Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

.

donderdag 14 juli 2022

19:30 - 23:00
Locatie

IBN/Meeters, Hockeyweg 5 Uden

Voorzitter
Paul Rüpp
Toelichting

De vergadering is terug te bekijken via https://channel.royalcast.com/maashorst/#!/maashorst/20220714\_1

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Verhinderd zijn:
  Mirelle Klijs (Gewoon Uden)
  Gerhard Benneker (Voor de Dorpen)
  Janco Bethlehem (Forum voor Democratie)

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De laatste keer dat de raad vergadert op de externe locatie, want na het zomerreces zal er weer in het gemeentehuis vergaderd kunnen worden.
  Er zijn berichten van verhindering van: Mirelle Klijs (Gewoon Uden), Gerhard Benneker (Voor de Dorpen), Janco Bethlehem (Forum voor Democratie)

 2. 2

  Besluit

  De SP heeft aangekondigd een Motie in te dienen bij agendapunt 7b Raadsvoorstel Programmarekening 2021 voormalige gemeenten Landerd en Uden.


  Aan de conceptagenda zijn verder vijf extra agendapunten toegevoegd, namelijk vier moties vreemd aan de agenda en een onderwerp op verzoek van het college.


  Afgesproken wordt dat agendapunt 5 ‘rondvraag’ na de hamerpunten besproken wordt
  De raad stelt de agenda met bovenstaande wijzigingen vast.

 3. 3

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

  Besluit

  De besluitenlijst wordt conform vastgesteld, waarbij de verschrijving in de naam van de heer Keijzer (MV) aangepast wordt.

 4. 4

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

  Besluit

  De raad stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

 5. 5

  Raadsleden die tijdens de rondvraag vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de rondvraag schriftelijk bij de voorzitter.
  12-07-2022: de rondvraag van UdenPlusLanderd is toegevoegd.
  13-07-2022: VVD zal vragen stellen over Aldi Uden

  Besluit

  De heer De Vroomen (VVD) stelt vragen over de Aldi in Uden.
  Wethouder Van Lankvelt zegt na beantwoording van de vragen toe dat hij het achterliggende onderzoek bij het besluit van het college om de Aldi in Uden te vergunnen aan de raad ter beschikking zal stellen.


  De heer Van Tiel (UdenPlusLanderd) stelt vragen over stikstof.


  De heer Van de Ven (VdD) dient een motie Zorgvuldig Stikstofbeleid in, maar trekt deze na bespreking weer in en hij zal hier na het zomerreces op terug komen.


  Wethouder Van den Heuvel zegt toe een brief op te stellen namens de hele gemeenteraad en deze in het college op 19 juli vast te stellen, om een statement namens de gemeente Maashorst aan het kabinet kenbaar te maken.

  Toezeggingen

  Titel
  Aldi in Uden (rondvraag van VVD)
  Stikstofproblematiek (rondvraag van UPL)
 6. 6

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd als hamerstuk.

 7. 6.a

  Toelichting
  Op 3 januari 2022 is door de gemeenteraad bij verordening een rekenkamer ingesteld. De raad heeft
  besloten een rekenkamer met drie externe leden (waaronder de voorzitter) in te stellen. In
  artikel 6 van de Verordening rekenkamer gemeente Maashorst 2022 is bepaald dat de
  vergoeding voor de leden voor het bijwonen van vergaderingen van de rekenkamer alsmede de
  onkostenvergoeding bij latere verordening worden vastgesteld. Deze verordening ligt thans ter
  vaststelling door de raad voor.


