Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 20 oktober 2022

19:30 - 20:30

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Afwezig:
  De heer De Vroomen (VVD)
  Mevrouw Henst (Maashorst Vooruit)
  De heer Akdeniz (Jong Maashorst)

  Besluit

  De raad gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter tot het agenderen van een voorstel tot herbevestiging van de jumelage met Lippstadt in de vergadering van 24 november 2022.

 2. 2

  Door het presidium is besloten om in raadsvergaderingen de start bij de eerste termijn te beginnen bij het raadslid dat door het lot aan het begin van de vergadering wordt aangewezen. Bij volgende agendapunten begint een andere fractie als eerste in de volgorde linksom.

  Besluit

  De agenda wordt conform het aangepaste concept vastgesteld.

  De aanpassing betreft een door de agendacommissie toegevoegd voorstel tot het mogelijk maken van maatwerk bij de verlening van bijzondere bijstand ter tegemoetkoming in energielasten.
  De heer Maurits van den Bosch wordt bij loting aangewezen als degene die bij beraadslagingen in eerste instantie het woord mag voeren.

 3. 3

  In de vergadering van 22 september 2022 is besloten de heer A.W.J.M. Cornelissen per 1 oktober 2022 aan te wijzen als interim-griffier. Analoog aan de geldende procedure voor ambtenaren en de voor dezen geldende gedragscode is het gewenst dat ook de interim-griffier ten overstaan van uw raad wordt beëdigd.

  Besluit

  .

  De heer Cornelissen legt de verklaring en belofte af.

 4. 4

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

  Besluit

  De Besluitenlijst wordt overeenkomstig het concept vastgesteld.

 5. 5

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

  Besluit

  Conform voorstel.

 6. 6

  Raadsleden die tijdens de rondvraag vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de rondvraag schriftelijk bij de voorzitter.

  Besluit

  .

  Er zijn geen vragen aangemeld voor de Rondvraag.

 7. 7

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd als hamerstuk.

 8. 7.a

  Integriteit in het openbaar bestuur is van groot belang voor het behoud van onze democratie, voor het vertrouwen in de politiek, de politieke ambtsdragers en het creëren van draagvlak voor bestuurlijke beslissingen.
  Een gedragscode is een belangrijk instrument en hulpmiddel om een open, transparante en integere organisatiecultuur te realiseren en maakt dus onderdeel uit van het integriteitsbeleid voor alle politieke ambtsdragers. De procesafspraken handhaving integriteit van het gemeentebestuur zijn gericht op een zorgvuldige handelswijze bij mogelijke integriteitsschendingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (6), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (2)

  Besluit

  Conform voorstel.

 9. 7.b

  Het ontwerp Regionaal Veiligheidsplan omvat de doelen, ambities en uitgangspunten voor de komende vier jaar zoals deze zijn opgesteld door de 32 gemeenten in Oost-Brabant, samen met politie, OM (Openbaar Ministerie) en andere partners, waaronder de TF-RIEC (Taskforce Brabant-Zeeland-Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en de Zorg- en Veiligheidshuizen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (6), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (2)

  Besluit

  Conform voorstel.

 10. 7.c

  Op 5 maart 2020 heeft de gemeenteraad van Uden de Visie Lankes vastgesteld. De Visie bevat de grondslag en het afwegingskader voor nieuwe ontwikkelingen in de buurtschap Lankes, met name het realiseren van woningen rondom zogeheten boerenerven. Inmiddels lopen hiervoor eerdere initiatieven. Op 14 juli jl. heeft de raad van de gemeente Maashorst voor het eerste initiatief een bestemmingsplan (aan de Breestraat) vastgesteld. Het volgende initiatief dat heeft geresulteerd in een concrete ontwikkeling is de locatie op de hoek Breestraat-Kortestraat. Het hiervoor opgestelde bestemmingsplan bevat een nieuw boerenerf met drie nieuwe woningen. Ook is een beeldkwaliteitplan opgesteld voor het plangebied. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan hebben vanaf 7 juli 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ontvangen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (6), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (2)

  Besluit

  Conform voorstel.

 11. 7.d

  Het is voor gemeenten verplicht om een controleverordening en een verordening onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid door college te hebben. Het ontstaan van de gemeente Maashorst per 1 januari 2022 is de aanleiding om de controleverordening en de verordening onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid te actualiseren en de harmoniseren.
  De controleverordening en de verordening onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Landerd en de gemeente Uden zijn geharmoniseerd tot twee nieuwe verordeningen voor de gemeente Maashorst. Deze verordeningen gelden voor 2022.


  Voorgesteld besluit:

  1. Vaststellen van de controleverordening gemeente Maashorst;
  2. Vaststellen van de verordening onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid door
   college Maashorst.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (6), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (2)

  Besluit

  Conform voorstel.

