Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 20 januari 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Meeters/IBN Hockeyweg 5, Uden

Voorzitter
Paul Rüpp
Toelichting

Deze vergadering is terug te luisteren via https://channel.royalcast.com/maashorst/#!/maashorst/20220131\_2

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en kijkers thuis van harte welkom bij deze eerste raadsvergadering van de gemeente Maashorst.
  Hij deelt mede dat hij een bezoek gebracht heeft aan de eerst ingeschreven inwoner van Maashorst. Hij gaat nog een bezoek brengen aan de eerst geborene.

 2. 2

  Besluit

  De heer Van den Bosch, mevrouw Troost en mevrouw Vissers worden beëdigd. Zij waren op 3 januari afwezig, vandaar dat dit in deze vergadering plaatsvindt.

 3. 2

  Besluit

  Aan de agenda is agendapunt 6.d ‘Raadsvoorstel 1e Wijzigingsbesluit verordening fysieke leefomgeving gemeente Maashorst’ toegevoegd.
  De agenda wordt vastgesteld.

 4. 3

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

  Besluit

  Met enkele tekstuele aanpassingen bij het agendapunt over de benoeming van de wethouders, wordt de besluitenlijst gewijzigd vastgesteld.

 5. 4

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

  Besluit

  De heer Bethlehem (FvD) heeft vragen over de ingekomen stukken A9 (brief van college aan kabinet over coronamaatregelen en A2 (Zwemmen zonder QR-code).
  De vragen worden door burgemeester Rüpp beantwoord.
  De heer Bethlehem zal een agenderingsverzoek indienen voor behandeling van de brief van het college aan het kabinet over de coronamaatregelen in de commissie in februari.

 6. 5

  Besluit

  Er zijn geen vragen.

 7. 6

  Door de Stuurgroep Maashorst zijn onderstaande raadsvoorstellen in 2021 voorbereid en worden als hamerstuk voorgelegd. Aanpassing van de voorliggende stukken kan op een later moment, mocht daar aanleiding toe zijn.

 8. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De raad van de gemeente Maashorst besluit met algemene stemmen:

  • De nota weerstandsvermogen en risicobeheersing van de gemeente Maashorst vast te stellen.
 9. 6.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De heer De Vroomen (VVD) vraagt of de komtekeningen wel kloppen.
  Burgemeester Rüpp antwoord dat de komgrenzen nog als separaat besluit vastgesteld gaan worden, maar dat er voor nu geen beletsel is om de APV vast te stellen.


  De raad van de gemeente Maashorst besluit met algemene stemmen:

  • De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Maashorst 2022 vast te stellen.
 10. 6.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De raad van de gemeente Maashorst besluit met algemene stemmen:

  • De Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Maashorst 2022 vast te stellen.
 11. 6.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De raad van de gemeente Maashorst besluit met algemene stemmen:

  • De 1e wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Maashorst 2022 vast te stellen
 12. 7
  BESPREEKSTUKKEN
 13. 7.a

  Dit wijzigingsvoorstel bevat de twee amendementen die bij het vaststellen van het RvO op 3 januari 2022 niet aangenomen zijn, maar waarvan wel de brede wens uitgesproken is het RvO alsnog als zodanig aan te passen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De heer De Jong (PRO) wil graag weten waarom het Bestuursakkoord niet volgend het BOB-model besproken wordt en hij wil in de commissie verder praten over de mogelijkheden om het BOB-model nadrukkelijker in het RvO op te nemen.