  Voorgesteld besluit
  De Verordening vergoeding leden rekenkamer Gemeente Maashorst 2022 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Gewoon Uden (1), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  vast te stellen de Verordening vergoeding leden rekenkamer gemeente Maashorst 2022

 8. 6.b

  De belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) is een gemeenschappelijke regeling waarin de volgende gemeenten deelnemen: Boekel, Maashorst, Oss, Deurne, Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel, Bernheze en Waterschap Aa en Maas. De heffing en invordering van de lokale belastingen worden door de BSOB uitgevoerd, als ook de waardering van de WOZ-objecten voor de deelnemende gemeenten. Deze ontwerpbegroting heeft het doel om inzicht te verschaffen in het beleid van deze gemeenschappelijke regeling en de financiële gevolgen van het beleid voor 2023 en de hierop volgende jaren te brengen. De ontwerpbegroting 2023 maakt onderdeel uit van de bestuurlijke cyclus 2023 en wordt aan de raad ter instemming aangeboden.De raad heeft de mogelijkheid om een afzonderlijke zienswijze in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Gewoon Uden (1), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2022 BSOB
  2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 BSOB
  3. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze m.b.t. de ontwerpbegroting 2023 BSOB en deze aan het Dagelijks Bestuur van de BSOB kenbaar te maken

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t

  1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2022 BSOB
  2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 BSOB
  3. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze m.b.t. de ontwerpbegroting 2023 BSOB en deze aan het Dagelijks Bestuur van de BSOB kenbaar te maken
 9. 6.c

  Initiatiefnemer verzoekt de gemeente om medewerking te verlenen aan een postzegel bestemmingsplan t.b.v. de realisatie van een Ruimte-voor-Ruimte woning. Binnen de huidige bestemming is het niet rechtstreeks toegestaan om een woning te realiseren.
  Het college van Landerd heeft een principebesluit genomen om medewerking te verlenen aan deze ontwikkeling.
  Naar aanleiding hiervan heeft initiatiefnemer in maart 2021 een aanvraag voor een bestemmingsplan ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Gewoon Uden (1), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Kleine Graspeel ong. Zeeland’ ongewijzigd vast te stellen inclusief ‘Zienswijzen nota bestemmingsplan Kleine Graspeel ong. Zeeland’.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t

  1. Het bestemmingsplan ‘Kleine Graspeel ong. Zeeland’ ongewijzigd vast te stellen inclusief ‘Zienswijzen nota bestemmingsplan Kleine Graspeel ong. Zeeland’.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 10. 6.d

  Op het adres Heijtmorgen 14 te Reek is sprake van een perceel met een detailhandelsbestemming. Het perceel is kadastraal gesplitst en verkocht aan beide buren, woonachtig op de aangrenzende adressen Heijtmorgen 12 en Heijtmorgen 14a. Initiatiefnemer is voornemens om een gedeelte van het aangekochte perceel bij het woonperceel van nummer 14a te voegen en op het resterende deel een nieuwe levensloopbestendige woning te realiseren. Een niet langer in gebruik zijnde detailhandelslocatie in een woonomgeving wordt hiermee vervangen door een levensloopbestendige woning.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Gewoon Uden (1), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Heijtmorgen 14 en 14a Reek’ (NL.IMRO.1991.BPreeHeijtmo14-VA01) ongewijzigd vast te stellen
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t

  1. Het bestemmingsplan ‘Heijtmorgen 14 en 14a Reek’ (NL.IMRO.1991.BPreeHeijtmo14-VA01) ongewijzigd vast te stellen
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 11. 6.e

  Op 5 maart 2020 heeft de gemeenteraad van Uden de Visie Lankes vastgesteld. De Visie bevat de grondslag en het afwegingskader voor nieuwe ontwikkelingen in de buurtschap Lankes, met name het realiseren van woningen rondom zogeheten boerenerven. Inmiddels lopen hiervoor meerdere initiatieven. Het eerste initiatief dat heeft geresulteerd in een concrete ontwikkeling is de locatie Breestraat (ongenummerd). Het hiervoor opgestelde bestemmingsplan bevat een nieuw boerenerf met drie nieuwe woningen, bij de bestaande woning Breestraat 1. Deze bestaande woning wordt tevens onderdeel van het boerenerf. Ook is een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor het plangebied. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ontvangen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Gewoon Uden (1), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Breestraat (ongenummerd) ongewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. Het beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen.