 12. 7.e

  Met het bestemmingsplan wordt vooral een actualiseringsslag gemaakt. Het bestemmingsplan is conserverend van aard. Dit betekent dat het plan geen nieuwe toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt. Wel dient het plan voldoende flexibiliteit te hebben om relatief kleine wijzigingen mogelijk te maken. Daar waar nodig en mogelijk zijn de regels in het bestemmingsplan verduidelijkt en aangescherpt. Controversiële onderwerpen/wijzigingen worden niet meegenomen en komen aan bod in een volgende herzieningsronde onder de vigeur van de nieuwe Omgevingswet.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (6), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (2)

  Besluit

  Conform voorstel.

 13. 7.f

  De voormalige gemeente Landerd is op 1 oktober 2019 van start gegaan met het project vitale en toekomstbestendige recreatieparken. In het kader van het project wordt er per park naar een maatwerkoplossing gezocht. In oktober 2021 heeft één recreatiepark een verzoek ingediend bij de voormalig gemeente Landerd om middels een bestemmingswijziging het wonen op het park mogelijk te maken. Dit verzoek is ‘on hold’ gezet, omdat de gemeente Maashorst nog geen kaders heeft om verzoeken te toetsen voor het wijzigen van de bestemming op een recreatiepark. Daarom heeft het projectteam vitale en toekomstbestendige recreatieparken een afwegingskader opgesteld dat bestaat uit voorwaarden en uitgangspunten waar een verzoek van een recreatiepark aan moet voldoen voordat er onderzocht wordt of een recreatiepark geschikt is voor een eventuele transformatietraject waarbij wonen mogelijk wordt gemaakt.


  Voorgesteld besluit:
  In te stemmen met het afwegingskader Transformeren van vakantieparken.


  Wethouder Van Lankvelt heeft tijdens de vergadering van de commissie REF van 10 oktober 2022 toegezegd dat duurzaamheid onderdeel is van de processen. In de bijgevoegde stukken is 'kan onderdeel zijn' vervangen door 'is onderdeel'.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (6), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (2)

  Besluit

  Conform voorstel.

 14. 8

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

 15. 8.a

  De energielasten zijn dit jaar o.a. voor huishoudens ongekend hoog, door de stijging van de energieprijzen. Het Rijk compenseert huishoudens met een laag inkomen door middel van de Eenmalige energietoeslag van € 1.300, -.
  De gemeente kan met maatwerk groepen die niet in aanmerking komen voor deze energietoeslag financieel tegemoetkomen, namelijk via de (individuele) bijzondere bijstand.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (6), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het besluit van het college om de mogelijkheid te bieden aan huishoudens met een inkomen boven 120% van de bijstandsnorm om via de bijzondere bijstand (binnen de kaders zoals aangegeven in bijlage 1) een tegemoetkoming in de energielasten in 2022 aan te vragen van maximaal € 1.300, -
  2. Het benodigde budget voor het uitkeren van deze bijzondere bijstand voor energielasten ad € 375.000 beschikbaar te stellen middels vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging nr. 26
  3. Het benodigde budget voor de uitvoeringkosten van deze bijzondere bijstand voor energielasten ad € 150.000 beschikbaar te stellen middels vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging nr. 26
  4. Het totaal benodigde budget onder 2. en 3. ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
  5. De niet benutte middelen in 2022 over te hevelen naar 2023 met een maximum van het beschikbare budget, zodat deze beschikbaar blijven voor de afwikkeling van de aanvragen met betrekking tot 2022 in het jaar 2023.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het besluit van het college om de mogelijkheid te bieden aan huishoudens met een inkomen boven 120% van de bijstandsnorm om via de bijzondere bijstand (binnen de kaders zoals aangegeven in bijlage 1) een tegemoetkoming in de energielasten in 2022 aan te vragen van maximaal € 1.300, -
  2. Het benodigde budget voor het uitkeren van deze bijzondere bijstand voor energielasten ad € 375.000 beschikbaar te stellen middels vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging nr. 26
  3. Het benodigde budget voor de uitvoeringkosten van deze bijzondere bijstand voor energielasten ad € 150.000 beschikbaar te stellen middels vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging nr. 26
  4. Het totaal benodigde budget onder 2. en 3. ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
  5. De niet benutte middelen in 2022 over te hevelen naar 2023 met een maximum van het beschikbare budget, zodat deze beschikbaar blijven voor de afwikkeling van de aanvragen met betrekking tot 2022 in het jaar 2023.

  Conform voorstel.

 16. 9

  Besluit

  .

  De vergadering wordt om 20.55 gesloten.