Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 22 september 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal gemeentehuis Uden

Voorzitter
Paul Rüpp
Toelichting

De vergadering is terug te kijken via https://channel.royalcast.com/maashorst/#!/maashorst/20220922\_1

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Afwezig:

  • Mara Slegers (Maashorst Vooruit)
  • Ali Akdeniz (Jong Maashorst)
 2. 2

  Aan de concept-agenda zijn op 20 september twee raadsvoorstellen toegevoegd:
  - Aanwijsbesluit interim griffier
  - Benoeming plaatsvervangend commissievoorzitter(s) Samenleving en bestuur, lid auditcommissie en benoeming commissielid niet-zijnde raadslid


  Bij het vaststellen van de agenda wordt aan de raad gevraagd of hij instemt met toevoeging aan de agenda en of het hamerpunten of bespreekpunten zijn.

 3. 3

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

 4. 4

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

 5. 5

  Raadsleden die tijdens de rondvraag vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de rondvraag schriftelijk bij de voorzitter.

 6. 6

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd als hamerstuk.

 7. 6.a

  Arbeidsongeschikt raken. Dat kan ook een burgemeester of een wethouder overkomen. Dit betekent een extra kostenpost voor de gemeente. De gemeente Maashorst heeft dan te maken met de arbeidsongeschikte persoon én zijn vervanger. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Voor het risico van arbeidsongeschiktheid voor het college van burgemeester en wethouders kan de gemeente zich verzekeren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (6), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)
 8. 6.b

  Door de intreding van de Omgevingswet vervalt de huidige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht als grondslag voor de  Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. Voor de gemeente Maashorst vervangt de voorgestelde verordening de huidige verordeningen van de voormalige gemeenten Landerd en Uden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (6), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)
 9. 6.c

  In het kader van het project Kerkstraat Oost te Zeeland is een overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer. In deze overeenkomst is opgenomen dat de gronden en opstallen lokaal bekend Puttelaar 37 te Zeeland overgedragen worden van de gemeente naar initiatiefnemer en dat initiatiefnemer in het plan Kerkstraat Oost woningen mag ontwikkelen. In de overeenkomst is ook opgenomen dat de gemeente meewerkt aan het omzetten van de huidige maatschappelijke bestemming van het perceel Puttelaar 37 naar een woonbestemming. Ten behoeve van deze omzetting naar een woonbestemming heeft het college van de gemeente Landerd op 26 mei 2020 een positief principebesluit genomen. Daarna is door toekomstig eigenaar een ontwerp bestemmingsplan aangeleverd. Dit bestemmingsplan is beoordeeld en gebleken is dat dit ontwerp bestemmingsplan voldoet aan het vigerende beleid en regels. Hierop heeft het college van de gemeente Maashorst op 15 maart 2022 besloten om het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Gedurende de termijn van ter inzage legging is 1 zienswijze ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (6), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)
 10. 6.d

  De realisatie en exploitatie van de crisisnoodopvang (CNO) voor asielzoekers aan Boekelsedijk 3 te Zeeland brachten kosten met zich mee voor de gemeente, zowel voor opvang als de organisatie daarvan. Voorliggende begrotingswijziging gaat om een tussentijdse rapportage. Een financieel (eind)overzicht van de CNO volgt in het najaar. Vanwege de herindeling staat gemeente Maashorst onder financieel toezicht van provincie Noord-Brabant en wordt ieder voorstel voor (extra) nog niet geraamde middelen voorgelegd aan de raad ter instemming.


  Naar aanleiding van de bespreking van dit voorstel in de commissie REF van 15 september is bijlage 3 aangepast.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (6), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Begrotingswijziging nr. 18 ‘CNO Maashorst’ vast te stellen en dit raadsbesluit met bijbehorende begrotingswijziging ter goedkeuring aan te bieden aan de financieel toezichthouder, provincie Noord-Brabant.

 11. 6.e

  Voorgesteld besluit:

  1. Het beleidsplan Gladheidsbestrijding 2022-2027 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (6), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)
 12. 7

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

 13. 7.a

 14. 7.b

  Op 22 april 2021 en 29 april 2021 hebben de gemeenteraden van Landerd en Uden de ‘Verordening Starterslening 2021’ vastgesteld, waarna deze in werking is getreden. De starterslening is een (tweede) hypothecaire lening ten behoeve van de aankoop van een woning. Deze hypothecaire lening vormt een aanvulling op de eerste hypotheek en overbrugt het verschil tussen datgene wat een huizenkoper maximaal kan lenen en de aankoopprijs van de woning (tot een bepaald maximum). In de ‘Verordening Starterslening 2021’ van Landerd en Uden zijn de eerdere verordeningen van Landerd en Uden al geactualiseerd en geharmoniseerd. De nu voorgelegde ‘Verordening Starterslening 2022’ is alleen tekstueel aangepast naar Maashorst en dient opnieuw vastgesteld te worden.

  Voorgesteld besluit

  1. De ‘Verordening Starterslening 2022’ vast te stellen.
  2. De ‘Verordening Starterslening 2021’ van de gemeente Uden, vastgesteld op 29 april 2021 en de ‘Verordening Starterslening        2021’ van de gemeente Landerd vastgesteld op 22 april 2021 in te trekken.

  Toezeggingen

  Titel
  Verordening Startersleningen 2022
 15. 7.c

  Op 10 november 2020 heeft het college van de voormalige gemeente Landerd in haar beslissing op bezwaar besloten omgevingsvergunning te verlenen voor een tijdelijke supermarkt in Reek voor een periode van 5 jaar. Het college heeft toen tevens besloten om onafhankelijk van Aldi de effecten op de winkeliers in Landerd te monitoren. Per oktober 2022 is de winkel een jaar open. Dat is een goed moment om de starten met de monitoring van de effecten. Destijds is echter geen budget beschikbaar gesteld om de monitoring tot uitvoering te kunnen brengen. Daarom wordt uw raad voorgesteld dit alsnog te doen.

 16. 7.d

  Aan de raad wordt voorgesteld de heer A.W.J.M. Cornelissen met ingang van 1 oktober 2022 tot 1 januari 2023 aan te wijzen
  als interim-griffier van de gemeente Maashorst.


  Op 21 september 2022 is een aangepast raadsvoorstel toegevoegd. Daarin is het aantal uren waarvoor de heer Cornelissen tijdelijk wordt ingehuurd, explicieter vermeld.

 17. 7.e

 18. 8
  Sluiting