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t

  1. Het bestemmingsplan Breestraat (ongenummerd) ongewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. Het beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen.
 12. 6.f

  Initiatiefnemer is eigenaar van een voormalig agrarisch bedrijfsperceel aan de Leeuwstraat 7 te Volkel. Op het perceel rust nu een woonbestemming. Initiatiefnemer is voornemens die bestemming om te zetten naar een bedrijfsbestemming ten behoeve van zijn bedrijf in verlichtingsarmaturen voor de agrarische sector. Op de locatie zal uitsluitend assemblage en kleinschalige bewerking van (elders) op maat gemaakte verlichtingsarmaturen plaatsvinden.


  Initiatiefnemer wil een van de bestaande oude bedrijfsgebouwen op de locatie in gebruik nemen en vergroten. Er wordt dus nieuwe bebouwing toegevoegd. Aan de andere kant wordt de overige bedrijfsbebouwing op de locatie gesloopt. Per saldo is er sprake van ontstening. Daarnaast is in 2021 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een woning op het perceel. Die woning is in het voorliggende bestemmingsplan opgenomen als bedrijfswoning.


  Omwille van de tijd is het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Op hoofdlijnen waren de diverse vakspecialisten akkoord. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 7 april 2022 tot en met 18 mei 2022. Tijdens die termijn zijn geen zienswijzen ontvangen. Wel heeft het ontwerp bestemmingsplan aanleiding gegeven enkele ambtshalve wijzigingen door te voeren. Daarom wordt u voorgesteld om de raad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Gewoon Uden (1), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Leeuwstraat 7, Volkel’ met IDN nummer NL.IMRO.1991.BPLeeuwstraat7-ON01 gewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t

  1. Het bestemmingsplan ‘Leeuwstraat 7, Volkel’ met IDN nummer NL.IMRO.1991.BPLeeuwstraat7-ON01 gewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 13. 6.g

  Al langere tijd lopen er plannen voor het realiseren van woningbouw in Oventje. Dit heeft geleid tot het principebesluit van 6 mei 2020 voor het realiseren van 10 woningen voor starters en senioren. Na dit principebesluit is er een bestemmingsplan opgesteld dat deze ontwikkeling mogelijk moet maken. Dit bestemmingsplan is getoetst en het college van de voormalige gemeente Landerd heeft besloten om het bestemmingsplan ter inzage te leggen. Gedurende de ter inzage termijn zijn er meerdere gesprekken geweest met omwonenden die aanvullende informatie verzochten over het plan en de gemaakte keuzes. Dit heeft ook geleid tot meerdere zienswijzen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Gewoon Uden (1), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Zienswijzen 2 tm 5 ongegrond te verklaren en zienswijzen 1 gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren
  2. Het bestemmingsplan “Ontwikkeling Voor-Oventje, ’t Oventje” met nummer NL.IMRO.1685.BPove2021inbreiding-VG01 gewijzigd vast te stellen
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t

  1. Zienswijzen 2 tm 5 ongegrond te verklaren en zienswijzen 1 gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren
  2. Het bestemmingsplan “Ontwikkeling Voor-Oventje, ’t Oventje” met nummer NL.IMRO.1685.BPove2021inbreidin-VG01 gewijzigd vast te stellen
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 14. 6.h

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Gewoon Uden (1), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  De Archiefverordening gemeente Maashorst 2022 vast te stellen.

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  De Archiefverordening gemeente Maashorst 2022 vast te stellen

 15. 6.i

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Gewoon Uden (1), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen zienswijze in te dienen over het jaarplan 2023 en de conceptbegroting van RNOB;
  2. De regio hier middels bijgevoegde conceptbrief over te informeren.

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t

  1. Geen zienswijze in te dienen over het jaarplan 2023 en de conceptbegroting van RNOB
  2. De regio hier middels bijgevoegde conceptbrief over te informeren
 16. 6.j

  Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 11 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2023 en Jaarverantwoording 2021.
  Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio beslist op 6 juli 2022 over de Programmabegroting en Jaarverantwoording. Het Algemeen Bestuur betrekt daarbij alle zienswijzen. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept Programmabegroting 2023 en de resultaatbestemming 2021. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner) bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 27 juni 2022 hun zienswijzen kenbaar te maken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Gewoon Uden (1), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  De positieve zienswijze op de Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vaststellen. De zienswijze ondersteunt de beleidslijn uit de Programmabegroting 2023 en de resultaatbestemming 2021.

