieder jaar gewijzigd. Aanpassing is nodig vanwege inflatiecorrecties, eerder vastgesteld beleid of het streven naar kostendekkendheid. Ook is dit noodzakelijk om aansluiting te houden bij de in de begroting geraamde belastingopbrengsten. Volgens de Gemeentewet dient de gemeenteraad
  de belastingverordeningen vast te stellen alvorens een gemeente de belastingen kan heffen.


  Op 19 december 2022 is bij de commissie REF en op 20 december 2022 bij de raadsvergadering een e-mail met bijlage van wethouder Van Heeswijk als antwoord op een vraag van de heer Segers (SP) tijdens de vergadering van de commissie REF van 15 december 2022 toegevoegd.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  b e s l u i t
  vast te stellen:
  1. de verordening afvalstoffenheffing Maashorst 2023;
  2. de eerste wijziging verordening riool- en waterzorgheffing Uden 2022;
  3. de eerste wijziging verordening riool- en waterzorgheffing Landerd 2022;
  4. de verordening onroerende zaakbelastingen Maashorst 2023;
  5. de verordening parkeerbelastingen Maashorst 2023;
  6. de verordening staangeld Maashorst 2023;
  7. de verordening reclamebelasting Maashorst 2023;
  8. de eerste wijziging verordening markt en standplaatsen Uden 2022;
  9. de eerste wijziging verordening marktgelden Landerd 2022;
  10. de eerste wijziging verordening begrafenisrechten Uden 2022;
  11. de eerste wijziging verordening lijkbezorgingsrechten Landerd 2022;
  12. de verordening toeristenbelasting Maashorst 2023;
  13. de verordening forensenbelasting Maashorst 2023;
  14. de legesverordening Maashorst 2023.

  Besluit

  b e s l u i t
  vast te stellen:
  1. de verordening afvalstoffenheffing Maashorst 2023;
  2. de eerste wijziging verordening riool- en waterzorgheffing Uden 2022;
  3. de eerste wijziging verordening riool- en waterzorgheffing Landerd 2022;
  4. de verordening onroerende zaakbelastingen Maashorst 2023;
  5. de verordening parkeerbelastingen Maashorst 2023;
  6. de verordening staangeld Maashorst 2023;
  7. de verordening reclamebelasting Maashorst 2023;
  8. de eerste wijziging verordening markt en standplaatsen Uden 2022;
  9. de eerste wijziging verordening marktgelden Landerd 2022;
  10. de eerste wijziging verordening begrafenisrechten Uden 2022;
  11. de eerste wijziging verordening lijkbezorgingsrechten Landerd 2022;
  12. de verordening toeristenbelasting Maashorst 2023;
  13. de verordening forensenbelasting Maashorst 2023;
  14. de legesverordening Maashorst 2023.

 25. 10

  Besluit

  De motie wordt staande de vergadering gewijzigd. Aan het dictum wordt toegevoegd: "Het is van belang dat het op een laagdrempelige manier voor de ouders van deze kinderen en zonder te stigmatiseren van deze kinderen tot stand komt."


  Met deze wijziging wordt de motie (unaniem) aangenomen.

  Moties

  Titel
  Gezonde maaltijd op school
 26. 11

  2022-12-20: Dhr. De Jong, PRO heeft de motie ingetrokken.
  2022-12-18: Dhr. De Jong, PRO heeft een motie vreemd Vrijstelling giften tot € 1.200,- per jaar voor mensen in de bijstand ingediend.

 27. 12

  Op verzoek van de CDA-fractie is op 22 december 2022 een aangepaste motie toegevoegd. De tekst van beslispunt 3 van het dictum is aangepast. Daarnaast zijn er mede-indieners toegevoegd.

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken.


  Het college zal ten behoeve van de vergadering van de Commissie S&B van 26 januari 2023 het (locatie)onderzoek en het advies aanreiken (gereed tweede week van januari 2023) opdat dit besproken kan worden en kan dienen voor nadere besluitvorming in de raadsvergadering van 9 februari 2023.

  Moties

  Titel
  Uitplaatsing Red Sox Park Moleneind
 28. 13

  Besluit

  .

  De vergadering wordt om 21.15 uur gesloten.