  De raad van de gemeente Maashorst besluit met algemene stemmen:

  • Eerste wijziging Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Maashorst 2022 vast te stellen.
 14. 7.b

  Het op 19 januari gepubliceerde raadsvoorstel is aangevuld met de door Forum voor Democratie voorgedragen commissieleden niet-zijnde raadsleden. Daarnaast zijn de voor het CDA te benoemen leden voor de commissies REF en S&B toegevoegd. Verder is van een aantal leden de juiste voorletters toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De voorzitter vraagt aandacht voor de auditcommissie, aangezien hier nu alleen coalitie leden in zitten en er één lid te weinig benoemd wordt.
  De heer Bethlehem (FvD) stelt zich kandidaat en mevrouw Francken (VVD) schuift de heer Smits naar voren als kandidaat. Deze kandidaten zullen in de raad van 24 februari ter benoeming voorgelegd worden.


  De raad van de gemeente Maashorst besluit bij acclamatie:

  1. De volgende personen te benoemen tot plaatsvervangend raadsvoorzitter:
   • eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter: de heer M.J.M. Geerders
   • tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter: de heer M.A.G. van den Bosch
  2. De volgende personen te benoemen tot commissielid niet-zijnde raadslid:
   • De heer R.W.J. Commandeur (Forum voor Democratie)
   • De heer R.J. Floor (GroenLinks)
   • De heer A.J.A. Geurts van Kessel (CDA)
   • Mevrouw M.D. van Gils (PRO)
   • Mevrouw M.M.C.C. van Hattem (Forum voor Democratie)
   • De heer E.A.J.M. van Hout (UdenplusLanderd)
   • De heer J.B.L. Janssen (Voor de Dorpen)
   • Mevrouw C.C.D.M. Kappé-Borrèl (PRO)
   • De heer J.H. Pingen (UdenplusLanderd)
   • Mevrouw I.M. Röben (GroenLinks)
   • De heer P.P.L. Rüpp (VVD)
   • De heer V.W.G.M. Smits (VVD)
   • De heer R. Sijmens (Voor de Dorpen)
   • Mevrouw T. Thenu (Maashorst Vooruit)
   • De heer T.J.E. de Veer (Maashorst Vooruit)
   • De heer T. Visschers (PRO)
   • De heer Q.H. van Zuijlen (GroenLinks)
  3. De volgende personen te benoemen tot lid van de raadscommissie Ruimte, Economie en Financiën:
   • De heer G.F.M. Benneker (Voor de Dorpen)
   • De heer C.J. Bethlehem (Forum voor Democratie)
   • De heer J.H.C.M. Bos (Jong Maashorst)
   • De heer R.W.J. Commandeur (Forum voor Democratie)
   • De heer B.A.E. Derks (CDA)
   • De heer M.J.M. Geerders (Gewoon Uden)
   • De heer E.A.J.M. van Hout (UdenplusLanderd)
   • De heer J.B.L. Janssen (Voor de Dorpen)
   • De heer C.T. de Jong (PRO)
   • Mevrouw C.C.D.M. Kappé-Borrèl (PRO)
   • De heer B. Keijzer (Maashorst Vooruit)
   • Mevrouw G.B.E.M. Lukassen (GroenLinks)
   • De heer B.A. Maathuis (Voor de Dorpen)
   • De heer J.T.M. Minten (CDA)
   • De heer J.M..A. Poels (CDA)
   • De heer M.W.G.M. Prinssen (VVD)
   • De heer A.C. Segers (SP)
   • Mevrouw M.J.H. Slegers (Maashorst Vooruit)
   • De heer W.A.P. Snoeks (SP)
   • De heer R. Sijmens (Voor de Dorpen)
   • De heer D.A.A. van Tiel (Jong Maashorst)
   • De heer H.J.M. van Tiel (UdenplusLanderd)
   • De heer D.A.H.M. van de Ven (Voor de Dorpen)
   • De heer A.S.M. de Vroomen (VVD)
   • De heer T.J.E. de Veer (Maashorst Vooruit)
   • De heer R.I.G. Wittenberg (Jong Maashorst)