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  De positieve zienswijze op de Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen. De zienswijze ondersteunt de beleidslijn uit de Programmabegroting 2023 en de resultaatbestemming 2021.

 17. 6.k

  Op verzoek van het college zijn twee aparte agendapunten opgenomen voor de Meerjarenperspectieven Grondexploitaties 2021 van voormalig gemeenten Landerd en van Uden.
  De reden die het college hier geeft is dat dit beide nog afrondingen betreft van deze twee voormalige gemeenten vanuit het perspectief van de jaarrekeningen 2021.
  De financieel technische uitgangspunten die gebruikt zijn (o.a. indexpercentages etc.) zijn gelijk maar verder zijn beide voorstellen opgemaakt conform de gebruikelijke werkwijzen van die voormalige gemeenten. Dit betekent dat de beslispunten anders zijn verwoord maar uiteindelijk worden beide grondexploitaties vastgesteld en dat wordt als basis gebruikt voor een volgende herziening waarbij de grondexploitatie van Maashorst als één geheel wordt gepresenteerd.


  Tijdens de commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën van 7 juli 2022 heeft de fractie UdenPlusLanderd aangegeven dat dit raadsvoorstel een hamerstuk wordt mits de motie fietspaden uit bestuursperiode Landerd wordt toegevoegd aan de stukken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Gewoon Uden (1), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het meerjarenperspectief Grondexploitatie Landerd 2022 vast te stellen;
  2. De 9e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t

  1. Het meerjarenperspectief Grondexploitatie Landerd 2022 vast te stellen
  2. De 9e begrotingswijziging 2022 vast te stellen
 18. 7

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

 19. 7.a

  Op verzoek van het college zijn twee aparte agendapunten opgenomen voor de Meerjarenperspectieven Grondexploitaties 2021 van voormalig gemeenten Landerd en van Uden.
  De reden die het college hier geeft is dat dit beide nog afrondingen betreft van deze twee voormalige gemeenten vanuit het perspectief van de jaarrekeningen 2021.
  De financieel technische uitgangspunten die gebruikt zijn (o.a. indexpercentages etc.) zijn gelijk maar verder zijn beide voorstellen opgemaakt conform de gebruikelijke werkwijzen van die voormalige gemeenten. Dit betekent dat de beslispunten anders zijn verwoord maar uiteindelijk worden beide grondexploitaties vastgesteld en dat wordt als basis gebruikt voor een volgende herziening waarbij de grondexploitatie van Maashorst als één geheel wordt gepresenteerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Gewoon Uden (1), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de gehanteerde uitgangspunten zoals die gebruikt zijn bij het opstellen van het MeerJarenPerspectief (MJP) van het grondbedrijf conform bijlage 1;
  2. In te stemmen met onderstaande geactualiseerde grondexploitaties 2022 ten behoeve van een geactualiseerd MJP 2022:
  a. Goorkens
  b. Hoevenseweg
  c. Hoenderbos-Velmolen
  d. De Ruiter
  e. Uden Noord I
  f. Uden-Noord II
  g. Velmolen Oost
  h. Eikenheuvel
  i. Hoogveld
  j. Hoogveld-Zuid
  k. Spechtenlaan 2e fase
  3. In te stemmen met de actualisatie van de ontwikkeling van de bestemmingsreserves van het grondbedrijf volgens het MJP 2022;
  4. In te stemmen met de actualisatie van de ontwikkeling van de Algemene Bedrijfsreserve (ABR) van het grondbedrijf volgens het MJP 2022.
  5. In te stemmen met het ophogen van de post “niet te verhalen plankosten initiatieven van derden” in de Algemene bedrijfsreserve (ABR).
  6. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging nr. 6.

  Besluit

  Naar aanleiding van vragen van de VVD zegt de raadsvoorzitter toe met het presidium of agendacommissie te bespreken of en wanneer er een avond over de lopende projecten in de gemeente georganiseerd kan worden. Ook zegt de raadsvoorzitter toe om een manier te zoeken waarop de stand van zaken van de lopende projecten in de gemeente meer actueel inzichtelijk gemaakt kan worden.
  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t

  1. In te stemmen met de gehanteerde uitgangspunten zoals die gebruikt zijn bij het opstellen van het MeerJarenPerspectief (MJP) van het grondbedrijf conform bijlage 1;
  2. In te stemmen met onderstaande geactualiseerde grondexploitaties 2022 ten behoeve van een geactualiseerd MJP 2022:
   a. Goorkens
   b. Hoevenseweg
   c. Hoenderbos-Velmolen
   d. De Ruiter
   e. Uden Noord I
   f. Uden-Noord II
   g. Velmolen Oost
   h. Eikenheuvel
   i. Hoogveld
   j. Hoogveld-Zuid
   k. Spechtenlaan 2e fase
  3. In te stemmen met de actualisatie van de ontwikkeling van de bestemmingsreserves van het grondbedrijf volgens het MJP 2022;
  4. In te stemmen met de actualisatie van de ontwikkeling van de Algemene Bedrijfsreserve (ABR) van het grondbedrijf volgens het MJP 2022.
  5. In te stemmen met het ophogen van de post “niet te verhalen plankosten initiatieven van derden” in de Algemene bedrijfsreserve (ABR).
  6. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging nr.6

  Toezeggingen

  Titel
  Lopende projecten gemeente Maashorst
 20. 7.b

  De Programmarekening maakt onderdeel uit van de planning en controlcyclus. In deze documenten wordt nu door het college van de gemeente Maashorst verantwoording afgelegd over het financieel beheer en het gevoerde beleid van de voormalige gemeenten Landerd en Uden. Met de formele vaststelling van beide programmarekeningen sluiten we de boeken van de voormalige gemeenten Landerd en Uden.


  Het saldo van de Programmarekeningen is aanzienlijk en wordt separaat toegelicht. Het saldo van de Programmarekening 2021 van de voormalige gemeente Landerd wordt toegelicht in de Programmarekening 2021 van de voormalige gemeente Landerd en het saldo van de voormalige gemeente Uden wordt uiteraard toegelicht in de Programmarekening 2021 van de voormalige gemeente Uden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Gewoon Uden (1), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. a. De Programmarekening 2021 van de voormalige gemeente Landerd vast te stellen
      b. De programmarekening 2021 van de voormalige gemeente Uden vast te stellen
  2. Om van het gezamenlijk positief resultaat ad € 8.481.591 onderstaande budgetten te bestemmen voor 2022 te weten;

  • Budget citymarketing(€ 25.000) voor verdere realisatie in 2022
  • Budget verplaatsing bushaltes Hoevenseweg (€ 41.000) voor realisatie in 2022
  • Budget herstel schade bomen door Kermis Uden(€ 30.000)
  • Budget aanschaf diverse modules burgerzaken (€ 11.000)
  • Budget werkelijk restant overhevelingsvoorstel Landerd (€ 1.945.529)
  • Budget inspectie, meerjarenplanning en groot onderhoud civieltechnische kunstwerken (voormalige gemeente Landerd) (€ 12.000)
  • Budget verbinding jeugdhulp en passen onderwijs(voormalige gemeente Landerd) (7.000)
  • Budget WMO ouderenzorg (voormalige gemeente Landerd) (€ 5.000)
  • Budget dorpshuizen (voormalige gemeente Landerd) (€ 30.000)
  • Budget ICT (voormalige gemeente Landerd) (€ 9.000)
  • Diverse extra aankopen openbare verlichting (€ 0) (€ 44.000 gedekt uit een bijdrage van de reserve openbare verlichting)
  • Inspectie speeltoestellen (€ 0) (€ 35.086 gedekt uit de reserve speeltoestellen)
  • Behoedzaamheidsreserve groen voor Rood (€ 0) (€ 21.441 gedekt uit reserve)
  • Overschot exploitatie riolering voormalige gemeente Landerd (€ 132.511)

  3. Het resterende resultaat van € 6.233.551 toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar
  4. De 3e begrotingswijziging 2022 vast te stellen