   • De heer van Q.H. van Zuijlen (GroenLinks)
  4. De volgende personen te benoemen tot lid van de raadscommissie Samenleving en Bestuur:
   • De heer A. Akdeniz (Jong Maashorst)
   • De heer G.F.M. Benneker (Voor de Dorpen)
   • De heer C.J. Bethlehem (Forum voor Democratie)
   • De heer R.J. Floor (GroenLinks)
   • Mevrouw K. Francken (VVD)
   • Mevrouw M.D. van Gils (PRO)
   • Mevrouw N.A.J. de Groot (CDA)
   • De heer A.J.A. Geurts van Kessel (CDA)
   • Mevrouw B.P.H. van Hal (Jong Maashorst)
   • Mevrouw M.M.C.C. van Hattem (Forum voor Democratie)
   • Mevrouw C.D.M. Henst (Maashorst Vooruit)
   • De heer J.B.L. Janssen (Voor de Dorpen)
   • De heer E.C.J. Jozephs (Jong Maashorst)
   • De heer C.J. Keizer (UdenplusLanderd)
   • Mevrouw A.M.J. Klijs (Gewoon Uden)
   • De heer B.A. Maathuis (Voor de Dorpen)
   • De heer J.H. Pingen (UdenplusLanderd)
   • Mevrouw I.M. Röben (GroenLinks)
   • De heer P.P.L. Rüpp (VVD)
   • Mevrouw M.J.H. Slegers (Maashorst Vooruit)
   • De heer V.W.G.M. Smits (VVD)
   • De heer W.A.P. Snoeks (SP)
   • De heer R. Sijmens (Voor de Dorpen)
   • Mevrouw T. Thenu (Maashorst Vooruit)
   • Mevrouw E.M. Troost (Jong Maashorst)
   • De heer D.A.H.M. van de Ven (Voor de Dorpen)
   • De heer T. Visschers (PRO)
   • Mevrouw G.M.F. Vissers (SP)
  5. De volgende personen te benoemen tot lid van de auditcommissie:
   • De heer A.J.A. Geurts van Kessel (CDA)
   • De heer B. Keijzer (Maashorst Vooruit)
   • De heer B.A. Maathuis (Voor de Dorpen)
   • De heer D.A.A. van Tiel (Jong Maashorst)
  6. De volgende personen te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie:
   • De heer G.F.M. Benneker (Voor de Dorpen)
   • De heer E.C.J. Jozephs (Jong Maashorst)
   • Mevrouw A.M.J. Klijs (Gewoon Uden)
   • Mevrouw M.J.H. Slegers (Maashorst Vooruit)
   • De heer A.S.M. de Vroomen (VVD)
  7. De volgende persoon te benoemen tot voorzitter van de raadscommissie Ruimte, Economie en Financiën:
   • De heer M.A.G. van den Bosch
  8. De volgende persoon te benoemen tot voorzitter van de raadscommissie Samenleving en Bestuur:
   • Mevrouw K. Francken
  9. De volgende persoon te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Ruimte, Economie en Financiën:
   • De heer D.A.A. van Tiel
  10. De volgende persoon te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Samenleving en Bestuur:
   • De heer G.F.M. Benneker
 15. 7.c

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (2)
  tegen
  Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2)

  Besluit

  De voorzitter zegt toe dat uiterlijk in het voorjaar een Bestuurlijke Termijnagenda gereed zal zijn.


  De raad van de gemeente Maashorst besluit:

  • Het bestuursakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen we Maashorst’ vast te stellen.

  Voor: 23 (Jong Maashorst, CDA, Voor de Dorpen, Maashorst Vooruit, VVD, Gewoon Uden, PRO en GroenLinks)
  Tegen: 6 (SP, UdenPlusLanderd, Forum voor Democratie)
  Er zijn stemverklaringen uitgebracht door: GU, GrL, UpL, VVD, PRO.
  GroenLinks heeft aangegeven het bestuursakkoord mede te willen ondertekenen.

  Toezeggingen

  Titel
  Bestuurlijke Termijnagenda
 16. 8

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.39 uur.