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  1. a. De Programmarekening 2021 van de voormalige gemeente Landerd vast te stellen
      b. De programmarekening 2021 van de voormalige gemeente Uden vast te stellen
  2. Om van het gezamenlijk positief resultaat ad € 8.481.591 onderstaande budgetten te bestemmen voor 2022 te weten;
  • Budget citymarketing(€ 25.000) voor verdere realisatie in 2022
  • Budget verplaatsing bushaltes Hoevenseweg (€ 41.000) voor realisatie in 2022
  • Budget herstel schade bomen door Kermis Uden(€ 30.000)
  • Budget aanschaf diverse modules burgerzaken (€ 11.000)
  • Budget werkelijk restant overhevelingsvoorstel Landerd (€ 1.945.529)
  • Budget inspectie, meerjarenplanning en groot onderhoud civieltechnische kunstwerken
  (voormalige gemeente Landerd) (€ 12.000)
  • Budget verbinding jeugdhulp en passen onderwijs(voormalige gemeente Landerd)
  7.000)
  • Budget WMO ouderenzorg (voormalige gemeente Landerd) (€ 5.000)
  • Budget dorpshuizen (voormalige gemeente Landerd) (€ 30.000)
  • Budget ICT (voormalige gemeente Landerd) (€ 9.000)
  • Diverse extra aankopen openbare verlichting (€ 0) (€ 44.000 gedekt uit een bijdrage
  van de reserve openbare verlichting)
  • Inspectie speeltoestellen (€ 0) (€ 35.086 gedekt uit de reserve speeltoestellen)
  • Behoedzaamheidsreserve groen voor Rood (€ 0) (€ 21.441 gedekt uit reserve)
  • Overschot exploitatie riolering voormalige gemeente Landerd (€ 132.511)

  1. Het resterende resultaat van € 6.233.551 toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar
   4. De 3e begrotingswijziging 2022 vast te stellen
   De door SP, VVD, UdenPlusLanderd en GroenLinks ingediende en naar aanleiding van de discussie aangepaste motie over een Noodfonds voor gedupeerden frauduleuze bewindvoering wordt met algemene stemmen aangenomen.
   Roept het college van burgemeester en wethouders op:
   om in september 2022 aan de raad te laten weten welke mogelijkheden er voor de gemeente zijn om de gedupeerden te ondersteunen.

  Moties

  Titel
  Motie frauduleuze bewindvoering
 21. 7.c

  De Kadernota 2023 is een product uit de planning- en controlcyclus van de gemeente Maashorst. Het is het startdocument voor de Programmabegroting 2023, die de komende maanden wordt opgesteld. In het onderdeel ‘financieel perspectief’ wordt ingezoomd op de bij het college bekende ontwikkelingen (peildatum maart/april).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Gewoon Uden (1), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de Kadernota met daarin opgenomen als bijlage het uitvoeringsprogramma Bestuursakkoord
  2. De 1e financiële afwijkingenrapportage 2022 vast te stellen
  3. Jaarschijf 2022 van het bestedings- en dekkingsplan zoals opgenomen in de Kadernota vast te stellen
  4. Het in 2022 per saldo negatieve bedrag van € 2.043.000 (€ 519.000 structureel in 2022, en € 1.524.000 incidenteel in 2022) te onttrekken aan de algemene reserve vrij besteedbaar.
  5. De financiële gevolgen van het bestedings- en dekkingsplan vanaf 2023 te betrekken bij de voorbereiding van Programmabegroting 2023
  6. De uit deze Kadernota 2023 voortvloeiende begrotingswijziging (nr 10) vast te stellen
  7. De kredieten zoals opgenomen in de afwijkingenrapportage beschikbaar te stellen

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t

  1. Kennis te nemen van de Kadernota 2023 met daarin opgenomen als bijlage het uitvoeringsprogramma Bestuursakkoord
  2. De 1e financiële afwijkingenrapportage 2022 vast te stellen
  3. Jaarschijf 2022 van het bestedings- en dekkingsplan 2022-2026 zoals opgenomen in de Kadernota 2023 vast te stellen
  4. Het in 2022 per saldo negatieve bedrag zoals opgenomen in de tabel bij het Bestedings-en dekkingplan 2022-2026 van € 2.043.000 (€ 519.000 structureel in 2022, en € 1.524.000 incidenteel in 2022) te onttrekken aan de algemene reserve vrij besteedbaar.
  5. De financiële gevolgen van het bestedings- en dekkingsplan 2022-2026 vanaf 2023 te betrekken bij de voorbereiding van Programmabegroting 2023
  6. De uit deze Kadernota 2023 voortvloeiende begrotingswijziging (nr 10) vast te stellen
  7. De kredieten zoals opgenomen in de 1e financiële afwijkingenrapportage 2022 beschikbaar te stellen
 22. 7.d

  Tijdens de commissievergadering Samenleving en Bestuur van 7 juli 2022 heeft wethouder Sour toegezegd met een aangepast raadsvoorstel, waarin de term harmonisatie expliciet wordt vermeld, naar de raad te komen.
  Op 13 juli jl. is het nieuwe raadsvoorstel toegevoegd. Het raadsvoorstel is op de volgende punten aangepast:

  • Onder het kopje Beoogd effect is opgenomen 'door het harmoniseren van het tarief.'
  • Toegevoegd als argument onder 1.2
  • Toegevoegd onder het kopje Communicatie

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Gewoon Uden (1), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Ter dekking van de extra kosten van de verhoging van het uurtarief Hulp bij het huishouden (HbH) van €26,53 naar €29,33 in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, voor de overeenkomsten afgesloten door de voormalige gemeente Uden, met ingang van 2022 een structureel aanvullend budget van € 500K ter beschikking te stellen;
  2. Deze op te nemen in het bestedings- en dekkingsplan van de kadernota 2023 (1ste afwijkingenrapportage 2022).

  Besluit

  Naar aanleiding van vragen van UdenPlusLanderd zegt de raadsvoorzitter toe te kijken hoe de vertrouwelijke aanbestedingsstukken Hulp bij de Huishouding voor de raad beschikbaar gesteld kunnen worden.


  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t

  1. Ter dekking van de extra kosten van de verhoging van het uurtarief Hulp bij het huishouden (HbH) naar €29,33 in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, voor de overeenkomsten afgesloten door de voormalige gemeente Uden, met ingang van 2022 een structureel aanvullend budget van € 500K ter beschikking te stellen;
  2. Deze op te nemen in het bestedings- en dekkingsplan van de kadernota 2023 (1ste afwijkingenrapportage 2022).

  Toezeggingen

  Titel
  Ontwikkelingen Hulp bij het Huishouden
 23. 7.e

  Besluit

  De door CDA en UdenPlusLanderd opgestelde en ingediende motie wordt na beraadslaging in aangepaste vorm met algemene stemmen aangenomen.
  Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om

  1. Bij het opstellen van het Masterplan ouderenbeleid in ieder geval ook de volgende, in de bijbehorende notitie uitgewerkte, kaders en uitgangspunten op te nemen en uit te werken:
   • Top 10 knelpunten
   • Ambitieniveau
   • Doelgroepen
   o Participatie en communicatie tijdens het proces
   o Participatie (meedoen
   • Speciale aandachtsgebieden
   o Preventie
   o Kwetsbaarheid
   o Domotica, digitalisering en educatie
   • Wijk/kern niveau
   • Wonen
   • Woonomgeving
   • Mobiliteit
   • Mantelzorg
   • Rol- en taakverdeling
   • Integraliteit en ontschotting
   • Toegang tot hulp en ondersteuning.
   • SMART-formulering
   • Prioritering
  2. Met gevoel voor urgentie en in het belang voor onze oudere inwoners te functioneren als één team (met één plan en één doel) met de focus op mogelijkheden en kansen.
  3. In het eerste kwartaal 2023 een Plan van Aanpak Masterplan Ouderenbeleid, inclusief participatieplan aan de raad aan te bieden.
   Dit Masterplan ouderenbeleid in het laatste kwartaal 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden

  Moties

  Titel
  Motie masterplan ouderenbeleid
 24. 7.f

  Besluit

  Na beraadslaging wordt de door SP, Gewoon Uden en PRO ingediende motie ingetrokken. Mogelijk komt er in september een vervolg, gericht op preventie.

  Moties

  Titel
  Zonnebrandcrèmedispensers (SP, Gewoon Uden en PRO)
 25. 7.g

  Op verzoek van de fractie van Jong Maashorst is een motie vreemd aan de orde van de dag over laadmogelijkheden voor inwoners van de gemeente Maashorst (zonder eigen parkeergelegenheid) toegevoegd aan de voorlopige agenda.

  Besluit

  De door Jong Maashorst opgestelde en door alle fracties ondersteunde motie wordt met algemene stemmen aangenomen.
  De raad verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
  • Om uiterlijk in Q2 2023 te komen met een (vernieuwd) laadbeleid, waarin de volgende punten onderzocht en/of meegenomen zijn

  1. De mogelijkheden tot elektrisch laden voor bestaande woningen
  2. De mogelijkheden tot elektrisch laden voor nieuwbouw woningen
  3. De mogelijkheden tot elektrisch laden bij drukke plekken zoals; centrum, sportaccommodatie, etc.
  4. De mogelijkheden tot elektrische laden bij woningen zonder eigen parkeergelegenheid.
  5. Bij het onderzoek ook mee te nemen hoe andere gemeentes innovatieve manieren inzetten om elektrisch opladen mogelijk te maken
  6. Gedurende de onderzoeken en het opstellen van het beleid alvast een pilot te starten om de (tussentijdse) resultaten in de praktijk te onderzoeken.

  Moties

  Titel
  Motie Laadmogelijkheden voor inwoners gemeente Maashorst (zonder eigen parkeergelegenheid)
 26. 7.h

  Besluit

  Wethouder Van den Broek zegt toe om na het onderzoek over fietsers en voetgangersaantallen door de tunnel onder de N264, in gesprek te gaan met de Provincie over mogelijke oplossingen.
  De door PRO en GroenLinks opgestelde en door VVD, SP, Maashorst Vooruit, CDA, UdenPlusLanderd en Jong Maashorst mede ingediende motie wordt met Algemenere stemmen aangenomen.
  Besluit/ roept op/draagt op aan het college van burgemeester en wethouders om

  1. niet alleen metingen ter bepaling van de verkeersintensiteit (aantallen) van het (brom)fietsverkeer uit te laten voeren, maar ook van de aantallen voetgangers, rolstoelgebruikers, etc.
  2. dit uit te breiden met het onderzoeken van het effect van de combinatie van de aantallen en soorten vervoersmiddelen en voetgangers op de verkeersveiligheid in de tunnels. De meetresultaten voor de tunnels aan de Westzijde aan te vullen met een prognose van bewegingen vanuit de nog te bouwen woonwijken De Ruiter en Eikenheuvel. En de tunnel ter hoogte van het sportpark aan te vullen met de prognose van de nog te bouwen woonwijk Volkel.
  3. op basis hiervan in Q4 2022 met een voorstel te komen om de verkeersveiligheid aldaar zo nodig te verbeteren,

  Moties

  Titel
  Motie aanvullend verkeersveiligheid fietstunnels onder N264

  Toezeggingen

  Titel
  Verkeersveiligheid fietstunnels N264
 27. 7.i

  12-07-2022: Het college heeft vandaag gesproken over de brief van de staatssecretaris over een mogelijke verlenging van de crisisnoodopvang aan de Boekelsedijk in Zeeland. Het college is voornemens hier positief op te reageren, maar wil dit graag komende donderdag tijdens de raadsvergadering eerst met u bespreken.
  Bijgaande brief is op 11 juli toegevoegd aan de ingekomen stukken.

  Besluit

  De staatsecretaris heeft de gemeente verzocht om de Crisisnoodopvang in Zeeland met enkele weken te verlengen.
  De burgemeester is bevoegd tot deze verlenging te besluiten, maar wil dat niet doen voordat hij het draagvlak in de gemeenteraad gepeild heeft.
  Na beraadslaging blijkt er in de raad brede steun te zijn voor verlenging van de noodopvang in Zeeland tot maximaal 18 augustus 2022.

 28. 8

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.04 uur.